ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

# หัวข้อข่าวสาร
1 Congratulations!
2 ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วนัชพร บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ยินดีต้อนรับ อ.ดวงกมล แสงธีรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดการจัดการอาหาร
4 ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที 47 E-SPORT ROV CLASS B ทีมหญิง
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริหารงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
7 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
8 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3
9 ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
10 การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11 กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
12 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม SC108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
13 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
14 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
15 (ตัวอย่าง) การกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ-จ้าง
16 แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17 คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
19 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI)
20 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
21 รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2560
22 เปลี่ยนระบบการขอให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมของส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม
23 คู่มือการจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
24 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
25 แนวทางการออกรหัสงบประมาณประเภทเงินรับฝาก
26 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560
27 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ
28 รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2560
30 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 รายงานผลการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม ครั้งที่ 12/2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
32 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
33 กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อนพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2
34 รายงานผลการประเมินเว็บไซต์ และการใช้งาน Google Scholar
35 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน สาขาวิชา และอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์
36 ขออนุญาตงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นการชั่วคราว
37 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560"
38 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 และครั้งที่ 7/2560
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
40 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2560"
41 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
42 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
43 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับทุกท่านทราบ
44 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2560
45 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรมมายังหน่วยประชาสัมพันธ์
46 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
47 ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
48 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2560
49 ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
50 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม
51 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2559
52 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2559
53 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2176/2559 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
54 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2560
55 ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมสัปดาห์มาตรฐานคุณภาพ"
56 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "CRDC Induststrial Clinic : Supplier Development Project 2016"
57 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2017)"
58 ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
59 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
60 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3-4
61 ขอเสนอตำราเรียนวิชา การวิจัยดำเนินงาน เพื่อพิจารณาสั่งซื้อเข้าชั้นเรียนหรือเข้าห้องสมุด
62 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
63 นำเสนอรายการสื่อ หนังสือเสริมทักษะ ภาษาเขมร (Khmer language)
64 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาส ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
65 ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5
66 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
67 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
68 ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมงาน VIC HUA HIN THEATRE SEASON 2016 ครั้งที่ 1
69 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยดครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้ดครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
70 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
71 ประชาสัมพันธ์ "จเหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2559"
72 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้งานระบบยืนยันตัวตนบนระบบเครือข่ายไร้สายรูปแบบใหม่
73 ประชาสัมพันธ์ "'งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
74 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 13 ธ.ค. 59
75 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
76 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
77 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ. 2560
78 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัมนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาองค์กร
79 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เรื่อง เสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี
80 ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560
81 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
82 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม
83 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
84 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Eduation Conference
85 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Electrical Engineering Congress (iEECON2017)
86 แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาประจำปีสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
87 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
88 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
89 แจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
90 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6
91 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ"
92 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
93 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559
94 เชิญสมัครเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร(เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร)
95 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
96 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
97 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
98 ขอเชิญร่วมนำเสนองานวิจัย
99 ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.)
100 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร"
101 การเหมารอบภาพยนต์เรื่อง NEW YEAR'S GIFT (WORKING TITLE) "พรจากฟ้า"
102 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2067/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
103 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2559
104 ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
105 ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก
106 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารทางวิชาการ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2560
107 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
108 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม 59"
109 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
110 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
111 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)
112 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
113 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560
114 ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา
115 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
116 ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
117 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
118 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
119 ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ
120 ขอส่งเอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรองค์การทางการศึกษาไทยก้าวไกลสู่องค์การนวัฒกรรม (Innovative Organization)
121 การขอเลื่อนกำหนดการเสนอชื่อขอรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผู้สอน/อาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
122 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
123 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับสมัคขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R และโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
124 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 3/2559 เรื่อง ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
125 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลื่อนวันสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติจากวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน2559 เป็นวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
126 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2021/2559 เรื่อง ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
127 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และอาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 3/2559 เรื่อง ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนกรรมการตำแหน่งประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
128 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเลิกรอบสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
129 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และอาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนกรรมการตำแหน่งประเทภคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ฉบับที่ 2/5559
130 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2559
131 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559"
132 การดำเนินโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
133 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 10 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน
134 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
135 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ "ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like"
136 ขอยกเลิกการจัดการแข่งขัน
137 การประกวดหนังสั้นสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
138 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 5 The 5th Conference in Eastern Seaboard Industrial Estate
139 ของดการจัดกิจกรรมประเภทรื่นเริง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
140 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
141 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
142 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะผู้นำองค์กรด้านกีฬาคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด
143 เผยแพร่ข่าวสารการอบรม
144 ขอเรียนเชิญส่งผลงานด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICSLE2016) งาน "ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน"
145 ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)"
146 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
147 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อคำสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
148 แก้ไขกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
149 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(1)/2559 และครั้งที่ 16(2)/2559
150 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1911/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง
151 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(1)/2559 และครั้งที่ 16(2)/2559
152 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 1/2559 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
153 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท (สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
154 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการของนิสิตปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
155 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
156 ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560
157 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตสภา ครั้งที่ 3
158 โครงการทิศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเชียตะวันออก (Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths: JENSYS 2016) ภายใต้หัวข้อ "Economics: Small and Medium Enterprises"
159 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
160 ขอเชิญลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
161 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน (สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)
162 ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
163 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคขยะประเภทกระดาษและขวดพลาสติก
164 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2016
165 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
166 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเพื่อพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
167 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0"
168 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
169 ประชาสัมพันธ์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
170 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
171 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา
172 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาช่วยดูแลสอดส่องเพื่อระวังในเรื่องกิจกรรมหรือการแสดงออกหรือการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม
173 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
174 การปรับสีเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้เป็นสีขาวดำ หรือสีที่เหมาะสม เพื่อถวายอาลัย
175 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จขององค์กร"
176 ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว (ในวันที่ 29 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.)
177 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ
178 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
179 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
180 รายงายผลการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย"
181 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
182 ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2560
183 ประกาศและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
184 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟต่อการบินและอากาศยาน (แผ่นพับการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ)
185 แนวทางประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
186 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1847/2559 เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
187 การส่งไฟล์เอกสารพร้อมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
188 ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารและเจริญภาวนาถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
189 ของดการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
190 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"
191 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
192 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Microcoft Office Specialist
193 ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาคณะ "เฟื่องฟ้าเกมส์ 59"
194 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี "Innovation in Health Science for 2016"
195 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
196 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนดครงการ พวอ. รอบ 1/2560
197 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
198 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 9
199 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
200 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ พ.ศ. 2559
201 ขอเชิญชวนบริจาคเงินหรือสิ่งของออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2559
202 ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
203 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2559"
204 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายอาลัยและพิธีลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
205 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2559
206 ขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ
207 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ที่ 396/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ที่ 395/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
210 ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)"
211 เชิญร่วมทำบุญ "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ"
212 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"
213 ประชาสัมพันธ์(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UX Design Quick Start)
214 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2559
215 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ การสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
216 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2559
217 ขอซ้อมความเข้าใจการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corpoate Online)
218 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
219 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1694/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
220 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
221 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับรองมาตรฐานการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
222 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7
223 ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี
224 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5
225 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
226 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
227 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 388/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง "สยามมุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
229 การพิจารณารับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน
230 ขอขยายเวลาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2559
231 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559
232 ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวด Mr.&Miss Young ASEAN Bangkok 2016
233 เสนอชื่อบุคลลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทิมนุษยชน ประจำปี 2559
234 เชิญชวนนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
235 การจัดกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
236 ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี สานสายใย สายใจ สู่สายตา"
237 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์
238 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอมอบหนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานรัฐ ชุดที่ 3
239 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Thailand Environmental Education Inventory Database : TEEID
240 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท-ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
241 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
242 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5
243 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
244 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
245 ขอมอบจุลสาร "หนังสือพิมพ์จิ๋ว Herbarium News" ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
246 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560
247 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 "พลวัตสุขภาพในศตวรรษ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
248 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 17
249 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2559 (แก้ไข)
250 ประชาสัมพันธ์ " ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel "
251 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ โชว์รูมโตโยต้าท่าจีน สาขาสระกะเทียม
252 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรหรือองค์กรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
253 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2559
254 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรต่างๆ)
255 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
256 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
257 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2559
258 การงดให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis
259 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
260 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development)
261 ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1" และขอมอบวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
262 ขอเชิญอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 171
263 ประชาสัมพันธ์ วารสาร FITM NEWS ฉบับพิเศษ ปีที่ 4
264 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
265 คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
266 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion
267 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2559
268 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
269 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สนใจทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกนในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนนักศึกษา
270 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
271 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
272 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
273 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
274 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business": Sus-LaB
275 จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 336
276 แจ้งการใช้ระบบการสืบค้นจดหมายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและข้อปฏิบัติในการรับจดหมาย
277 ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาที่มีความพิการในด้านต่างๆ เข้ารายงานตัวเพื่อทำประวัติ
278 เปิดรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
279 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ ประจำปี 2559 The Symposium of Thailand Welding and Inspection Technology 2013 (TWIT 2016)
280 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนและสถาบันศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปี 2559
281 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
282 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และส่งเยาวชนเข้าร่วมแข้งขันในรายการ "คิดสร้างชาติ ปี 2 ผู้ว่าหน้าใหม่ (The Governor)"
283 ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559"
284 ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี
285 ขอแจ้งผลการสอบและกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ
286 ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกกรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
287 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน (เพิ่มเติม)
288 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEFL 550) สำหรับนักวิจัย
289 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2559
290 แจ้งการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม 2559
291 ขอความร่วมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
292 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้ง 1"
293 ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
294 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
295 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม
296 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน (เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม)
297 การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และรับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษาของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
298 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
299 ขอเชิญร่วมประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น
300 เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์สั้น
301 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 375/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
302 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559
303 ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนสุนันทาวิชาการ 2559
304 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัฒกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional for Autonomous Learners"
305 ขอชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
306 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
307 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 2 (National Conference on Volunteerism)
308 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Technology of Management for Sustainable Development)
309 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
310 ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
311 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "Recent Advance in Genomics and Genetics (RAGG2016)"
312 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
313 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559
314 ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสวมใส่ผ้าไทย
315 เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด "แม่น้ำเจ้าพยา"
316 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
317 การประกวดเรียงความ
318 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ " ผู้หญิงเก่ง ปี 2560"
319 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
320 เรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน Dinosaur Planet
321 ประชาสัมพันธ์บูชาหลวงพ่อทันใจและหลวงพ่อทน
322 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
323 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2559
324 ขอความกรุณาอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ./กรอ. ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
325 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
326 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์
327 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 2
328 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ในโครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้" ปี 2559
329 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
330 ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13
331 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าเภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
332 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งเนาหนังสือ 2 ฉบับ
333 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งเนาหนังสือ 2 ฉบับ
334 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
335 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันมนารมย์" : พลังใจดี 10 ปี มนารมย์
336 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14
337 ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559
338 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
339 ขอเชิญชมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
340 ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
341 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
342 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
343 แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ห้องสอน
344 ขอแจ้งการจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์บนระบบทีวีประชาสัมพันธ์ จำนวน 39 จุด
345 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
346 ขอเชิญร่วมการประชุมประจำเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 1 (The 1st Annual Conference "Sustainable Practice of Thai Higher Education")
347 ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2559
348 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
349 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
350 การซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media)
351 เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพบริหารงานพัสดุมืออาชีพ สำหรับสถานศึกษา
352 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
353 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20
354 ขอเรียนเชิญชมงาน Bangkok International Grand Motor Sale 2016
355 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
356 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
357 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
358 ประชาสัมพันธ์และสำรวจบุคลากรเพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี
359 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
360 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนบุคลากรไปใช้สิทธิออกเสียง
361 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
362 Conference "Building peace through Education and Innovation"
363 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ"
364 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย
365 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
366 เรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
367 รับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Merit Awards for Special Programs from the Mexican Government for International Students 2016"
368 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 16
369 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ด้านพลังงาน
370 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
371 ประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Python Programming)
372 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1255/2559 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมอาจารย์
373 ชาสัมพันธ์งาน TSB 2016
374 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)"
375 ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
376 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
377 ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Innovation inTeaching and Leaning how to educate students in the changing world
378 การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย
379 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
380 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
381 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2559
382 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
383 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 20 (เรื่อง การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ)
384 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ "การสร้างหลักสุตรแบบดิจิตอลด้วย iTunes U"
385 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"
386 ประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Python Programming)
387 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
388 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2559
389 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
390 เพลงประกอบกิจกรรม
391 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2560
392 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค : ไอเอสเต้ ประเทศไทย
393 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน เรื่อง "ก้าวทันยุคกับการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก"
394 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
395 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11-14 ก.ค. 59)
396 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรทุกท่าน
397 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
398 แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
399 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น" รุ่นที่ 3
400 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 ของสำนักงาน ก.พ.
401 ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์รณรงค์ในช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโร 2016
402 ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559
403 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"
404 ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
405 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
406 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
407 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น
408 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
409 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทำเบียนพร้อมเพย์ (Prompt Pay) และ Any ID
410 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
411 กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน บวก 6 ปีงบประมาณ 2559
412 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ITU Telecom World 2016"
413 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคา - เมษายน 2559
414 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017
415 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำร่อง การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2559
416 ขอเชิญเข้าร่วมงาน IEEE Xplore 2016
417 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
418 ขอความอนุเคาะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม
419 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา"
420 ประชาสัมพันธ์ (โครงการหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน")
421 ประชาสัมพันธ์ (โครงการหลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์และทำผลงานวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ")
422 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ประเมินตีค่างาน")
423 ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2559
424 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"
425 ประชาสัมพันธ์โครงการ CSR Tollway Contest กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ Online Campaign หัวข้อ "You Start Social Strong ยกระดับสังคมที่น่าอยู่ เริ่มที่ตัวคุณ"
426 ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
427 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559
428 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
429 ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน ประจำปี 2561 ระยะที่ 1
430 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
431 แจ้งเรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
432 เชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย
433 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
434 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
435 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
436 ขอเชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 1
437 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
438 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1-2
439 ทุน Newton
440 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
441 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การ สกอ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37
442 ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมระดับชาติอและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"
443 ประชาสัมพันธ์โครงการ (อบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2)
444 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน
445 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (8 หลักสูตร)
446 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
447 ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสองภาษา
448 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
449 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
450 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดผ้าทอพื้นเมืองประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี
451 ประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
452 ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชมงคลพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
453 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2"
454 ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
455 ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
456 ขอประชาสัมพนธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียน Mobile Application สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
457 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประจำจำปี 2559 (เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2559)
458 การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR)
459 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
460 สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
461 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธิ
462 กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริตสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
463 ขอความร่วมมือกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
464 ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
465 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
466 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
467 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
468 นโยบายและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2559
469 รับสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "10-Day Diploma of Sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management)"
470 ทุนการศึกษาระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณมหาวิทยาลัยคูเวต
471 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักงานนายยกรัฐมนตรี เรื่อง ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
472 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
473 ขอมอบวารสารและเชิญส่งทบความเพื่อตีพิมพ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
474 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
475 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยเห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"
476 ขอเสนอราคาห้องพัก
477 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบช่วยสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติและระบบจัดการเรียนการสอนออนโลน์ของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
478 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การชำระค่าะรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติที่รายงานตัวรอบที่ 2 (วันที่ 15 มิถุนายน 2559)
479 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2559
480 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
481 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนนการวิจัยภายนอก
482 แจ้งหลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกอาจารย์
483 ขอแจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
484 ขอความร่วมมือตรวจสอบและกำชับการป้องกันอัคคีภัย
485 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
486 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ (ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Blogger)
487 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำปีที่ 10
488 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" (Public Speaking)
489 เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TUSAT)
490 แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
491 ประชาสัมพันธ์ (งาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1" และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8)
492 โครงการประกวด เรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ และงานเสวนา เรื่องสั้นร่วมสมัยในบริบทส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
493 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 2
494 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. และ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ประจำปี 2559
495 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7
496 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง"
497 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno2016)
498 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12"
499 การประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์")
500 ประชาสัมพันธ์โครงการ
501 ประชาสัมพันธ์งานวิชาการระดับชาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 (National Conference on Information Technology : NCIT 2016) และขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความ
502 ประชาสัมพันธ์การจัดการงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
503 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน ประจำปี 2561 ระยะที่ 1
504 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3)
505 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno2016)
506 เอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
507 เผยแพร่วารสารรำไพพรรณีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการร่วมลงตีพิมพ์
508 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน
509 การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ
510 วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ประจำปี 2558
511 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
512 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
513 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
514 การแจ้งเรื่องนิตยสาร G-Magz รูปแบบใหม่ e-Magazine (ยกเลิกการจัดส่ง G-Magz รูปแบบการตีพิมพ์รูปแบบ)
515 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
516 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
517 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
518 แจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มอค.6) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558และ มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
519 ชี้แจงการลงทะเบียนเรียนรูปแบบใหม่สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
520 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน
521 ประชาสัมพันธ์ "โครงการ KRU 43 ปี ปั่นเพื่อน้อง"
522 แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
523 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นตาสับปะรด
524 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
525 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
526 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
527 ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
528 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
529 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
530 ประกาศ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
531 การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
532 สำเนาหนังสือ เรื่อง ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ให้สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ
533 ขอมอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 64
534 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"
535 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2559
536 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
537 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
538 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกรักองค์กร
539 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559
540 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรสายสนับสนุนลงชื่อเข้าร่วมอบรม (โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการและบุคลิกภาพของพนักงานสายสนับสนุน )
541 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
542 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ (วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
543 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
544 ขออขอบคุณการสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
545 สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี ประเด็นด้านการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการ
546 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 18
547 เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหารระดับสุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
548 ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาประจำปี The 3rd Engagement Thailand Annual Conference "University-Communication Convergence"
549 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อแพร่ (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
550 หลักสูตรอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (จำนวน 5 หลักสูตร)
551 เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
552 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
553 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
554 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ
555 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
556 ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการใช้งาน Google Apps for Education: Working in the cloud
557 ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการ (การใช้งาน Google Apps for Education:Active Learning with Google Apps for Education)
558 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
559 ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
560 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
561 ความคืบหน้าการจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏ
562 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครื่อข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 13
563 เสนอโครงการจัดทำตำราเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี
564 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4)
565 แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
566 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
567 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF 2016)" หัวข้อ ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ (Teach Efficiently : Learn Effectively)
568 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2016
569 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
570 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม
571 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
572 การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
573 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และ ThaiLIS ในการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในระยะที่ 4 " ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน
574 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
575 ประชาสัมพันธ์ และ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
576 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ "Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล"
577 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 4 )
578 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
579 Best practice ในด้านคนยดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และรับผิดชอบสังคม
580 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2559
581 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
582 ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนองานวิจัย
583 โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAM MEE fine arts award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
584 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
585 ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559
586 ประชาสัมพันธ์โครงการ
587 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
588 การประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด "ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย" (Startup Thailand by GSB)
589 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา ฉบับที่ 1 ปีที่ 4
590 ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ "The 15th international Conference 2016"
591 ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 , 58
592 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)"
593 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
594 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2007/12282 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559
595 การสอบวัดระดับคะแนนภาษาอังกฤษและการขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Doctorate Degree) และ (Post-Doctorate Degree)
596 เปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559-1 เมษายน 2541) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559
597 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
598 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสิตการใช้งานเทคดนดลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติชั้นสูง NAO Robot
599 ขอเชิญบุคลากรให้สังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการใช้งาน PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-200)"
600 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
601 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd Environment and Nutural Resources International Conference (ENRIC 2016): Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment"
602 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"
603 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
604 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
605 ขอให้หน่วยงานของรัฐที่จัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ โดยใช้งบประมาณของราชการ ชะลอการรับภาคเอกชนและข้าราชการที่เกษียณอายุไว้ก่อน
606 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
607 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12" (The 12th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์"
608 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบะบ NPMS)" ประจำปี 2559 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2559)
609 ขอเสนอแนะ เรื่อง การศึกษากับตาบอดสี
610 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
611 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 622/2559 เรื่อง ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559
612 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
613 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
614 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
615 ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 16 "MONEY EXPO 2016"
616 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559
617 การเบิกค่าลงทะเบียน
618 ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัย
619 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 14 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 6
620 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับทบความ
621 ขออนุญาตดับไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
622 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์เรื่อง "Molecular docking and Westert blotting for furthering natural product research"
623 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
624 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
625 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11" สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand
626 ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 16 (2559)
627 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
628 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
629 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2559
630 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการ
631 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11
632 ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
633 เชิญเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2559 "EXECUTIVE OF THE YEAR 2016"
634 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 174/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559)
635 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมดครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Miccrosoft Office Specialist
636 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Miccrosoft Office Specialist
637 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
638 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
639 หนังสือเวียนส่วนราชการ
640 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
641 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
642 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
643 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
644 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
645 ขอมอบจุลสาร "หนังสือพิมพ์จิ๋ว Herbaraium News" ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ
646 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
647 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
648 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
649 ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกภาษา Access English และส่งรหัสในการเข้าใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
650 ขอความร่วมมือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร
651 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก
652 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
653 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
654 การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2016)"
655 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Post-Doctorate Degree)
656 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Doctorate Degree)
657 ขอเชิญส่งกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังบรรยายวิชาการ (เรื่อง ตามรอบพระยุคลบาท)
658 4. เรื่อง โครงการเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ เป็น "ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2559
659 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
660 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเรียงความ
661 ประชาสัมพันธ์ (งานประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8)
662 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559
663 ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 2
664 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การทำงาน เชิงวิเคราะห์และทำงานวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ"
665 ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
666 ข้อแจ้งข่าวการจัดแสดงสินค้า ProPAK Asia 2016
667 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2)
668 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559
669 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559
670 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน (สายสนับสนุน)
671 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (The Thai Medcal Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informations-TMI-NCMedinfo) 2016
672 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
673 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตและบริการสื่อเทคโนโลยี สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโอกาส 77 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย"
674 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
675 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 42 ฉบับที่ 452 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
676 หนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 63
677 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา
678 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสงกรานต์สายธารอาเซียน ประจำปี 2559
679 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO host EDS" ให้กับบุคลากรทุกท่าน
680 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
681 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
682 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
683 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
684 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชมละครแทรกสด ประเด็นเรื่องผู้พิการ"
685 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1"
686 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
687 การสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกับองค์การค้าของ สกสค.
688 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
689 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
690 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
691 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4
692 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
693 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 137/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
694 เผยแพร่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2559
695 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
696 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
697 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
698 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2559 เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
699 ขอประชาสัมพันทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐมเอริกา
700 เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"
701 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2559
702 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือจำนวน 7 ฉบับ
703 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนองานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 OSAKA International Conference"
704 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICT-ISPC 2016)
705 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "2016 International Workshop On Smart Info-Media Systems In Asia (SISA 2016)"
706 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกลุ่มศรีอยุทธยา ครั้งที่ 7
707 เชิญชวนร่วมเป็นผู้มีจิตอาสา ประชาสัมพันธ์ "บัตร มูลนิธิ ฟอร์เด็ก@ 7-11" เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน : เพื่อการศึกษา และนม & อาหารกลางวัน
708 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
709 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
710 ประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
711 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันวิชาการในสถาบันวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8
712 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
713 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3"
714 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
715 ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุทวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
716 Invitation to the International Conference on "Digital Entrepreneurship in AEC Era"
717 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
718 ประชาสัมพันธ์งาน "EN Mahidol Job Fair 2016"
719 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"เทคนนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน")
720 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ
721 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 14
722 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2"
723 ขอมอบวารสารและเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
724 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
725 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
726 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
727 The 10-day Australian Government Accredited Diphloma of Sustrainable Operations Major in Green Building
728 ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา
729 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th Siam Physics Congress 2016 (SPC 2016) ครั้งที่ 11
730 ประชาสัมพันธ์และร่วมใช้งานแอปพลิเคชันพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ
731 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 19
732 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 6
733 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่นที่ 1-2
734 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ
735 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม
736 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
737 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี
738 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 3-5
739 การเสนอชื่อบุคคล และขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
740 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559
741 ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ (บริษัท เอ็มเอ็น พิษณุโลก ทราเวล แอนท์ ทัวร์ จำกัด)
742 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015
743 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559
744 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
745 ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
746 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
747 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : หารขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย"(The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research-Driven Transformation of Teaching and Learning)
748 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
749 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยากรณ์เชิงสถิติ"
750 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559)
751 ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
752 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ "สัมผัสโลกวิศวกรรม'59"
753 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ (อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
754 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ (อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
755 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ และกำชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
756 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
757 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2559
758 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559
759 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูล Emerald Management eJournal 92" ให้บุคลากรทุกท่าน
760 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังโครงการรับฟังการนำเสนอ "การใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library" ให้กับบุคลากรทุกท่าน
761 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมุลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
762 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" วิจัย ครั้งที่ 9
763 ประชาสัมพันธ์"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดียปี 11
764 ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559
765 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "14th APacCHIE Conference 2016"
766 ขอเชิญประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก "Active Learning: Challenge and Innovations"
767 ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
768 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรุ้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4
769 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
770 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559)
771 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
772 ทุน Fulbring Open competition scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
773 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมดครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
774 การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2559
775 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วจัย"ครั้งที่ 8
776 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
777 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลำปาง (LPRU NEWs) รายสัปดาห์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 วันที่ 12-18 ม.ค. 59
778 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2559
779 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปกิบัติการภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
780 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"
781 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIS and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development" ประจำปีการศึกษา 2558
782 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559
783 ขอนำส่ง PERCH-CIC Newsletter
784 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
785 ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
786 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
787 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2559
788 ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานนมัสการปิดทองพระประจำปีของวัดบางช้างเหนือ
789 โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่' (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหวิทยาลัยรังสิต
790 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
791 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ
792 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
793 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวีดีโอประกอบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์
794 ขอเชิญร่วมเยื่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนแห่งชาติ : geoinfotech 2016
795 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559
796 เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 11
797 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า บริษัท เคานซิล ประเทศไทย จัดนิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2559
798 ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
799 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใต้)
800 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป.
801 ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 11 เล่ม 1
802 ขอเชิญร่วมเยื่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนแห่งชาติ : geoinfotech 2016
803 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
804 ส่งวารสาร(สำนักงาน สกสค จังหวัดนครปฐม)
805 ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ (โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ครั้งที่ 2
806 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
807 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ JOB FAIR 2016 ครั้งที่ 5
808 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับช่าติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8
809 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
810 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
811 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
812 ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559" ครั้งที่ 2
813 การจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
814 ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าเรียนระบบ LMS สำหรับนักศึกษา
815 ขออนุญาตให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมงานปีใหม่
816 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2558
817 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี 2559
818 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
819 ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET
820 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของส่งสำเนาหนังสือจำนวน 9 ฉบับ
821 ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลลากรเข้ารับการฝึกอบรม
822 จดหมายศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์
823 ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
824 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559
825 ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมการประชุม Students' Forum
826 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์มอบทุนให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
827 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันภาครัฐชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
828 (สำนักงาน สกสค.) แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
829 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
830 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
831 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2558
832 การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักรยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 "เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน"
833 ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
834 ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559
835 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ
836 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดุลาการศาลปกครองสูงสุด
837 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ "2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchanges"
838 ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Compettition 2016
839 ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ
840 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทีปี่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
841 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559
842 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559
843 ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
844 The Third SEAME RIHED-ACC Study Visit Programme to China on Foster Academic Collaboration and Exchange in Higher Education
845 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
846 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
847 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
848 เชิญเข้าร่วมงาน "วันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2559"
849 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่นที่ 4
850 3th International Mobile Learning Festival (IMLF2016)
851 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
852 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
853 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 "The 5th Burapha University International Conference 2016"
854 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
855 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STEMa)2016
856 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปี 2558 (EENET2016)
857 เสนอแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของพรรคพลังอุดร
858 การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
859 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Microsoft Office Specialist
860 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network security Contest 2016
861 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 IYF World Culture Camp Thailand
862 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการของไทยเข้าร่วมโครงการ Erasmus+
863 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ "2016 Internation Workshop on Internation and Academic Exchanges"
864 โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.ประจำปี 2559
865 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
866 ขอเรียนเชิญเข้าร่มโครงการ (โครงการปฏิบัติการและติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการเขียนผลงานวิเคราะห์ ของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา)
867 ขอเชิญนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
868 ขอเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปอ. ต่อยอด" ประจำปีงบประมาณ 2559
869 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ
870 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The 17th Khon Kean Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016 หัวข้อ "Veterinary Practice towards One-Health"
871 ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
872 ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมโครงการบริการวิชาการ
873 ประชาสัมพันธ์หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ 2015
874 สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
875 การดำเนินโครงการกรณีไม่มีแผนปฏิบัติราชการ
876 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
877 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2558
878 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ปีงบประมาณ 2559
879 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 10/2558
880 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
881 ข่าวสหกรณ์
882 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED ตั้งพื้นภายในอาคาร "Modern Lamp Design Contest 2016" ในงาน Led Expo & Thailand Energy Saving Week 2016
883 ประชาสัมพันธ์ "'งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559"
884 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสากหรรม ครั้ง 4 (ICBIR 2016)
885 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานบริการวิชาการประจำปี 2559
886 สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการแกษตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
887 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 11 ฉบับ
888 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
889 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
890 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา
891 ขอเชิญชม และร่วมประกวด/แข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
892 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6
893 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วุฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น ครั้งที่ 4
894 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
895 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
896 ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559
897 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
898 ขอความอนุเคราะห์ในการเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA-SSIS
899 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
900 ร่าง _กติกาเกณฑ์การตัดสินทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
901 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
902 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป เรื่อง "เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป" ครั้งที่ 2
903 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 3rd Annual Meeting of Thailand Sesory Science and Consumer Research Network 2015
904 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ของสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
905 การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.
906 การปรับเปลี่ยนหน่วยรักษาความปลอดภัย
907 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสืบค้นฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้บุคลากรทุกท่าน
908 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
909 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
910 ประชาสัมพันธ์บริษัท สมใจไร่ขิง จำกัด
911 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
912 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA)"
913 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัมนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประชาคมอาเซียน'
914 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
915 รายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
916 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร
917 ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้จัดการกองทุน สสส.
918 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
919 ขอประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
920 ขอมอบวารสารวิจัยรามคำแหง
921 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 2559
922 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016
923 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล
924 ขอมอบวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพิ่อพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
925 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
926 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
927 ประชาสัมพันธ์ และขอมอบวารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
928 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
929 ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
930 ขอความร่วมมือนำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา "70 ปี กษัตริย์ เกษตร"
931 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
932 ประชาสัมพันธ์ "งานแนะนำหลักสุตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
933 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วม "การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว"
934 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม 58"
935 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
936 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
937 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020" (Digital Innovation in Healthcare toward 2020)
938 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
939 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอด/การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปี 2559/ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
940 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอด/การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปี 2559/ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
941 ประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หลักสูตร ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening)
942 ประชาสัมพันธ์ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ฉบับที่ 4และหลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์
943 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม (หลักสูตร พิธักรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น)
944 สถาบันวิทยาลัยุชมชนขอแจ้งเปลี่ยนชื่อสถาบัน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
945 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
946 ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ"
947 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
948 ขอเชิญส่งกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังบรรยายวิชาการพิเศษ (เรื่อง ใต้ร่มพระบารมี)
949 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
950 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การรับสมัครและเสนอชื่อบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
951 ขอเชิญสัการะพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
952 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (เรื่อง การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง)
953 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
954 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)
955 รายงานการประชุมกรรม กบ.คณะฯ ครั้งที่ 12/2558
956 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น)
957 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิดในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559
958 ประชาสัมพันธ์ "'งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
959 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์พลักงานและพลังงานทดแทน
960 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
961 ขอแจ้งการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา
962 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Forest for Lives ป่าเพื่อชีวิตเพื่อนำไปสู่ Forest Landscape and People for Sustainable Future
963 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยkลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2558
964 ขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
965 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย รุ่นที่ 2 ( IoT: Game Changing Technology)"
966 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559"
967 ขอส่งโปสเตอร์โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำ 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
968 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
969 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
970 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสข.)
971 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
972 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 11
973 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
974 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการ
975 เผยแพร่ข่าวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
976 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 5
977 เชิญส่งบทความทางวิชาการ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
978 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติการ
979 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
980 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
981 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
982 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
983 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 88 พรรษา ณ พุทธมณฑล
984 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2016
985 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมุทิตาคารวะเขียนแดงคืนถิ่น
986 การรับข้อเสนอการพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2
987 ขอให้เสนอโครงการวิจัย
988 ให้ข้าราชการไปราชการ
989 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
990 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
991 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e- market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รุ่น 1/2559
992 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
993 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
994 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5 ช่วงวัย"
995 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
996 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
997 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
998 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท)
999 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งบุคลากร หรือนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์
1000 ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ

 

 

 

ย้อนกลับ