ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

# หัวข้อข่าวสาร
1 ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วนัชพร บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ยินดีต้อนรับ อ.ดวงกมล แสงธีรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดการจัดการอาหาร
3 ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที 47 E-SPORT ROV CLASS B ทีมหญิง
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริหารงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
6 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
7 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3
8 ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
9 การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10 กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
11 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม SC108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
12 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
13 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
14 (ตัวอย่าง) การกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ-จ้าง
15 แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
16 คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
18 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI)
19 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
20 รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2560
21 เปลี่ยนระบบการขอให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมของส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม
22 คู่มือการจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
24 แนวทางการออกรหัสงบประมาณประเภทเงินรับฝาก
25 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560
26 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ
27 รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2560
29 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 รายงานผลการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม ครั้งที่ 12/2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
31 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
32 กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อนพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2
33 รายงานผลการประเมินเว็บไซต์ และการใช้งาน Google Scholar
34 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน สาขาวิชา และอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์
35 ขออนุญาตงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นการชั่วคราว
36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560"
37 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 และครั้งที่ 7/2560
38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2560"
40 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
41 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
42 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับทุกท่านทราบ
43 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2560
44 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรมมายังหน่วยประชาสัมพันธ์
45 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
46 ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
47 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2560
48 ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
49 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม
50 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2559
51 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2559
52 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2176/2559 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
53 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2560
54 ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมสัปดาห์มาตรฐานคุณภาพ"
55 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "CRDC Induststrial Clinic : Supplier Development Project 2016"
56 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2017)"
57 ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
58 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
59 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3-4
60 ขอเสนอตำราเรียนวิชา การวิจัยดำเนินงาน เพื่อพิจารณาสั่งซื้อเข้าชั้นเรียนหรือเข้าห้องสมุด
61 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
62 นำเสนอรายการสื่อ หนังสือเสริมทักษะ ภาษาเขมร (Khmer language)
63 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาส ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
64 ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5
65 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
66 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
67 ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมงาน VIC HUA HIN THEATRE SEASON 2016 ครั้งที่ 1
68 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยดครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้ดครงการ Newton Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
69 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
70 ประชาสัมพันธ์ "จเหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2559"
71 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้งานระบบยืนยันตัวตนบนระบบเครือข่ายไร้สายรูปแบบใหม่
72 ประชาสัมพันธ์ "'งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
73 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 13 ธ.ค. 59
74 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
75 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
76 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ. 2560
77 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัมนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาองค์กร
78 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เรื่อง เสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี
79 ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560
80 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
81 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม
82 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
83 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Eduation Conference
84 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Electrical Engineering Congress (iEECON2017)
85 แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาประจำปีสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
86 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
87 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
88 แจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
89 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6
90 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ"
91 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
92 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559
93 เชิญสมัครเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร(เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร)
94 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
95 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
96 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
97 ขอเชิญร่วมนำเสนองานวิจัย
98 ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.)
99 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร"
100 การเหมารอบภาพยนต์เรื่อง NEW YEAR'S GIFT (WORKING TITLE) "พรจากฟ้า"
101 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2067/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
102 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2559
103 ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
104 ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก
105 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารทางวิชาการ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2560
106 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
107 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม 59"
108 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
109 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
110 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)
111 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
112 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560
113 ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา
114 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
115 ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
116 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
117 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
118 ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ
119 ขอส่งเอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรองค์การทางการศึกษาไทยก้าวไกลสู่องค์การนวัฒกรรม (Innovative Organization)
120 การขอเลื่อนกำหนดการเสนอชื่อขอรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผู้สอน/อาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
121 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
122 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับสมัคขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R และโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
123 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 3/2559 เรื่อง ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
124 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลื่อนวันสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติจากวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน2559 เป็นวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
125 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2021/2559 เรื่อง ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
126 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และอาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 3/2559 เรื่อง ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนกรรมการตำแหน่งประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
127 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเลิกรอบสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
128 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และอาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนกรรมการตำแหน่งประเทภคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ฉบับที่ 2/5559
129 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2559
130 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559"
131 การดำเนินโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
132 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 10 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน
133 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
134 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ "ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like"
135 ขอยกเลิกการจัดการแข่งขัน
136 การประกวดหนังสั้นสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
137 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 5 The 5th Conference in Eastern Seaboard Industrial Estate
138 ของดการจัดกิจกรรมประเภทรื่นเริง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
139 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
140 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
141 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะผู้นำองค์กรด้านกีฬาคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด
142 เผยแพร่ข่าวสารการอบรม
143 ขอเรียนเชิญส่งผลงานด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICSLE2016) งาน "ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน"
144 ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)"
145 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
146 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อคำสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
147 แก้ไขกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
148 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(1)/2559 และครั้งที่ 16(2)/2559
149 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1911/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง
150 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(1)/2559 และครั้งที่ 16(2)/2559
151 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 1/2559 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
152 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท (สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
153 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการของนิสิตปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
154 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
155 ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560
156 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตสภา ครั้งที่ 3
157 โครงการทิศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเชียตะวันออก (Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths: JENSYS 2016) ภายใต้หัวข้อ "Economics: Small and Medium Enterprises"
158 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
159 ขอเชิญลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
160 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน (สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)
161 ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
162 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคขยะประเภทกระดาษและขวดพลาสติก
163 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2016
164 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
165 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเพื่อพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
166 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0"
167 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
168 ประชาสัมพันธ์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
169 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
170 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา
171 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาช่วยดูแลสอดส่องเพื่อระวังในเรื่องกิจกรรมหรือการแสดงออกหรือการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม
172 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
173 การปรับสีเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้เป็นสีขาวดำ หรือสีที่เหมาะสม เพื่อถวายอาลัย
174 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จขององค์กร"
175 ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว (ในวันที่ 29 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.)
176 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ
177 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
178 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
179 รายงายผลการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย"
180 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
181 ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2560
182 ประกาศและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
183 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟต่อการบินและอากาศยาน (แผ่นพับการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ)
184 แนวทางประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
185 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1847/2559 เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
186 การส่งไฟล์เอกสารพร้อมการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
187 ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารและเจริญภาวนาถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
188 ของดการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
189 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"
190 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
191 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Microcoft Office Specialist
192 ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาคณะ "เฟื่องฟ้าเกมส์ 59"
193 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี "Innovation in Health Science for 2016"
194 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
195 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนดครงการ พวอ. รอบ 1/2560
196 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
197 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 9
198 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
199 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ พ.ศ. 2559
200 ขอเชิญชวนบริจาคเงินหรือสิ่งของออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2559
201 ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
202 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2559"
203 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายอาลัยและพิธีลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
204 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2559
205 ขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ
206 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ที่ 396/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ที่ 395/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
209 ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)"
210 เชิญร่วมทำบุญ "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ"
211 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"
212 ประชาสัมพันธ์(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UX Design Quick Start)
213 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2559
214 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ การสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
215 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2559
216 ขอซ้อมความเข้าใจการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corpoate Online)
217 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
218 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1694/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
219 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
220 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับรองมาตรฐานการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
221 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7
222 ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี
223 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5
224 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
225 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
226 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 388/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
227 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง "สยามมุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
228 การพิจารณารับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน
229 ขอขยายเวลาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2559
230 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559
231 ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวด Mr.&Miss Young ASEAN Bangkok 2016
232 เสนอชื่อบุคลลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทิมนุษยชน ประจำปี 2559
233 เชิญชวนนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
234 การจัดกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
235 ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี สานสายใย สายใจ สู่สายตา"
236 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์
237 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอมอบหนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานรัฐ ชุดที่ 3
238 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Thailand Environmental Education Inventory Database : TEEID
239 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท-ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
240 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
241 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5
242 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
243 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
244 ขอมอบจุลสาร "หนังสือพิมพ์จิ๋ว Herbarium News" ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
245 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560
246 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 "พลวัตสุขภาพในศตวรรษ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
247 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 17
248 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2559 (แก้ไข)
249 ประชาสัมพันธ์ " ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel "
250 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ โชว์รูมโตโยต้าท่าจีน สาขาสระกะเทียม
251 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรหรือองค์กรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
252 จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2559
253 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรต่างๆ)
254 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
255 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
256 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2559
257 การงดให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis
258 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
259 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development)
260 ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1" และขอมอบวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
261 ขอเชิญอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 171
262 ประชาสัมพันธ์ วารสาร FITM NEWS ฉบับพิเศษ ปีที่ 4
263 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
264 คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
265 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion
266 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2559
267 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
268 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สนใจทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกนในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนนักศึกษา
269 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
270 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
271 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
272 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
273 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business": Sus-LaB
274 จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 336
275 แจ้งการใช้ระบบการสืบค้นจดหมายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและข้อปฏิบัติในการรับจดหมาย
276 ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาที่มีความพิการในด้านต่างๆ เข้ารายงานตัวเพื่อทำประวัติ
277 เปิดรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
278 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ ประจำปี 2559 The Symposium of Thailand Welding and Inspection Technology 2013 (TWIT 2016)
279 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนและสถาบันศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปี 2559
280 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
281 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และส่งเยาวชนเข้าร่วมแข้งขันในรายการ "คิดสร้างชาติ ปี 2 ผู้ว่าหน้าใหม่ (The Governor)"
282 ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559"
283 ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี
284 ขอแจ้งผลการสอบและกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ
285 ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกกรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
286 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน (เพิ่มเติม)
287 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEFL 550) สำหรับนักวิจัย
288 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2559
289 แจ้งการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม 2559
290 ขอความร่วมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
291 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้ง 1"
292 ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
293 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
294 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม
295 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน (เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม)
296 การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และรับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษาของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
297 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
298 ขอเชิญร่วมประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น
299 เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์สั้น
300 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 375/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
301 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559
302 ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนสุนันทาวิชาการ 2559
303 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัฒกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional for Autonomous Learners"
304 ขอชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
305 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
306 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 2 (National Conference on Volunteerism)
307 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Technology of Management for Sustainable Development)
308 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
309 ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
310 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "Recent Advance in Genomics and Genetics (RAGG2016)"
311 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
312 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559
313 ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสวมใส่ผ้าไทย
314 เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด "แม่น้ำเจ้าพยา"
315 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
316 การประกวดเรียงความ
317 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ " ผู้หญิงเก่ง ปี 2560"
318 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
319 เรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน Dinosaur Planet
320 ประชาสัมพันธ์บูชาหลวงพ่อทันใจและหลวงพ่อทน
321 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
322 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2559
323 ขอความกรุณาอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ./กรอ. ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
324 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
325 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์
326 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 2
327 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ในโครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้" ปี 2559
328 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
329 ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13
330 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าเภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
331 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งเนาหนังสือ 2 ฉบับ
332 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งเนาหนังสือ 2 ฉบับ
333 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
334 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันมนารมย์" : พลังใจดี 10 ปี มนารมย์
335 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14
336 ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559
337 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
338 ขอเชิญชมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
339 ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
340 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
341 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
342 แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ห้องสอน
343 ขอแจ้งการจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์บนระบบทีวีประชาสัมพันธ์ จำนวน 39 จุด
344 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
345 ขอเชิญร่วมการประชุมประจำเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 1 (The 1st Annual Conference "Sustainable Practice of Thai Higher Education")
346 ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2559
347 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
348 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
349 การซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media)
350 เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพบริหารงานพัสดุมืออาชีพ สำหรับสถานศึกษา
351 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
352 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20
353 ขอเรียนเชิญชมงาน Bangkok International Grand Motor Sale 2016
354 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
355 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
356 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
357 ประชาสัมพันธ์และสำรวจบุคลากรเพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี
358 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
359 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนบุคลากรไปใช้สิทธิออกเสียง
360 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
361 Conference "Building peace through Education and Innovation"
362 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ"
363 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย
364 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
365 เรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
366 รับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Merit Awards for Special Programs from the Mexican Government for International Students 2016"
367 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 16
368 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ด้านพลังงาน
369 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
370 ประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Python Programming)
371 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1255/2559 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมอาจารย์
372 ชาสัมพันธ์งาน TSB 2016
373 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)"
374 ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
375 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
376 ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Innovation inTeaching and Leaning how to educate students in the changing world
377 การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย
378 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
379 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
380 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2559
381 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
382 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 20 (เรื่อง การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ)
383 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ "การสร้างหลักสุตรแบบดิจิตอลด้วย iTunes U"
384 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"
385 ประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Python Programming)
386 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
387 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2559
388 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
389 เพลงประกอบกิจกรรม
390 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2560
391 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค : ไอเอสเต้ ประเทศไทย
392 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน เรื่อง "ก้าวทันยุคกับการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก"
393 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
394 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11-14 ก.ค. 59)
395 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรทุกท่าน
396 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
397 แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
398 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น" รุ่นที่ 3
399 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 ของสำนักงาน ก.พ.
400 ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์รณรงค์ในช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโร 2016
401 ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559
402 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"
403 ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
404 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
405 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
406 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น
407 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
408 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทำเบียนพร้อมเพย์ (Prompt Pay) และ Any ID
409 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
410 กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน บวก 6 ปีงบประมาณ 2559
411 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ITU Telecom World 2016"
412 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคา - เมษายน 2559
413 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017
414 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำร่อง การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2559
415 ขอเชิญเข้าร่วมงาน IEEE Xplore 2016
416 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
417 ขอความอนุเคาะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม
418 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา"
419 ประชาสัมพันธ์ (โครงการหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน")
420 ประชาสัมพันธ์ (โครงการหลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์และทำผลงานวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ")
421 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ประเมินตีค่างาน")
422 ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2559
423 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"
424 ประชาสัมพันธ์โครงการ CSR Tollway Contest กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ Online Campaign หัวข้อ "You Start Social Strong ยกระดับสังคมที่น่าอยู่ เริ่มที่ตัวคุณ"
425 ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
426 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559
427 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
428 ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน ประจำปี 2561 ระยะที่ 1
429 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
430 แจ้งเรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
431 เชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย
432 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
433 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
434 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
435 ขอเชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 1
436 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
437 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1-2
438 ทุน Newton
439 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
440 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การ สกอ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37
441 ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมระดับชาติอและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"
442 ประชาสัมพันธ์โครงการ (อบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2)
443 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน
444 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (8 หลักสูตร)
445 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
446 ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสองภาษา
447 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
448 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
449 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดผ้าทอพื้นเมืองประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี
450 ประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
451 ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชมงคลพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
452 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2"
453 ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
454 ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
455 ขอประชาสัมพนธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียน Mobile Application สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
456 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประจำจำปี 2559 (เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2559)
457 การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR)
458 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
459 สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
460 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธิ
461 กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริตสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
462 ขอความร่วมมือกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
463 ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
464 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
465 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
466 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
467 นโยบายและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2559
468 รับสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "10-Day Diploma of Sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management)"
469 ทุนการศึกษาระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณมหาวิทยาลัยคูเวต
470 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักงานนายยกรัฐมนตรี เรื่อง ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
471 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
472 ขอมอบวารสารและเชิญส่งทบความเพื่อตีพิมพ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
473 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
474 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยเห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"
475 ขอเสนอราคาห้องพัก
476 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบช่วยสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติและระบบจัดการเรียนการสอนออนโลน์ของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
477 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การชำระค่าะรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติที่รายงานตัวรอบที่ 2 (วันที่ 15 มิถุนายน 2559)
478 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2559
479 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
480 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนนการวิจัยภายนอก
481 แจ้งหลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกอาจารย์
482 ขอแจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
483 ขอความร่วมมือตรวจสอบและกำชับการป้องกันอัคคีภัย
484 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
485 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ (ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Blogger)
486 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำปีที่ 10
487 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" (Public Speaking)
488 เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TUSAT)
489 แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
490 ประชาสัมพันธ์ (งาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1" และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8)
491 โครงการประกวด เรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ และงานเสวนา เรื่องสั้นร่วมสมัยในบริบทส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
492 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 2
493 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. และ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ประจำปี 2559
494 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7
495 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง"
496 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno2016)
497 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12"
498 การประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์")
499 ประชาสัมพันธ์โครงการ
500 ประชาสัมพันธ์งานวิชาการระดับชาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 (National Conference on Information Technology : NCIT 2016) และขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความ
501 ประชาสัมพันธ์การจัดการงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
502 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน ประจำปี 2561 ระยะที่ 1
503 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3)
504 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno2016)
505 เอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
506 เผยแพร่วารสารรำไพพรรณีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการร่วมลงตีพิมพ์
507 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน
508 การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ
509 วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ประจำปี 2558
510 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
511 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
512 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
513 การแจ้งเรื่องนิตยสาร G-Magz รูปแบบใหม่ e-Magazine (ยกเลิกการจัดส่ง G-Magz รูปแบบการตีพิมพ์รูปแบบ)
514 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
515 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
516 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
517 แจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มอค.6) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558และ มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
518 ชี้แจงการลงทะเบียนเรียนรูปแบบใหม่สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
519 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน
520 ประชาสัมพันธ์ "โครงการ KRU 43 ปี ปั่นเพื่อน้อง"
521 แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
522 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นตาสับปะรด
523 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
524 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
525 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
526 ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
527 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
528 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
529 ประกาศ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
530 การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
531 สำเนาหนังสือ เรื่อง ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ให้สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ
532 ขอมอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 64
533 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"
534 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2559
535 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
536 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
537 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกรักองค์กร
538 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559
539 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรสายสนับสนุนลงชื่อเข้าร่วมอบรม (โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการและบุคลิกภาพของพนักงานสายสนับสนุน )
540 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
541 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ (วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
542 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
543 ขออขอบคุณการสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
544 สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี ประเด็นด้านการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการ
545 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 18
546 เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหารระดับสุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
547 ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาประจำปี The 3rd Engagement Thailand Annual Conference "University-Communication Convergence"
548 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อแพร่ (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
549 หลักสูตรอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (จำนวน 5 หลักสูตร)
550 เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
551 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
552 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
553 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ
554 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
555 ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการใช้งาน Google Apps for Education: Working in the cloud
556 ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการ (การใช้งาน Google Apps for Education:Active Learning with Google Apps for Education)
557 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
558 ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
559 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
560 ความคืบหน้าการจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏ
561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครื่อข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 13
562 เสนอโครงการจัดทำตำราเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี
563 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4)
564 แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
565 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
566 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF 2016)" หัวข้อ ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ (Teach Efficiently : Learn Effectively)
567 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2016
568 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
569 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม
570 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
571 การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
572 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และ ThaiLIS ในการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในระยะที่ 4 " ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน
573 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
574 ประชาสัมพันธ์ และ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
575 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ "Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล"
576 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 4 )
577 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
578 Best practice ในด้านคนยดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และรับผิดชอบสังคม
579 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2559
580 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
581 ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนองานวิจัย
582 โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAM MEE fine arts award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
583 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
584 ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559
585 ประชาสัมพันธ์โครงการ
586 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
587 การประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด "ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย" (Startup Thailand by GSB)
588 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา ฉบับที่ 1 ปีที่ 4
589 ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ "The 15th international Conference 2016"
590 ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 , 58
591 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)"
592 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
593 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2007/12282 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559
594 การสอบวัดระดับคะแนนภาษาอังกฤษและการขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Doctorate Degree) และ (Post-Doctorate Degree)
595 เปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559-1 เมษายน 2541) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559
596 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
597 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสิตการใช้งานเทคดนดลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติชั้นสูง NAO Robot
598 ขอเชิญบุคลากรให้สังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการใช้งาน PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-200)"
599 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
600 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd Environment and Nutural Resources International Conference (ENRIC 2016): Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment"
601 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"
602 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
603 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
604 ขอให้หน่วยงานของรัฐที่จัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ โดยใช้งบประมาณของราชการ ชะลอการรับภาคเอกชนและข้าราชการที่เกษียณอายุไว้ก่อน
605 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
606 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12" (The 12th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์"
607 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบะบ NPMS)" ประจำปี 2559 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2559)
608 ขอเสนอแนะ เรื่อง การศึกษากับตาบอดสี
609 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
610 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 622/2559 เรื่อง ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559
611 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
612 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
613 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
614 ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 16 "MONEY EXPO 2016"
615 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559
616 การเบิกค่าลงทะเบียน
617 ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัย
618 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 14 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 6
619 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับทบความ
620 ขออนุญาตดับไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
621 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์เรื่อง "Molecular docking and Westert blotting for furthering natural product research"
622 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
623 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
624 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11" สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand
625 ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 16 (2559)
626 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
627 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
628 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2559
629 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการ
630 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11
631 ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
632 เชิญเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2559 "EXECUTIVE OF THE YEAR 2016"
633 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 174/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559)
634 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมดครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Miccrosoft Office Specialist
635 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Miccrosoft Office Specialist
636 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
637 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
638 หนังสือเวียนส่วนราชการ
639 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
640 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
641 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
642 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
643 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
644 ขอมอบจุลสาร "หนังสือพิมพ์จิ๋ว Herbaraium News" ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ
645 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
646 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
647 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
648 ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกภาษา Access English และส่งรหัสในการเข้าใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
649 ขอความร่วมมือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร
650 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก
651 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
652 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
653 การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2016)"
654 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Post-Doctorate Degree)
655 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ (Doctorate Degree)
656 ขอเชิญส่งกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังบรรยายวิชาการ (เรื่อง ตามรอบพระยุคลบาท)
657 4. เรื่อง โครงการเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ เป็น "ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2559
658 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
659 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเรียงความ
660 ประชาสัมพันธ์ (งานประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8)
661 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559
662 ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 2
663 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การทำงาน เชิงวิเคราะห์และทำงานวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ"
664 ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
665 ข้อแจ้งข่าวการจัดแสดงสินค้า ProPAK Asia 2016
666 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2)
667 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559
668 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559
669 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน (สายสนับสนุน)
670 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (The Thai Medcal Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informations-TMI-NCMedinfo) 2016
671 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
672 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตและบริการสื่อเทคโนโลยี สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโอกาส 77 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย"
673 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
674 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 42 ฉบับที่ 452 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
675 หนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 63
676 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา
677 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสงกรานต์สายธารอาเซียน ประจำปี 2559
678 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO host EDS" ให้กับบุคลากรทุกท่าน
679 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
680 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
681 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
682 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
683 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชมละครแทรกสด ประเด็นเรื่องผู้พิการ"
684 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1"
685 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
686 การสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกับองค์การค้าของ สกสค.
687 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
688 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
689 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
690 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4
691 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
692 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 137/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
693 เผยแพร่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2559
694 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
695 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
696 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
697 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2559 เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
698 ขอประชาสัมพันทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐมเอริกา
699 เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"
700 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2559
701 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือจำนวน 7 ฉบับ
702 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนองานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 OSAKA International Conference"
703 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICT-ISPC 2016)
704 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "2016 International Workshop On Smart Info-Media Systems In Asia (SISA 2016)"
705 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกลุ่มศรีอยุทธยา ครั้งที่ 7
706 เชิญชวนร่วมเป็นผู้มีจิตอาสา ประชาสัมพันธ์ "บัตร มูลนิธิ ฟอร์เด็ก@ 7-11" เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน : เพื่อการศึกษา และนม & อาหารกลางวัน
707 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
708 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
709 ประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
710 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันวิชาการในสถาบันวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8
711 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
712 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3"
713 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
714 ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุทวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
715 Invitation to the International Conference on "Digital Entrepreneurship in AEC Era"
716 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
717 ประชาสัมพันธ์งาน "EN Mahidol Job Fair 2016"
718 ประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"เทคนนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน")
719 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ
720 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 14
721 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2"
722 ขอมอบวารสารและเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
723 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
724 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
725 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
726 The 10-day Australian Government Accredited Diphloma of Sustrainable Operations Major in Green Building
727 ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา
728 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th Siam Physics Congress 2016 (SPC 2016) ครั้งที่ 11
729 ประชาสัมพันธ์และร่วมใช้งานแอปพลิเคชันพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ
730 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 19
731 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 6
732 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่นที่ 1-2
733 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ
734 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม
735 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
736 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี
737 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 3-5
738 การเสนอชื่อบุคคล และขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
739 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559
740 ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ (บริษัท เอ็มเอ็น พิษณุโลก ทราเวล แอนท์ ทัวร์ จำกัด)
741 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015
742 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559
743 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
744 ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
745 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
746 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : หารขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย"(The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research-Driven Transformation of Teaching and Learning)
747 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
748 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยากรณ์เชิงสถิติ"
749 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559)
750 ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
751 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ "สัมผัสโลกวิศวกรรม'59"
752 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ (อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
753 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ (อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
754 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ และกำชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
755 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
756 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2559
757 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559
758 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูล Emerald Management eJournal 92" ให้บุคลากรทุกท่าน
759 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังโครงการรับฟังการนำเสนอ "การใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library" ให้กับบุคลากรทุกท่าน
760 ขอประชาสัมพันธ์การแนะนำฐานข้อมุลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับบุคลากรทุกท่าน
761 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" วิจัย ครั้งที่ 9
762 ประชาสัมพันธ์"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดียปี 11
763 ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559
764 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "14th APacCHIE Conference 2016"
765 ขอเชิญประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก "Active Learning: Challenge and Innovations"
766 ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
767 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรุ้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4
768 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
769 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559)
770 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
771 ทุน Fulbring Open competition scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
772 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมดครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
773 การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2559
774 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วจัย"ครั้งที่ 8
775 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
776 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลำปาง (LPRU NEWs) รายสัปดาห์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 วันที่ 12-18 ม.ค. 59
777 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2559
778 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปกิบัติการภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
779 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"
780 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIS and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development" ประจำปีการศึกษา 2558
781 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559
782 ขอนำส่ง PERCH-CIC Newsletter
783 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
784 ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
785 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
786 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2559
787 ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานนมัสการปิดทองพระประจำปีของวัดบางช้างเหนือ
788 โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่' (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหวิทยาลัยรังสิต
789 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
790 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ
791 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
792 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวีดีโอประกอบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์
793 ขอเชิญร่วมเยื่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนแห่งชาติ : geoinfotech 2016
794 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559
795 เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 11
796 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า บริษัท เคานซิล ประเทศไทย จัดนิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2559
797 ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
798 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใต้)
799 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป.
800 ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 11 เล่ม 1
801 ขอเชิญร่วมเยื่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนแห่งชาติ : geoinfotech 2016
802 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
803 ส่งวารสาร(สำนักงาน สกสค จังหวัดนครปฐม)
804 ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ (โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ครั้งที่ 2
805 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
806 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ JOB FAIR 2016 ครั้งที่ 5
807 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับช่าติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8
808 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
809 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
810 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
811 ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559" ครั้งที่ 2
812 การจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
813 ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าเรียนระบบ LMS สำหรับนักศึกษา
814 ขออนุญาตให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมงานปีใหม่
815 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2558
816 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี 2559
817 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
818 ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET
819 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของส่งสำเนาหนังสือจำนวน 9 ฉบับ
820 ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลลากรเข้ารับการฝึกอบรม
821 จดหมายศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์
822 ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
823 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559
824 ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมการประชุม Students' Forum
825 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์มอบทุนให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
826 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันภาครัฐชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
827 (สำนักงาน สกสค.) แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
828 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
829 แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
830 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2558
831 การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักรยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 "เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน"
832 ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
833 ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559
834 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ
835 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดุลาการศาลปกครองสูงสุด
836 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ "2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchanges"
837 ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Compettition 2016
838 ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ
839 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทีปี่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
840 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559
841 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559
842 ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
843 The Third SEAME RIHED-ACC Study Visit Programme to China on Foster Academic Collaboration and Exchange in Higher Education
844 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
845 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
846 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
847 เชิญเข้าร่วมงาน "วันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2559"
848 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่นที่ 4
849 3th International Mobile Learning Festival (IMLF2016)
850 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
851 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
852 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 "The 5th Burapha University International Conference 2016"
853 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
854 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STEMa)2016
855 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปี 2558 (EENET2016)
856 เสนอแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของพรรคพลังอุดร
857 การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
858 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Microsoft Office Specialist
859 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network security Contest 2016
860 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 IYF World Culture Camp Thailand
861 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการของไทยเข้าร่วมโครงการ Erasmus+
862 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ "2016 Internation Workshop on Internation and Academic Exchanges"
863 โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.ประจำปี 2559
864 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
865 ขอเรียนเชิญเข้าร่มโครงการ (โครงการปฏิบัติการและติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการเขียนผลงานวิเคราะห์ ของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา)
866 ขอเชิญนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
867 ขอเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปอ. ต่อยอด" ประจำปีงบประมาณ 2559
868 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ
869 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The 17th Khon Kean Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016 หัวข้อ "Veterinary Practice towards One-Health"
870 ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
871 ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมโครงการบริการวิชาการ
872 ประชาสัมพันธ์หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ 2015
873 สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
874 การดำเนินโครงการกรณีไม่มีแผนปฏิบัติราชการ
875 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
876 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2558
877 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ปีงบประมาณ 2559
878 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 10/2558
879 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
880 ข่าวสหกรณ์
881 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED ตั้งพื้นภายในอาคาร "Modern Lamp Design Contest 2016" ในงาน Led Expo & Thailand Energy Saving Week 2016
882 ประชาสัมพันธ์ "'งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559"
883 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสากหรรม ครั้ง 4 (ICBIR 2016)
884 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานบริการวิชาการประจำปี 2559
885 สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการแกษตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
886 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 11 ฉบับ
887 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
888 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
889 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา
890 ขอเชิญชม และร่วมประกวด/แข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
891 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6
892 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วุฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น ครั้งที่ 4
893 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
894 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
895 ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559
896 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
897 ขอความอนุเคราะห์ในการเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA-SSIS
898 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
899 ร่าง _กติกาเกณฑ์การตัดสินทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
900 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
901 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป เรื่อง "เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป" ครั้งที่ 2
902 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 3rd Annual Meeting of Thailand Sesory Science and Consumer Research Network 2015
903 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ของสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
904 การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.
905 การปรับเปลี่ยนหน่วยรักษาความปลอดภัย
906 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสืบค้นฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้บุคลากรทุกท่าน
907 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
908 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
909 ประชาสัมพันธ์บริษัท สมใจไร่ขิง จำกัด
910 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
911 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA)"
912 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัมนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประชาคมอาเซียน'
913 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
914 รายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
915 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร
916 ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้จัดการกองทุน สสส.
917 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
918 ขอประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
919 ขอมอบวารสารวิจัยรามคำแหง
920 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 2559
921 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016
922 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล
923 ขอมอบวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพิ่อพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
924 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
925 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
926 ประชาสัมพันธ์ และขอมอบวารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
927 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
928 ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
929 ขอความร่วมมือนำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา "70 ปี กษัตริย์ เกษตร"
930 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
931 ประชาสัมพันธ์ "งานแนะนำหลักสุตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
932 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วม "การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว"
933 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม 58"
934 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
935 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
936 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020" (Digital Innovation in Healthcare toward 2020)
937 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"
938 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอด/การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปี 2559/ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
939 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอด/การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปี 2559/ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
940 ประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หลักสูตร ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening)
941 ประชาสัมพันธ์ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ฉบับที่ 4และหลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์
942 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม (หลักสูตร พิธักรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น)
943 สถาบันวิทยาลัยุชมชนขอแจ้งเปลี่ยนชื่อสถาบัน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
944 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
945 ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ"
946 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
947 ขอเชิญส่งกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังบรรยายวิชาการพิเศษ (เรื่อง ใต้ร่มพระบารมี)
948 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
949 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การรับสมัครและเสนอชื่อบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
950 ขอเชิญสัการะพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
951 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (เรื่อง การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง)
952 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
953 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)
954 รายงานการประชุมกรรม กบ.คณะฯ ครั้งที่ 12/2558
955 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น)
956 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิดในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559
957 ประชาสัมพันธ์ "'งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"
958 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์พลักงานและพลังงานทดแทน
959 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
960 ขอแจ้งการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา
961 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Forest for Lives ป่าเพื่อชีวิตเพื่อนำไปสู่ Forest Landscape and People for Sustainable Future
962 เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยkลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2558
963 ขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
964 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย รุ่นที่ 2 ( IoT: Game Changing Technology)"
965 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559"
966 ขอส่งโปสเตอร์โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำ 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
967 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
968 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
969 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสข.)
970 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
971 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 11
972 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
973 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการ
974 เผยแพร่ข่าวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
975 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 5
976 เชิญส่งบทความทางวิชาการ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
977 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติการ
978 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
979 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
980 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
981 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
982 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 88 พรรษา ณ พุทธมณฑล
983 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2016
984 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมุทิตาคารวะเขียนแดงคืนถิ่น
985 การรับข้อเสนอการพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2
986 ขอให้เสนอโครงการวิจัย
987 ให้ข้าราชการไปราชการ
988 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
989 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
990 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e- market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รุ่น 1/2559
991 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
992 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
993 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5 ช่วงวัย"
994 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
995 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
996 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
997 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท)
998 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งบุคลากร หรือนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์
999 ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
1000 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559

 

 

 

ย้อนกลับ