โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1
ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการ "มรน. รวมใจ สานสายใย บูชาครู"
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2561
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Transparent NPRU : มรน.โปร่งใส
เรื่อง โครงการทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัตกการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับบทเรียนออนไลน์"
จดหมายข่าว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตเองที่ดี รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเืพ่อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้กับทุกท่านทราบ
>>..ดูทั้งหมด..

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ รับโล่นักวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลิดา ตระกูลสุนทร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา ได้รับรางวัล BEST PAOER AWARD
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล PAPER AWARD
อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานิล ม่วงพูล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
>>..ดูทั้งหมด..

ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม SC108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
(ตัวอย่าง) การกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ-จ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI)
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2560
เปลี่ยนระบบการขอให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมของส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม
คู่มือการจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
แนวทางการออกรหัสงบประมาณประเภทเงินรับฝาก
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560
ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ
>>..ดูทั้งหมด..

 

ฝากข้อความถึงคณบดี 


Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\newsc\index.php on line 261

ข้อมูลทั่วไป

Information

Course Offered

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
Course Offered

Documents

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ
Documents

History

ประวัติ

ความเป็นมา
History

VISION & DUTY

วิสัยทัศน์

ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ
VISION & DUTY

Strategy

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์, ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์
Strategy

Chief executive

โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหารคณะ
Chief executive

Lecturer

คณาจารย์

คณาจารย์
Lecturer

Personnel

บุคลากร

บุคลากรประจำคณะ
Personnel

KNOWLEDGE MANAGEMENT

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/NEWS

service 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศทั่วไป
News

service 1

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
News

service 1

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา
Honor

service 1

กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรม,โครงการ
Activity News

service 1

ข่าวสารวิชาการ

วิชาการ,จริยธรรม,จรรยาบรรณ
Academic News

service 1

งานวิจัยและบริการวิชาการ

วิจัย,บริการวิชาการ
Research & Services

service 1

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ
Quality Assurance

service 1

นโยบาย

นโยบาย
Policy

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม/Activity Gallery

วันที่: 2018-03-14

ศึกษาดูงานประกัน มศว.

วันที่: 2017-08-25

สาขาชีววิทยามาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research EXPO 2017

วันที่: 2017-08-23

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันที่: 2017-08-23

การผลิตสื่อการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชให้แก่อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ

วันที่: 2017-08-20

โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่: 2017-08-17

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี

วันที่: 2017-08-15

การจัดห้องเรียน ห้องสมุด และการเล่นกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ มรน. & ตชด.

วันที่: 2017-08-15

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

วันที่: 2017-08-14

โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

 

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากร ให้กับแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 26 สิงหาคม 2559

client 1 อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน อาจารย์

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP

client 1 อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์ อาจารย์

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

client 1 อาจารย์มงคล รอดจันทร์ อาจารย์

กรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

client 1 อาจารย์

วิทยากรโครงการปรับพื้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

client 1 ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ อาจารย์

วิทยากรโครงการปรับพื้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

client 1 ผศ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ อาจารย์

หน่วยงานภายใน

สาขาวิชาชีววิทยา
Program of Biology

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Program of Mathematics and Applied Statistics

สาขาวิชาการจัดการอาหาร
Program of Food Management

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Program of Public Health

สาขาวิชาเคมี
Program of Chemistry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Program of Agriculture and Crop Production Technology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Program of Food Science and Technology

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Program of Civil and Environmental Engineering

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Program of Occupational Health and Safety

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Program of Software Engineering

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Program of Information and Communication Technology

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
-

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
-

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Program of Computer Technology

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Program of Computer Science

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Program of Electrical Engineering

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Program of Microbiology

สาขาวิชาฟิสิกส์
-

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
-

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Program of Industrial Computer Technology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Program of General Science

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
-

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
Program of Industrial Physics

ติดต่อคณะ

ขอความกรุณาในการใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เมื่อติดต่อกับคณะ หรือท่านสามารถติดต่อกับทางคณะโดยตรงตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว ขอบคุณครับ

Loading map...

Send Message...

Please enter name.
Please enter valid email adress.
Please enter your comment.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

sc-npru(at)hotmail.com


PHONE : 
(+66)0-3426-1065

FAX : (+66)0-3426-1065