กิจกรรมและโครงการ

# หัวข้อข่าวสาร
1 เชิญศาสตราจารย์ อาคันตุกะ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1
3 ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
5 โครงการ "มรน. รวมใจ สานสายใย บูชาครู"
6 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
7 โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2561
9 เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Transparent NPRU : มรน.โปร่งใส
10 เรื่อง โครงการทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP
11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัตกการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับบทเรียนออนไลน์"
13 จดหมายข่าว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
14 หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตเองที่ดี รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561
15 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
16 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2560
17 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเืพ่อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
18 ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
20 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้กับทุกท่านทราบ
21 ขอประชาสัมพันธ์ทุนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560
22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษภาษาอังกฤษฯ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบและทดสอบ TOEFL/ITP สำหรับอาจารย์
23 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. กิจกรรมการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาปี 3 (รหัส 57) ก่อนออกฝึกงาน
24 ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกภาษา Access English ให้กับทุกท่านทราบ
25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประเทศอินโดนีเซีย
26 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงร่างพื้นผิว
27 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
28 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
29 สาขาวิชาโทรคมนาคม จัดโครงการสงเสริมสนับสนุน เพิ่มเติมความเรียนรูประสบการณนอกชั้นเรียน ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
30 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ
31 โครงการปัจฉิมนิเทศ "ซื่อสัตย์กตัญญู...เตรียมความรู้สู่อาชีพ"
32 โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
33 ค่ายอาสาพัฒนา "แบ่งปันรอยยิ้ม" ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ กาญจนบุรี
34 คู่มือกิจการนักศึกษา 2556
35 โครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
37 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมอาหาร
38 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน : พัฒนาการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ ๒๑"
39 ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์
40 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเบเกอรีอย่างง่าย
41 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเบเกอรีอย่างง่าย
42 เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมอาหารยุโรปเพื่อการประกอบอาชีพ
43 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
44 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงระบบ LMS ในช่วงปิดภาคการศึกษา และขออภัยในความไม่สะดวก
46 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

 

 

 

ย้อนกลับ