คณาจารย์

คณาจารย์
Lecturer

 

สาขาวิชาชีววิทยา


ผศ.ดร.ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล
อาจารย์

อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
อาจารย์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
อาจารย์

ผศ.ดร.เมธานี หอมทอง
อาจารย์

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ คำเทศ
อาจารย์

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์


อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
อาจารย์

อาจารย์อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ
อาจารย์

ผศ.ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น
อาจารย์

ผศ.อารีย์ วรเตชะคงคา
อาจารย์

ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
อาจารย์

ผศ.ศิริชัย โสภา
อาจารย์

รศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
อาจารย์

ผศ.ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
อาจารย์

ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
อาจารย์

ผศ.บุญชะนะ วาราชะนนท์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ชลิดา ตระกูลสุนทร
อาจารย์

ผศ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
อาจารย์

อาจารย์แก้วตา เจือนาค
อาจารย์

ผศ.ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
อาจารย์

 

สาขาวิชาการจัดการอาหาร


อาจารย์ศรัณยา จังโส
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง
อาจารย์

อาจารย์วรารัตน์ สานนท์
อาจารย์

อาจารย์เอื้อพร จรัสเพิ่มสุข
อาจารย์

อาจารย์ดวงกมล เเสงธีรกิจ
อาจารย์

 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


อาจารย์วาริศา เพชรธีรานนท์
อาจารย์

ผศ.ดร.ภารณี นิลกรณ์
อาจารย์

อาจารย์วจินี อารีรอบ
อาจารย์

อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์
อาจารย์

อาจารย์ชาญวุฒิ สว่างศรี
อาจารย์

อาจารย์ชิราวุธ ปุญณวิช
อาจารย์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช


ผศ.ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ
อาจารย์

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
อาจารย์

รศ.ดร.นิตยา จันกา
อาจารย์

ผศ.ดร.เสาวณี คงศรี
อาจารย์

อาจาย์ศุภสุตา​ การูจี
อาจารย์

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ผศ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์
อาจารย์

ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ
อาจารย์

อาจารย์อุษา พันฤทธิ์ดำ
อาจารย์

ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์

รศ.ดร.อุมาพร อาลัย
อาจารย์

ผศ.ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
อาจารย์

 

สาขาวิชาเคมี


รศ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
อาจารย์

ผศ.ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
อาจารย์

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
อาจารย์

ผศ.ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
อาจารย์

ผศ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติวินสกุล
อาจารย์

รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
อาจารย์

ผศ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
อาจารย์

อาจารย์ ดร.จันจิรา จรามรบูรพงศ์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.สรวีย์ ศิริพิลา
อาจารย์

 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
อาจารย์

อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล
อาจารย์

อาจารย์มนัส รงทอง
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.พรภิไล ถนอมสงัด
อาจารย์

อาจารย์ไอยเรศ บุญเกิด
อาจารย์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


ผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
อาจารย์

อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.สมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์

อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
อาจารย์

อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา
อาจารย์

ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
อาจารย์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์
อาจารย์

อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
อาจารย์

อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
อาจารย์

อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์

อาจารย์ ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร
อาจารย์

อาจารย์สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
อาจารย์

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ผศ.ดร.จรินทร อุ่มไกร
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย์

ผศ.ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย์

ผศ.ดร.สุมาลี สุนทรา
อาจารย์

อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย์

ผศ.ดร.นพดล ผู้มีจรรยา
อาจารย์

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
อาจารย์

ผศ.ดร.วินัย เพ็งภิญโญ
อาจารย์

ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
อาจารย์

อาจารย์พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
อาจารย์

อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี
อาจารย์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


ผศ.อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
อาจารย์

ผศ.ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
อาจารย์

อาจารย์สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์
อาจารย์

อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน
อาจารย์

อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล
อาจารย์

ผศ.ดร.ธัญนันทร์ สัจจะบริบูรณ์
อาจารย์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ผศ.ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
อาจารย์

ผศ.จสอ.ธานิล ม่วงพูล
อาจารย์

ผศ.อวยไชย อินทรสมบัติ
อาจารย์

ผศ.มงคล รอดจันทร์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ปิติพล พลพบู
อาจารย์

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ผศ.นันทิยา หลิมศิโรรัตน์
อาจารย์

ผศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
อาจารย์

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
อาจารย์

อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
อาจารย์

ผศ.ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า
อาจารย์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


รศ.ดร.สันติ กูลการขาย
อาจารย์

ผศ.อดิศร แก้วภักดี
อาจารย์

ผศ.ดร.เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
อาจารย์

ผศ.ดร.เจษฎา สาททอง
อาจารย์

อาจารย์สมบัติ หทัยรัตนานนท์
อาจารย์

ผศ.วิโรจน์ บัวงาม
อาจารย์

ผศ.บัญชา หิรัญสิงห์
อาจารย์

รศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
อาจารย์

ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
อาจารย์

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
อาจารย์

ผศ.ดร.โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง
อาจารย์

ผศ.หฤทัย ดิ้นสกุล
อาจารย์

รศ.ดร.สัญญา ควรคิด
อาจารย์

ผศ.ดร.วทัญญู มีศรีสุข
อาจารย์

ผศ.ดร.อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
อาจารย์

 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา


อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
อาจารย์

ผศ.ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล
อาจารย์

ผศ.วาสนา เนียมแสวง
อาจารย์

อาจารย์ ดร.วนัชพร บุญธรรม
อาจารย์

อาจารย์ ดร.เมธิญา กลกิจ
อาจารย์

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์


รศ.ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์
อาจารย์

ผศ.ดร.กีรติ เกิดศิริ
อาจารย์

รศ.ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
รองคณบดี

ผศ.กัลยาภัสร์ จารุปรีดีพัทธ์
อาจารย์

รศ.ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
อาจารย์

รศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
อาจารย์

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
อาจารย์

รศ.ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย์

ผศ.ดร.พฤกษ์ โปร่งสำโรง
อาจารย์

ผศ.ดร.อกนิษฐ์ ศรีภูธร
อาจารย์

รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์

รศ.ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
อาจารย์

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล
อาจารย์

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม
อาจารย์

ผศ.ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
อาจารย์

อาจารย์ ดร.นวลทิพย์ วันทนะ
อาจารย์

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์


อาจารย์ ดร.วริยา เย็นเปิง
อาจารย์

ผศ.ดร.บุญธง วสุริย์
อาจารย์

อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ โชติกเสถียร
อาจารย์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม


ผศ.ดร.อรรถพล พลานนท์
อาจารย์

ผศ.ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
อาจารย์

ผศ.ดร.บพิตร ไชยนอก
อาจารย์

อาจารย์ ดร.เกษรินทร์ ชาวเกวียน
อาจารย์

รศ.วีระศักดิ์ ชื่นตา
อาจารย์

อาจารย์วิศวะ สื่อสุวรรณ
อาจารย์

 

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล


ผศ.อภินันท์ จุ่นกรณ์
อาจารย์

ผศ.ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย์

ผศ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
อาจารย์

ผศ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
รองคณบดี

ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
อาจารย์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ผศ.บัญญัติ วารินทร์ใหล
อาจารย์

ผศ.วิศวินทร์  อัครปัญญาธร
อาจารย์

ผศ.เอกนรา จันดา
อาจารย์

อาจารย์อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล
อาจารย์

ผศ.ดร.วัชระ จันทร์อนันต์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์
อาจารย์

อาจารย์ฐาฤทธิ์ ส่งแสง
อาจารย์

 

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ


ผศ.รพีพร ชัยชนะ
อาจารย์

รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
คณบดี

อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา
รองคณบดี

อาจารย์ณฤดล ผอูนรัตน์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร มีถาวร
อาจารย์

ย้อนกลับ