ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความดังเสียงตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดระดับความดังเสียงตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความดังเสียงตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ