โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการ "มรน. รวมใจ สานสายใย บูชาครู"
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2561
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Transparent NPRU : มรน.โปร่งใส
เรื่อง โครงการทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัตกการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับบทเรียนออนไลน์"
จดหมายข่าว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตเองที่ดี รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเืพ่อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้กับทุกท่านทราบ
ขอประชาสัมพันธ์ทุนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษภาษาอังกฤษฯ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบและทดสอบ TOEFL/ITP สำหรับอาจารย์
ขอความอนุเคราะห์ ปชส. กิจกรรมการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาปี 3 (รหัส 57) ก่อนออกฝึกงาน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา ได้รับรางวัล BEST PAOER AWARD
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล PAPER AWARD
อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานิล ม่วงพูล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร แก้วภักดี
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชะนะ วาราะชะนนท์
นศ.สาขาวิศวกวรรมโยธา คว้า 2 รางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
(ตัวอย่าง) การกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ-จ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI)
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2560
เปลี่ยนระบบการขอให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมของส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม
คู่มือการจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
แนวทางการออกรหัสงบประมาณประเภทเงินรับฝาก
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560
ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ
รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2560
ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานผลการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม ครั้งที่ 12/2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

 

ฝากข้อความถึงคณบดี 


Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\newsc\index.php on line 231

ข้อมูลทั่วไป

Information

Course Offered

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
Course Offered

Documents

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ
Documents

History

ประวัติ

ความเป็นมา
History

VISION & DUTY

วิสัยทัศน์

ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ
VISION & DUTY

Strategy

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์, ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์
Strategy

Chief executive

โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหารคณะ
Chief executive

Lecturer

คณาจารย์

คณาจารย์
Lecturer

Personnel

บุคลากร

บุคลากรประจำคณะ
Personnel

KNOWLEDGE MANAGEMENT

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/NEWS

service 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศทั่วไป
News

service 1

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา
Honor

service 1

กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรม,โครงการ
Activity News

service 1

ข่าวสารวิชาการ

วิชาการ,จริยธรรม,จรรยาบรรณ
Academic News

service 1

งานวิจัยและบริการวิชาการ

วิจัย,บริการวิชาการ
Research & Services

service 1

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ
Quality Assurance

service 1

นโยบาย

นโยบาย
Policy

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม/Activity Gallery

วันที่: 2018-03-14

ศึกษาดูงานประกัน มศว.

วันที่: 2017-08-25

สาขาชีววิทยามาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research EXPO 2017

วันที่: 2017-08-23

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันที่: 2017-08-23

การผลิตสื่อการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชให้แก่อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ

วันที่: 2017-08-20

โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่: 2017-08-17

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี

วันที่: 2017-08-15

การจัดห้องเรียน ห้องสมุด และการเล่นกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ มรน. & ตชด.

วันที่: 2017-08-15

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

วันที่: 2017-08-14

โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

 

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากร ให้กับแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 26 สิงหาคม 2559

client 1 อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน อาจารย์

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP

client 1 อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์ อาจารย์

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

client 1 อาจารย์มงคล รอดจันทร์ อาจารย์

กรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

client 1 ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์

กรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

client 1 อาจารย์

วิทยากรโครงการปรับพื้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

client 1 ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ อาจารย์

วิทยากรโครงการปรับพื้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

client 1 ผศ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ อาจารย์

หน่วยงานภายใน

สาขาวิชาชีววิทยา
Biology

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Mathematics and Applied Statistics

สาขาวิชาการจัดการอาหาร
Food Management

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Public Health

สาขาวิชาเคมี
Chemistry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Agriculture and Crop Production Technology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Civil and Environmental Engineering

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information and Communication Technology

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
-

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
-

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Microbiology

สาขาวิชาฟิสิกส์
-

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
-

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Industrial Computer Technology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
General Science

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
-

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Physics

ติดต่อคณะ

ขอความกรุณาในการใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เมื่อติดต่อกับคณะ หรือท่านสามารถติดต่อกับทางคณะโดยตรงตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว ขอบคุณครับ

Loading map...

Send Message...

Please enter name.
Please enter valid email adress.
Please enter your comment.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

sc-npru(at)hotmail.com


PHONE : 
(+66)0-3426-1065

FAX : (+66)0-3426-1065