ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

# หัวข้อข่าวสาร
1 ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที 47 E-SPORT ROV CLASS B ทีมหญิง
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริหารงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
4 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
5 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3
6 ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
7 การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8 กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
9 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม SC108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
10 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
11 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
12 (ตัวอย่าง) การกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ-จ้าง
13 แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14 คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
16 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI)
17 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
18 รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2560
19 เปลี่ยนระบบการขอให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมของส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม
20 คู่มือการจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
22 แนวทางการออกรหัสงบประมาณประเภทเงินรับฝาก
23 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560
24 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ
25 รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2560
27 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 รายงานผลการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม ครั้งที่ 12/2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
29 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
30 กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อนพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2
31 รายงานผลการประเมินเว็บไซต์ และการใช้งาน Google Scholar
32 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน สาขาวิชา และอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์
33 ขออนุญาตงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นการชั่วคราว
34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560"
35 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 และครั้งที่ 7/2560
36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
37 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2560"
38 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
39 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
40 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับทุกท่านทราบ
41 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2560
42 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรมมายังหน่วยประชาสัมพันธ์
43 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
44 ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
45 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2560
46 ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
47 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม
48 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2559
49 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2559
50 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2176/2559 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
51 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2560
52 ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมสัปดาห์มาตรฐานคุณภาพ"
53 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "CRDC Induststrial Clinic : Supplier Development Project 2016"
54 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2017)"
55 ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
56 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3-4
58 ขอเสนอตำราเรียนวิชา การวิจัยดำเนินงาน เพื่อพิจารณาสั่งซื้อเข้าชั้นเรียนหรือเข้าห้องสมุด
59 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
60 นำเสนอรายการสื่อ หนังสือเสริมทักษะ ภาษาเขมร (Khmer language)
61 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาส ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
62 ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5
63 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
64 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
65 ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมงาน VIC HUA HIN THEATRE SEASON 2016 ครั้งที่ 1
66 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยดครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้ดครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
67 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
68 ประชาสัมพันธ์ "จเหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2559"
69 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้งานระบบยืนยันตัวตนบนระบบเครือข่ายไร้สายรูปแบบใหม่
70 ประชาสัมพันธ์ "'งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
71 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 13 ธ.ค. 59
72 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
73 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
74 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ. 2560
75 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัมนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาองค์กร
76 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เรื่อง เสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี
77 ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560
78 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
79 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม
80 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
81 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Eduation Conference
82 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Electrical Engineering Congress (iEECON2017)
83 แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาประจำปีสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
84 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
85 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
86 แจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
87 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6
88 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ"
89 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
90 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559
91 เชิญสมัครเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร(เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร)
92 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
93 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
94 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
95 ขอเชิญร่วมนำเสนองานวิจัย
96 ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.)
97 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร"
98 การเหมารอบภาพยนต์เรื่อง NEW YEAR'S GIFT (WORKING TITLE) "พรจากฟ้า"
99 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2067/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
100 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2559
101 ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
102 ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก
103 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารทางวิชาการ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2560
104 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
105 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม 59"
106 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
107 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
108 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)
109 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
110 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560
111 ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา
112 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
113 ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
114 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
115 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
116 ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ
117 ขอส่งเอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรองค์การทางการศึกษาไทยก้าวไกลสู่องค์การนวัฒกรรม (Innovative Organization)
118 การขอเลื่อนกำหนดการเสนอชื่อขอรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผู้สอน/อาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
119 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
120 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับสมัคขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R และโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
121 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 3/2559 เรื่อง ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
122 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลื่อนวันสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติจากวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน2559 เป็นวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
123 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2021/2559 เรื่อง ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
124 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และอาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 3/2559 เรื่อง ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนกรรมการตำแหน่งประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
125 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเลิกรอบสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
126 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และอาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนกรรมการตำแหน่งประเทภคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ฉบับที่ 2/5559
127 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2559
128 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559"
129 การดำเนินโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
130 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 10 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน
131 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
132 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ "ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like"
133 ขอยกเลิกการจัดการแข่งขัน
134 การประกวดหนังสั้นสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
135 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 5 The 5th Conference in Eastern Seaboard Industrial Estate
136 ของดการจัดกิจกรรมประเภทรื่นเริง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
137 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
138 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
139 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะผู้นำองค์กรด้านกีฬาคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด
140 เผยแพร่ข่าวสารการอบรม
141 ขอเรียนเชิญส่งผลงานด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICSLE2016) งาน "ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน"
142 ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)"
143 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
144 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อคำสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
145 แก้ไขกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
146 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(1)/2559 และครั้งที่ 16(2)/2559
147 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1911/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง
148 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(1)/2559 และครั้งที่ 16(2)/2559
149 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 1/2559 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
150 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท (สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
151 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการของนิสิตปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
152 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
153 ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560
154 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตสภา ครั้งที่ 3
155 โครงการทิศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเชียตะวันออก (Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths: JENSYS 2016) ภายใต้หัวข้อ "Economics: Small and Medium Enterprises"
156 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
157 ขอเชิญลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
158 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน (สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)
159 ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
160 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคขยะประเภทกระดาษและขวดพลาสติก
161 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2016
162 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
163 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเพื่อพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
164 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0"
165 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
166 ประชาสัมพันธ์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
167 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
168 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา
169 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาช่วยดูแลสอดส่องเพื่อระวังในเรื่องกิจกรรมหรือการแสดงออกหรือการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม
170 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
171 การปรับสีเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้เป็นสีขาวดำ หรือสีที่เหมาะสม เพื่อถวายอาลัย
172 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จขององค์กร"
173 ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว (ในวันที่ 29 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.)
174 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ
175 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
176 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
177 รายงายผลการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย"
178 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
179 ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2560
180 ประกาศและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
181 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟต่อการบินและอากาศยาน (แผ่นพับการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ)
182 แนวทางประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
183 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1847/2559 เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
184 การส่งไฟล์เอกสารพร้อมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
185 ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารและเจริญภาวนาถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
186 ของดการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
187 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"
188 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
189 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Microcoft Office Specialist
190 ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาคณะ "เฟื่องฟ้าเกมส์ 59"
191 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี "Innovation in Health Science for 2016"
192 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
193 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนดครงการ พวอ. รอบ 1/2560
194 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
195 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 9
196 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
197 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ พ.ศ. 2559
198 ขอเชิญชวนบริจาคเงินหรือสิ่งของออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2559
199 ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
200 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2559"
201 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายอาลัยและพิธีลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
202 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2559
203 ขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ
204 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ที่ 396/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ที่ 395/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
207 ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)"
208 เชิญร่วมทำบุญ "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ"
209 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"
210 ประชาสัมพันธ์(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UX Design Quick Start)
211 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2559
212 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ การสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
213 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2559
214 ขอซ้อมความเข้าใจการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corpoate Online)
215 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
216 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1694/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
217 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
218 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับรองมาตรฐานการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
219 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7
220 ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี
221 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5
222 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
223 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
224 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 388/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง "สยามมุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
226 การพิจารณารับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน
227 ขอขยายเวลาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2559
228 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559
229 ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวด Mr.&Miss Young ASEAN Bangkok 2016
230 เสนอชื่อบุคลลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทิมนุษยชน ประจำปี 2559
231 เชิญชวนนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
232 การจัดกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
233 ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี สานสายใย สายใจ สู่สายตา"
234 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์
235 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอมอบหนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานรัฐ ชุดที่ 3
236 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Thailand Environmental Education Inventory Database : TEEID
237 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท-ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
238 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
239 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5
240 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
241 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
242 ขอมอบจุลสาร "หนังสือพิมพ์จิ๋ว Herbarium News" ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
243 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560
244 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 "พลวัตสุขภาพในศตวรรษ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
245 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 17
246 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2559 (แก้ไข)
247 ประชาสัมพันธ์ " ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel "
248 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ โชว์รูมโตโยต้าท่าจีน สาขาสระกะเทียม
249 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรหรือองค์กรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
250 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2559
251 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรต่างๆ)
252 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
253 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
254 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2559
255 การงดให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis
256 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
257 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development)
258 ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1" และขอมอบวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
259 ขอเชิญอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 171
260 ประชาสัมพันธ์ วารสาร FITM NEWS ฉบับพิเศษ ปีที่ 4
261 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
262 คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
263 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion
264 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2559
265 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
266 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สนใจทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกนในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนนักศึกษา
267 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
268 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
269 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
270 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
271 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business": Sus-LaB
272 จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 336
273 แจ้งการใช้ระบบการสืบค้นจดหมายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและข้อปฏิบัติในการรับจดหมาย
274 ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาที่มีความพิการในด้านต่างๆ เข้ารายงานตัวเพื่อทำประวัติ
275 เปิดรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
276 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ ประจำปี 2559 The Symposium of Thailand Welding and Inspection Technology 2013 (TWIT 2016)
277 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนและสถาบันศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปี 2559
278 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
279 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และส่งเยาวชนเข้าร่วมแข้งขันในรายการ "คิดสร้างชาติ ปี 2 ผู้ว่าหน้าใหม่ (The Governor)"
280 ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559"
281 ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี
282 ขอแจ้งผลการสอบและกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ
283 ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกกรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
284 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน (เพิ่มเติม)
285 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEFL 550) สำหรับนักวิจัย
286 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2559
287 แจ้งการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม 2559
288 ขอความร่วมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
289 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้ง 1"
290 ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
291 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
292 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม
293 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน (เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม)
294 การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และรับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษาของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
295 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
296 ขอเชิญร่วมประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น
297 เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์สั้น
298 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 375/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
299 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559
300 ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนสุนันทาวิชาการ 2559
301 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัฒกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional for Autonomous Learners"
302 ขอชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
303 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
304 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 2 (National Conference on Volunteerism)
305 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Technology of Management for Sustainable Development)
306 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
307 ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
308 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "Recent Advance in Genomics and Genetics (RAGG2016)"
309 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
310 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559
311 ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสวมใส่ผ้าไทย
312 เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด "แม่น้ำเจ้าพยา"
313 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
314 การประกวดเรียงความ
315 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ " ผู้หญิงเก่ง ปี 2560"
316 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
317 เรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน Dinosaur Planet
318 ประชาสัมพันธ์บูชาหลวงพ่อทันใจและหลวงพ่อทน
319 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
320 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2559
321 ขอความกรุณาอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ./กรอ. ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
322 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
323 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์
324 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 2
325 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ในโครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้" ปี 2559
326 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
327 ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13
328 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าเภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
329 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งเนาหนังสือ 2 ฉบับ
330 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งเนาหนังสือ 2 ฉบับ
331 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
332 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันมนารมย์" : พลังใจดี 10 ปี มนารมย์
333 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14
334 ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559
335 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
336 ขอเชิญชมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
337 ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
338 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
339 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
340 แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ห้องสอน
341 ขอแจ้งการจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์บนระบบทีวีประชาสัมพันธ์ จำนวน 39 จุด
342 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
343 ขอเชิญร่วมการประชุมประจำเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 1 (The 1st Annual Conference "Sustainable Practice of Thai Higher Education")
344 ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2559
345 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
346 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
347 การซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media)
348 เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพบริหารงานพัสดุมืออาชีพ สำหรับสถานศึกษา
349 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
350 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20
351 ขอเรียนเชิญชมงาน Bangkok International Grand Motor Sale 2016
352 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
353 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
354 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
355 ประชาสัมพันธ์และสำรวจบุคลากรเพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี
356 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
357 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนบุคลากรไปใช้สิทธิออกเสียง
358 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
359 Conference "Building peace through Education and Innovation"
360 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ"
361 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย
362 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
363 เรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
364 รับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Merit Awards for Special Programs from the Mexican Government for International Students 2016"
365 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 16
366 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ด้านพลังงาน
367 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
368 ประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Python Programming)
369 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1255/2559 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมอาจารย์
370 ชาสัมพันธ์งาน TSB 2016
371 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)"
372 ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
373 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
374 ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Innovation inTeaching and Leaning how to educate students in the changing world
375 การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย
376 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
377 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
378 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2559
379 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
380 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 20 (เรื่อง การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ)
381 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ "การสร้างหลักสุตรแบบดิจิตอลด้วย iTunes U"
382 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"
383 ประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Python Programming)
384 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
385 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2559
386 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
387 เพลงประกอบกิจกรรม
388 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2560
389 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค : ไอเอสเต้ ประเทศไทย
390 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน เรื่อง "ก้าวทันยุคกับการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก"
391 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
392 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11-14 ก.ค. 59)
393 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรทุกท่าน
394 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
395 แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
396 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น" รุ่นที่ 3
397 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 ของสำนักงาน ก.พ.
398 ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์รณรงค์ในช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโร 2016
399 ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559
400 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"
401 ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
402 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
403 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
404 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น
405 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
406 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทำเบียนพร้อมเพย์ (Prompt Pay) และ Any ID
407 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
408 กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน บวก 6 ปีงบประมาณ 2559
409 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ITU Telecom World 2016"
410 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคา - เมษายน 2559
411 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017
412 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำร่อง การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2559
413 ขอเชิญเข้าร่วมงาน IEEE Xplore 2016
414 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
415 ขอความอนุเคาะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม
416 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา"
417 ประชาสัมพันธ์ (โครงการหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน")
418 ประชาสัมพันธ์ (โครงการหลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์และทำผลงานวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ")
419 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ประเมินตีค่างาน")
420 ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2559
421 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"
422 ประชาสัมพันธ์โครงการ CSR Tollway Contest กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ Online Campaign หัวข้อ "You Start Social Strong ยกระดับสังคมที่น่าอยู่ เริ่มที่ตัวคุณ"
423 ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
424 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559
425 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
426 ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน ประจำปี 2561 ระยะที่ 1
427 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
428 แจ้งเรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
429 เชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย
430 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
431 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
432 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
433 ขอเชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 1
434 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
435 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1-2
436 ทุน Newton
437 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
438 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การ สกอ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37
439 ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมระดับชาติอและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"
440 ประชาสัมพันธ์โครงการ (อบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2)
441 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน
442 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (8 หลักสูตร)
443 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
444 ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสองภาษา
445 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
446 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
447 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดผ้าทอพื้นเมืองประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี
448 ประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
449 ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชมงคลพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
450 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2"
451 ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
452 ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
453 ขอประชาสัมพนธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียน Mobile Application สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
454 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประจำจำปี 2559 (เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2559)
455 การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR)
456 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
457 สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
458 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธิ
459 กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริตสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
460 ขอความร่วมมือกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
461 ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
462 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
463 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
464 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
465 นโยบายและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2559
466 รับสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "10-Day Diploma of Sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management)"
467 ทุนการศึกษาระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณมหาวิทยาลัยคูเวต
468 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักงานนายยกรัฐมนตรี เรื่อง ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
469 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
470 ขอมอบวารสารและเชิญส่งทบความเพื่อตีพิมพ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
471 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
472 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยเห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"
473 ขอเสนอราคาห้องพัก
474 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบช่วยสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติและระบบจัดการเรียนการสอนออนโลน์ของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
475 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การชำระค่าะรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติที่รายงานตัวรอบที่ 2 (วันที่ 15 มิถุนายน 2559)
476 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2559
477 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
478 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนนการวิจัยภายนอก
479 แจ้งหลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกอาจารย์
480 ขอแจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
481 ขอความร่วมมือตรวจสอบและกำชับการป้องกันอัคคีภัย
482 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
483 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ (ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Blogger)
484 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำปีที่ 10
485 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" (Public Speaking)
486 เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TUSAT)
487 แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
488 ประชาสัมพันธ์ (งาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1" และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8)
489 โครงการประกวด เรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ และงานเสวนา เรื่องสั้นร่วมสมัยในบริบทส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
490 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 2
491 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. และ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ประจำปี 2559
492 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7
493 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง"
494 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno2016)
495 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12"
496 การประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์")
497 ประชาสัมพันธ์โครงการ
498 ประชาสัมพันธ์งานวิชาการระดับชาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 (National Conference on Information Technology : NCIT 2016) และขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความ
499 ประชาสัมพันธ์การจัดการงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
500 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน ประจำปี 2561 ระยะที่ 1
501 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3)
502 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno2016)
503 เอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
504 เผยแพร่วารสารรำไพพรรณีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการร่วมลงตีพิมพ์
505 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน
506 การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ
507 วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ประจำปี 2558
508 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
509 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
510 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
511 การแจ้งเรื่องนิตยสาร G-Magz รูปแบบใหม่ e-Magazine (ยกเลิกการจัดส่ง G-Magz รูปแบบการตีพิมพ์รูปแบบ)
512 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
513 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
514 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
515 แจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มอค.6) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558และ มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
516 ชี้แจงการลงทะเบียนเรียนรูปแบบใหม่สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
517 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน
518 ประชาสัมพันธ์ "โครงการ KRU 43 ปี ปั่นเพื่อน้อง"
519 แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
520 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นตาสับปะรด
521 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
522 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
523 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
524 ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
525 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
526 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
527 ประกาศ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
528 การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
529 สำเนาหนังสือ เรื่อง ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ให้สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ
530 ขอมอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 64
531 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"
532 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2559
533 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
534 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
535 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกรักองค์กร
536 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559
537 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรสายสนับสนุนลงชื่อเข้าร่วมอบรม (โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการและบุคลิกภาพของพนักงานสายสนับสนุน )
538 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
539 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ (วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
540 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
541 ขออขอบคุณการสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
542 สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี ประเด็นด้านการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการ
543 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 18
544 เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหารระดับสุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
545 ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาประจำปี The 3rd Engagement Thailand Annual Conference "University-Communication Convergence"
546 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อแพร่ (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
547 หลักสูตรอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (จำนวน 5 หลักสูตร)
548 เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
549 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
550 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
551 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ
552 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
553 ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการใช้งาน Google Apps for Education: Working in the cloud
554 ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการ (การใช้งาน Google Apps for Education:Active Learning with Google Apps for Education)
555 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
556 ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
557 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
558 ความคืบหน้าการจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏ
559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครื่อข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 13
560 เสนอโครงการจัดทำตำราเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี
561 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4)
562 แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
563 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
564 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF 2016)" หัวข้อ ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ (Teach Efficiently : Learn Effectively)
565 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2016
566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
567 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม
568 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
569 การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
570 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และ ThaiLIS ในการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในระยะที่ 4 " ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน
571 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
572 ประชาสัมพันธ์ และ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
573 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ "Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล"
574 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 4 )
575 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
576 Best practice ในด้านคนยดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และรับผิดชอบสังคม
577 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2559
578 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
579 ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนองานวิจัย
580 โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAM MEE fine arts award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
581 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
582 ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559
583 ประชาสัมพันธ์โครงการ
584 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
585 การประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด "ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย" (Startup Thailand by GSB)
586 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา ฉบับที่ 1 ปีที่ 4
587 ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ "The 15th international Conference 2016"
588 ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 , 58
589 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)"
590 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2007/12282 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559
592 การสอบวัดระดับคะแนนภาษาอังกฤษและการขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Doctorate Degree) และ (Post-Doctorate Degree)
593 เปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559-1 เมษายน 2541) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559
594 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
595 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสิตการใช้งานเทคดนดลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติชั้นสูง NAO Robot
596 ขอเชิญบุคลากรให้สังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการใช้งาน PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-200)"
597 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
598 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd Environment and Nutural Resources International Conference (ENRIC 2016): Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment"
599 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"
600 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
601 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
602 ขอให้หน่วยงานของรัฐที่จัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ โดยใช้งบประมาณของราชการ ชะลอการรับภาคเอกชนและข้าราชการที่เกษียณอายุไว้ก่อน
603 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
604 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12" (The 12th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์"
605 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบะบ NPMS)" ประจำปี 2559 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2559)
606 ขอเสนอแนะ เรื่อง การศึกษากับตาบอดสี
607 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
608 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 622/2559 เรื่อง ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559
609 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
610 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
611 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
612 ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 16 "MONEY EXPO 2016"
613 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559
614 การเบิกค่าลงทะเบียน
615 ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัย
616 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 14 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 6
617 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับทบความ
618 ขออนุญาตดับไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
619 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์เรื่อง "Molecular docking and Westert blotting for furthering natural product research"
620 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
621 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
622 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11" สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand
623 ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 16 (2559)
624 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
625 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
626 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2559
627 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการ
628 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11
629 ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
630 เชิญเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2559 "EXECUTIVE OF THE YEAR 2016"
631 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 174/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559)
632 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมดครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Miccrosoft Office Specialist
633 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Miccrosoft Office Specialist
634 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
635 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
636 หนังสือเวียนส่วนราชการ
637 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
638 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
639 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
640 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
641 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
642 ขอมอบจุลสาร "หนังสือพิมพ์จิ๋ว Herbaraium News" ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ
643 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
644 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
645 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
646 ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกภาษา Access English และส่งรหัสในการเข้าใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
647 ขอความร่วมมือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร
648 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก
649 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
650 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
651 การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2016)"
652 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Post-Doctorate Degree)
653 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Doctorate Degree)
654 ขอเชิญส่งกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังบรรยายวิชาการ (เรื่อง ตามรอบพระยุคลบาท)
655 4. เรื่อง โครงการเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ เป็น "ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2559
656 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
657 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเรียงความ
658 ประชาสัมพันธ์ (งานประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8)
659 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559
660 ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 2
661 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การทำงาน เชิงวิเคราะห์และทำงานวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ"
662 ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
663 ข้อแจ้งข่าวการจัดแสดงสินค้า ProPAK Asia 2016
664 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2)
665 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559
666 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559
667 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน (สายสนับสนุน)
668 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (The Thai Medcal Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informations-TMI-NCMedinfo) 2016
669 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
670 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตและบริการสื่อเทคโนโลยี สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโอกาส 77 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย"
671 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
672 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 42 ฉบับที่ 452 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
673 หนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 63
674 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา
675 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสงกรานต์สายธารอาเซียน ประจำปี 2559
676 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO host EDS" ให้กับบุคลากรทุกท่าน
677 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
678 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
679 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
680 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
681 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชมละครแทรกสด ประเด็นเรื่องผู้พิการ"
682 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1"
683 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
684 การสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกับองค์การค้าของ สกสค.
685 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
686 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
687 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
688 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4
689 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
690 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 137/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
691 เผยแพร่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2559
692 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
693 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
694 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
695 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2559 เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
696 ขอประชาสัมพันทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐมเอริกา
697 เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"
698 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2559
699 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือจำนวน 7 ฉบับ
700 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนองานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 OSAKA International Conference"
701 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICT-ISPC 2016)
702 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "2016 International Workshop On Smart Info-Media Systems In Asia (SISA 2016)"
703 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกลุ่มศรีอยุทธยา ครั้งที่ 7
704 เชิญชวนร่วมเป็นผู้มีจิตอาสา ประชาสัมพันธ์ "บัตร มูลนิธิ ฟอร์เด็ก@ 7-11" เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน : เพื่อการศึกษา และนม & อาหารกลางวัน
705 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
706 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
707 ประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
708 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันวิชาการในสถาบันวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8
709 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
710 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3"
711 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
712 ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุทวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
713 Invitation to the International Conference on "Digital Entrepreneurship in AEC Era"
714 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
715 ประชาสัมพันธ์งาน "EN Mahidol Job Fair 2016"
716 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"เทคนนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน")
717 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ
718 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 14
719 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2"
720 ขอมอบวารสารและเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
721 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
722 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
723 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
724 The 10-day Australian Government Accredited Diphloma of Sustrainable Operations Major in Green Building
725 ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา
726 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th Siam Physics Congress 2016 (SPC 2016) ครั้งที่ 11
727 ประชาสัมพันธ์และร่วมใช้งานแอปพลิเคชันพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ
728 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 19
729 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 6
730 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่นที่ 1-2
731 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ
732 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม
733 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
734 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี
735 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 3-5
736 การเสนอชื่อบุคคล และขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
737 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559
738 ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ (บริษัท เอ็มเอ็น พิษณุโลก ทราเวล แอนท์ ทัวร์ จำกัด)
739 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015
740 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559
741 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
742 ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
743 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
744 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : หารขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย"(The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research-Driven Transformation of Teaching and Learning)
745 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
746 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยากรณ์เชิงสถิติ"
747 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559)
748 ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
749 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ "สัมผัสโลกวิศวกรรม'59"
750 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ (อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
751 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ (อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
752 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ และกำชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
753 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
754 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2559
755 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559
756 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูล Emerald Management eJournal 92" ให้บุคลากรทุกท่าน
757 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังโครงการรับฟังการนำเสนอ "การใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library" ให้กับบุคลากรทุกท่าน
758 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมุลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
759 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" วิจัย ครั้งที่ 9
760 ประชาสัมพันธ์"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดียปี 11
761 ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559
762 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "14th APacCHIE Conference 2016"
763 ขอเชิญประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก "Active Learning: Challenge and Innovations"
764 ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
765 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรุ้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4
766 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
767 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559)
768 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
769 ทุน Fulbring Open competition scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
770 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมดครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
771 การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2559
772 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วจัย"ครั้งที่ 8
773 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
774 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลำปาง (LPRU NEWs) รายสัปดาห์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 วันที่ 12-18 ม.ค. 59
775 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2559
776 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปกิบัติการภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
777 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"
778 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIS and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development" ประจำปีการศึกษา 2558
779 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559
780 ขอนำส่ง PERCH-CIC Newsletter
781 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
782 ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
783 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
784 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2559
785 ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานนมัสการปิดทองพระประจำปีของวัดบางช้างเหนือ
786 โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่' (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหวิทยาลัยรังสิต
787 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
788 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ
789 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
790 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวีดีโอประกอบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์
791 ขอเชิญร่วมเยื่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนแห่งชาติ : geoinfotech 2016
792 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559
793 เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 11
794 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า บริษัท เคานซิล ประเทศไทย จัดนิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2559
795 ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
796 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใต้)
797 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป.
798 ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 11 เล่ม 1
799 ขอเชิญร่วมเยื่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนแห่งชาติ : geoinfotech 2016
800 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
801 ส่งวารสาร(สำนักงาน สกสค จังหวัดนครปฐม)
802 ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ (โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ครั้งที่ 2
803 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
804 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ JOB FAIR 2016 ครั้งที่ 5
805 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับช่าติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8
806 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
807 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
808 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
809 ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559" ครั้งที่ 2
810 การจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
811 ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าเรียนระบบ LMS สำหรับนักศึกษา
812 ขออนุญาตให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมงานปีใหม่
813 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2558
814 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี 2559
815 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
816 ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET
817 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของส่งสำเนาหนังสือจำนวน 9 ฉบับ
818 ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลลากรเข้ารับการฝึกอบรม
819 จดหมายศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์
820 ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
821 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559
822 ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมการประชุม Students' Forum
823 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์มอบทุนให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
824 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันภาครัฐชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
825 (สำนักงาน สกสค.) แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
826 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
827 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
828 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2558
829 การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักรยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 "เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน"
830 ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
831 ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559
832 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ
833 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดุลาการศาลปกครองสูงสุด
834 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ "2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchanges"
835 ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Compettition 2016
836 ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ
837 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทีปี่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
838 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559
839 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559
840 ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
841 The Third SEAME RIHED-ACC Study Visit Programme to China on Foster Academic Collaboration and Exchange in Higher Education
842 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
843 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
844 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
845 เชิญเข้าร่วมงาน "วันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2559"
846 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่นที่ 4
847 3th International Mobile Learning Festival (IMLF2016)
848 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
849 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
850 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 "The 5th Burapha University International Conference 2016"
851 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
852 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STEMa)2016
853 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปี 2558 (EENET2016)
854 เสนอแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของพรรคพลังอุดร
855 การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
856 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Microsoft Office Specialist
857 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network security Contest 2016
858 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 IYF World Culture Camp Thailand
859 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการของไทยเข้าร่วมโครงการ Erasmus+
860 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ "2016 Internation Workshop on Internation and Academic Exchanges"
861 โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.ประจำปี 2559
862 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
863 ขอเรียนเชิญเข้าร่มโครงการ (โครงการปฏิบัติการและติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการเขียนผลงานวิเคราะห์ ของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา)
864 ขอเชิญนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
865 ขอเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปอ. ต่อยอด" ประจำปีงบประมาณ 2559
866 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ
867 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The 17th Khon Kean Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016 หัวข้อ "Veterinary Practice towards One-Health"
868 ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
869 ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมโครงการบริการวิชาการ
870 ประชาสัมพันธ์หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ 2015
871 สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
872 การดำเนินโครงการกรณีไม่มีแผนปฏิบัติราชการ
873 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
874 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2558
875 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ปีงบประมาณ 2559
876 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 10/2558
877 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
878 ข่าวสหกรณ์
879 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED ตั้งพื้นภายในอาคาร "Modern Lamp Design Contest 2016" ในงาน Led Expo & Thailand Energy Saving Week 2016
880 ประชาสัมพันธ์ "'งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559"
881 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสากหรรม ครั้ง 4 (ICBIR 2016)
882 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานบริการวิชาการประจำปี 2559
883 สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการแกษตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
884 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 11 ฉบับ
885 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
886 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
887 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา
888 ขอเชิญชม และร่วมประกวด/แข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
889 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6
890 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วุฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น ครั้งที่ 4
891 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
892 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
893 ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559
894 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
895 ขอความอนุเคราะห์ในการเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA-SSIS
896 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
897 ร่าง _กติกาเกณฑ์การตัดสินทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
898 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
899 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป เรื่อง "เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป" ครั้งที่ 2
900 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 3rd Annual Meeting of Thailand Sesory Science and Consumer Research Network 2015
901 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ของสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
902 การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.
903 การปรับเปลี่ยนหน่วยรักษาความปลอดภัย
904 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสืบค้นฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้บุคลากรทุกท่าน
905 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
906 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
907 ประชาสัมพันธ์บริษัท สมใจไร่ขิง จำกัด
908 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
909 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA)"
910 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัมนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประชาคมอาเซียน'
911 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
912 รายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
913 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร
914 ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้จัดการกองทุน สสส.
915 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
916 ขอประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
917 ขอมอบวารสารวิจัยรามคำแหง
918 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 2559
919 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016
920 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล
921 ขอมอบวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพิ่อพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
922 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
923 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
924 ประชาสัมพันธ์ และขอมอบวารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
925 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
926 ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
927 ขอความร่วมมือนำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา "70 ปี กษัตริย์ เกษตร"
928 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
929 ประชาสัมพันธ์ "งานแนะนำหลักสุตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
930 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วม "การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว"
931 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม 58"
932 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
933 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
934 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020" (Digital Innovation in Healthcare toward 2020)
935 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
936 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอด/การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปี 2559/ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
937 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอด/การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปี 2559/ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
938 ประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หลักสูตร ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening)
939 ประชาสัมพันธ์ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ฉบับที่ 4และหลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์
940 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม (หลักสูตร พิธักรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น)
941 สถาบันวิทยาลัยุชมชนขอแจ้งเปลี่ยนชื่อสถาบัน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
942 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
943 ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ"
944 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
945 ขอเชิญส่งกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังบรรยายวิชาการพิเศษ (เรื่อง ใต้ร่มพระบารมี)
946 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
947 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การรับสมัครและเสนอชื่อบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
948 ขอเชิญสัการะพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
949 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (เรื่อง การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง)
950 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
951 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)
952 รายงานการประชุมกรรม กบ.คณะฯ ครั้งที่ 12/2558
953 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น)
954 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิดในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559
955 ประชาสัมพันธ์ "'งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
956 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์พลักงานและพลังงานทดแทน
957 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
958 ขอแจ้งการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา
959 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Forest for Lives ป่าเพื่อชีวิตเพื่อนำไปสู่ Forest Landscape and People for Sustainable Future
960 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยkลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2558
961 ขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
962 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย รุ่นที่ 2 ( IoT: Game Changing Technology)"
963 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559"
964 ขอส่งโปสเตอร์โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำ 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
965 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
966 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
967 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสข.)
968 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
969 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 11
970 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
971 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการ
972 เผยแพร่ข่าวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
973 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 5
974 เชิญส่งบทความทางวิชาการ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
975 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติการ
976 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
977 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
978 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
979 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
980 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 88 พรรษา ณ พุทธมณฑล
981 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2016
982 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมุทิตาคารวะเขียนแดงคืนถิ่น
983 การรับข้อเสนอการพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2
984 ขอให้เสนอโครงการวิจัย
985 ให้ข้าราชการไปราชการ
986 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
987 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
988 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e- market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รุ่น 1/2559
989 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
990 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
991 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5 ช่วงวัย"
992 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
993 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
994 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
995 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท)
996 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งบุคลากร หรือนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์
997 ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
998 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559
999 การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
1000 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"

 

 

 

ย้อนกลับ