เชิญศาสตราจารย์ อาคันตุกะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1
ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการ "มรน. รวมใจ สานสายใย บูชาครู"
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2561
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Transparent NPRU : มรน.โปร่งใส
เรื่อง โครงการทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัตกการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับบทเรียนออนไลน์"
จดหมายข่าว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตเองที่ดี รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเืพ่อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้กับทุกท่านทราบ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภารณี คงศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวณี คงศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรรถพล พลานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วนิดา ชัยชนะ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
อาจารย์อรรถพล พลานนท์ และ อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สาททอง
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
ขอแสดงความยินดีกับ ผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
Pumpkin & purple paper รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นักศึกษามัลติมีเดียคว้ารางวัลการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน

Congratulations!
ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วนัชพร บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับ อ.ดวงกมล แสงธีรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดการจัดการอาหาร
ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที 47 E-SPORT ROV CLASS B ทีมหญิง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริหารงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3
ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม SC108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
(ตัวอย่าง) การกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ-จ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI)
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

Message to Dean 


Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\en\index.php on line 231

Information

Course Offered

Course Offered

Documents

Documents

History

History

VISION & DUTY

VISION & DUTY

Strategy

Strategy

Chief executive

Chief executive

Lecturer

Lecturer

Personnel

Personnal

KNOWLEDGE MANAGEMENT

KNOWLEDGE MANAGEMENT

NEWS

service 1

News

service 1

Honor

service 1

Activity News

service 1

Academic News

service 1

Research & Services

service 1

>Quality Assurance

service 1

Policy

Activity Gallery

Date: 2018-03-14

ศึกษาดูงานประกัน มศว.

Date: 2017-08-25

สาขาชีววิทยามาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research EXPO 2017

Date: 2017-08-23

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

Date: 2017-08-23

การผลิตสื่อการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชให้แก่อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ

Date: 2017-08-20

โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Date: 2017-08-17

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี

Date: 2017-08-15

การจัดห้องเรียน ห้องสมุด และการเล่นกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ มรน. & ตชด.

Date: 2017-08-15

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

Date: 2017-08-14

โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

 

Academic Works

วิทยากร ให้กับแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 26 สิงหาคม 2559

client 1 อาจารย์

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP

client 1 ผศ.อภินันท์ จุ่นกรณ์ อาจารย์

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

client 1 ผศ.มงคล รอดจันทร์ อาจารย์

กรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

client 1 อาจารย์

วิทยากรโครงการปรับพื้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

client 1 ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ อาจารย์

วิทยากรโครงการปรับพื้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

client 1 ผศ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ อาจารย์

Internal Department

สาขาวิชาชีววิทยา
Program of Biology

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Program of Mathematics

สาขาวิชาการจัดการอาหาร
Program of Food Management

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Program of Public Health

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Program of Crop Production Technology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Program of Food Science and Technology

สาขาวิชาเคมี
Program of Chemistry

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Program of Occupational Health and Safety

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Program of Software Engineering

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Program of Information Technology

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Program of Computer Education

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Program of Multimedia Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Program of Computer Technology

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Program of Computer Science

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Department of Electrical Engineering

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Program of Microbiology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
Program of Science and Physics

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
Program of Industrial Arts

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Program of Industrial Computer Technology

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
Program of Data Science

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
Program of Agricultural Innovation and Management

Contact Us

Please use the polite words.

Loading map...

Send Message...

Please enter name.
Please enter valid email adress.
Please enter your comment.

Nakhon Pathom Rajabhat University
85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand

sc-npru(at)hotmail.com


PHONE : 
(+66)0-3426-1065

FAX : (+66)0-3426-1065