"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ"

กิจกรรมจิตอาสา อาจารย์เปิ้ล อนัญญา
ทองสิมา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ขอความร่วมมือ ทางสาขาวิชาไปช่วยเตรียมความพร้อมด้านสถานที่แปลงนา เพื่อจัดกิจกรรม "โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" สาขาไม่รีรอตอบรับอาสาทันใด

ชิค ชิค คูล คูล แบบเราชาวอาชีวอนามัยและรวามปลอดภัย แบบนี้ไม่ให้รักได้ไง

ขอบคุณในความร่วมมือของพวกเรา ปี 4 สายสตรองต้องแบบนี้
ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ"
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ