ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
HISTORY

เริ่มตั้งเป็น "โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม" ในปี พ.ศ. 2479 โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประชาบาล และต่อมาในปี พ.ศ. 2503 จึงได้เริ่มเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนฝึกหัดครูหญิง เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝึกครูชนบท กระทั่งปี พ.ศ. 2511 จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หน่วยงานวิทยาศาสตร์ขณะนั้นมีฐานะเป็นหมวดวิชาจำนวน 6 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หัตถศึกษา พลานามัย และพลศึกษา


และเมื่อต่อมาปี พ.ศ. 2518 เริ่มดำเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาท และโครงสร้างเข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากขึ้น ดังเช่น ที่ระบุไว้ในมาตรา 5 คือ “ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันค้นคว้า และวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่งได้รับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้เพียง 5 ปี ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้ จึงได้จัดให้มีการบริหารงานภายในเป็น " คณะวิชา " จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูนครปฐม ขณะนั้นประกอบด้วยภาควิชาต่างๆจำนวน 10 ภาค ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ , เคมี , คหกรรมศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ศึกษา , ชีววิทยา , พลศึกษา , ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป , สุขศึกษา , หัตถศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป์


เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี พ.ศ. 2523 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางมาตราให้วิทยาลัยครูมีความสมบูรณ์ และปฏิบัติภารกิจสนองความต้องการของสังคมให้กว้างขวางขึ้น สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาการต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตครูได้ด้วย ทำให้ในปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูนครปฐมได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอื่น (อ.วท. และ อ.ศศ.) เป็นปีแรก มี 5 สาขาวิชาเอก แยกเป็นสายศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอก วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ และสายวิทยาศาสตร์ 3 สาขาวิชาเอก คือการอาหาร พืชศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ และรับนักศึกษาสาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น และเปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกและเปิดโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเป็นปีแรก เปิดดำเนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในแผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ โดยใช้อาคารนอน ดี. 3 ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน ในขณะเดียวกัน ได้ดำเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2522 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว มีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 ในปี พ.ศ. 2529 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และมีลำดับการเปลี่ยนแปลงการาเรียนการสอนดังต่อไปนี้

Set as "Nakhon Pathom Teacher Training School" in the year 2479 using the tower of the Nakhon Chaisri District Registration Office located at 86 Tesat Road, Phra Pathom Chedi, Muang District, Nakhon Pathom. Only female students Teachers and teachers in the first class and later in the year 1960 began to open the teacher. The students are trained with the teacher. Started teaching the Certificate of Education (BE) started the project of training teachers in rural areas until the year 2511, so changed the name of Nakhon Pathom Teacher Training School. It is a teacher training school Nakhon Pathom. The school was renamed Nakorn Pathom Teachers College on January 16, 1970, and the Faculty of Science, Mathematics, Home Economics was opened. Sports and Physical Education.

In 1975, the College of Teachers changed its role. And the structure into higher education as mentioned in Section 5 is "to Teach College is research and research institute to produce teachers to the degree. Promote the teacher's academic credentials. And educational personnel Arts & Culture Nakhon Pathom Teachers College, which has been a teacher's college for only 5 years, has expanded its structure and expanded its role widely since the Act was enacted. There are 3 faculties of the Faculty of Education. Faculty of Humanities and Social Sciences And the Faculty of Science and Technology. Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Teacher's College The Department of Agriculture, Chemistry, Home Economics, Mathematics, Computer Science, Biology, Physical Education, Physics and General Science, Health Education, Handicrafts, Industrial Arts.

In 1984, there was an amendment to the Teachers College Act BE 2518, which changed some of the provisions of the Teachers College. And the mission to meet the needs of the wider society. The essence of change In one of the five sections, the College of Teacher Education offers a variety of academic programs, in addition to the production of teachers. In 1985, Nakhon Pathom Teachers College opened another academic diploma (Lect. Prof.) is the first year with 5 major majors, namely, liberal arts, 2 majoring in journalism and public relations and design, and 3 major disciplines in the field of food science and electrochemistry. The eletronic And get more academic students. The program is open to the undergraduate level for the first year, and the undergraduate program for undergraduate (undergraduate) students is offered. And a first year diploma The Demonstration School will be operated by the first two students in the English-Mathematics Plan, using a well-built building. Meanwhile It works with kindergarten school. It has been taught since 1979 with a temporary school building. From kindergarten to Kindergarten 2 in 1986, His Majesty the King graciously graciously. It's the teacher's name. "Rajabhat Institute" on February 14, 1992 and the sequence of changes to the teaching and learning as follows.


ปี พ.ศ.
รายละเอียด
2529

วิทยาลัยครูนครปฐมได้เปิดสอนปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 สาขาวิชา คือ วท . บ . ( เกษตรศาสตร์ ) และ วท. บ ( คหกรรมศาสตร์ ) และในปีเดียวกันวิทยาลัยครูนครปฐม ได้เปิดรับนักศึกษาในโครงการ กศ . บป . ทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มขึ้น

2533

คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 2 ปี อ.วท.(เคมีปฏิบัติ)

2535

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า " สถาบันราชภัฏ " เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

2535

คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทำการสอน ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ชีวประยุกต์ วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

2538

สถาบันราชภัฏนครปฐมยกฐานะจากวิทยาลัยครูนครปฐม ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฎหมวดวิทยาศาสตร์ถูกยกฐานะขึ้นเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยรวมหมวดวิชาต่าง ๆ ที่สอนวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาสังกัดในคณะวิชา เช่น ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ประกาศใช้คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2538
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 4 ปี วท.บ.(เคมี)และสาขาฟิสิกส์ 4 ปี วท.บ.(ฟิสิกส์)
2540

สถาบันราชภัฏได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ตามโครงการ SEQI ส่งผลให้มีการพัฒนาบุคลากร อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯและครุภัณฑ์ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

2540

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะนั้น ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงการบริหารแบบภาควิชามาเป็นโปรแกรมวิชา ตามมติของ คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2540

2544
คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดโปรแกรมวิชาใหม่เพิ่มอีก 2 โปรแกรม คือ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
นอกจากนี้ ยังมีการรวมโปรแกรม พืชศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการเกษตร เป็นโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และมีการย้ายสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์จากอาคารเรียน A1 ไปยังอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2545

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เพิ่มในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี แทนหลักสูตร 2 ปีที่เคยเปิดสอน

2547

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดทำการสอนระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (วท.ม.)

2548
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนจำนวน 19 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย

โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ

โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ ภาค กศ.พป.

โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
เฉพาะนักศึกษาภาค กศ.พป.

- โปรแกรมวิชาเคมี 
- โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
- โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
- โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 
- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน 
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
- โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

- โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
- โปรแกรมวิชาก่อสร้าง 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) 
- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2549
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดโปรแกรมวิชาใหม่เพิ่มอีก 4 โปรแกรม คือ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
2550
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมที่เปิดสอนจำนวน 9 โปรแกรม ประกอบด้วย
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาเคมี
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2551
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมที่เปิดสอนจำนวน 11 โปรแกรม และมีโครงการจัดตั้งโปรแกรมวิชา ดังนี้
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาเคมี
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตั้งโปรแกรมวิชาพยาบาลศาสตร์
2552
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดให้มีการดำเนินงานในรูปแบบของกลุ่มโปรแกรมวิชา โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ
 
-
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
-
โปรแกรมวิชาชีววิทยาศาสตร์
 
-
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
 
-
โปรแกรมวิชาเคมี
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา คือ
 
-
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
 
-
โปรแกรมวิชาการจัดการอาหาร
 
-
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
-
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิชา คือ
 
-
โปรแกรมวิชาพัฒนาซอฟแวร์
 
-
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคดนโลยีสารสนเทศ
 
-
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
-
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
-
โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วยกลุ่มโปรแกรม และโปรแกรมวิชา ดังนี้
 
-
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรม
 
-
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 
โปรแกรมวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แยกตัวออกเป็นคณะพยาบาลศาสตร์
2553
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนดลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบการสอนออนไลน์
2554
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีได้นำระบบ Science QA มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของคณะฯ

ย้อนกลับ