ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา

# หัวข้อข่าวสาร
1 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
2 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
3 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า
4 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
5 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา
6 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
7 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สาททอง
8 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
9 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
10 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
11 ขอแสดงความยินดีกับ ผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
12 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
13 Pumpkin & purple paper รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
14 นักศึกษามัลติมีเดียคว้ารางวัลการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน
15 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
16 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
17 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
18 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป
19 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล
20 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกนรา จันดา
21 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
22 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
23 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
24 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
25 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
26 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
27 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
28 อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป ได้รับรางวัล Best poster presentation award
29 โครงการวิจัยจาก Glass labได้รับรางวัล "Silver Award"
30 ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
31 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
32 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
33 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
34 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
35 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
36 ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร
37 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ รับโล่นักวิจัยดีเด่น
38 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลิดา ตระกูลสุนทร
39 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
40 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
41 อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา ได้รับรางวัล BEST PAOER AWARD
42 ผศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล PAPER AWARD
43 อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานดีเด่น
44 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
45 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานิล ม่วงพูล
46 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
47 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
48 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
49 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร แก้วภักดี
50 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
51 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชะนะ วาราะชะนนท์
52 นศ.สาขาวิศวกวรรมโยธา คว้า 2 รางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก
53 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์
54 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
55 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด
56 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
57 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
58 อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย
59 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
60 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
61 นักศึกษาคอมพิวเตอร์คว้า 2 รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นของโตโยต้า
62 นักศึกษาการจัดการอาหาร คว้า 4 รางวัล การแข่งขันทำอาหาร
63 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
64 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา
65 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล
66 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา จันกา
67 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา
68 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
69 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย
70 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร สวนทอง
71 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
72 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สอบผ่านการแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
73 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
74 รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
75 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
76 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
77 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
78 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
79 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฎฐิตา เชิดชู
80 GlassLab คว้ารางวัลใหญ่ Semi Grand Price ในงาน Seoul International Invention Fair 2016
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้ารางวัลชมเชยการจัดนิทรรศการ
82 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
83 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์
84 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
85 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
86 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
87 ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี
88 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
89 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
90 น้องซายคว้ารางวัล Popular vote
91 Congratulations Dr.Natthakridta Chantima for the best poster presentation award
92 นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี
93 การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ที่ผสมอนุภาคนาโนบิสมัท ได้รับรางวัลชมเชย
94 Glass lab ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
95 โครงการวิจัยจาก Glass lab @ NPRU เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"
96
97 ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
98 นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สอบผ่าน Certificate Digital marketing
99 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี
100 "น้องซาย ณีระนาถ" คว้าตำแหน่งนางสาวนครปฐม
101 อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม
102 อาจารย์จรินทร อุ่มไกร ได้รับรางวัลงานวิจัย
103 อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก
104 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา
105 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด
106 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของอาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง
107 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
108 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีแต่ครู เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
109 ขอแสดงความยินดีกับนายรัตนชัย แม้นพรหม
110 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
111 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
112 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุมาลี สิกเสน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
113 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
114 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจษฎา สาททอง ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
115 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก"
116 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, คุณศิริญา ทาคำ, คุณพรทิพย์ เทพทับทิม, คุณปรีดา เฟื่องฟู ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย
117 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นพดล ผู้มีจรรยา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
118 ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
119 แลปแก้วออกอากาศรายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ช่อง Spring News
120 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง , นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก และนางสาวสุกัญญา แย้มสรวล ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก"
121 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับรางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557
122 แลปแก้วออกรายการ Good Morning Family News ช่อง 3 Family
123 อาจารย์โสภณ มหาเจริญ ได้รับเชิญให้ร่วมเสนอความคิดเห็นในรายการต่างคนต่งคิด ตอน "เรียนดีไม่มีสิทธิ์กู้ กยศ.?"
124 อาจารย์โสภณ มหาเจริญ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขผลการเรียน 2.00 ในการกู้ยืมเงิน กยศ ในข่าวสั้นช่อง 18 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น
125 ขอแสดงความยินดีกับดร.จักรพงษ์ แก้วขาว, ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล, ดร.ยศกิต เรืองทวีป, ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ และคณะวิจัย ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์ ประจำปี 2558
126 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จ
127 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ
128 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ
129 นักศึกษาสาขาวิชาโทรคมนาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2014
130 ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2556 (World Robot Olympiad 2013) ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
131 ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาการจัดการอาหารที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติการประกอบอาหาร(ยุโรป)ระดับภาคครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

 

 

ย้อนกลับ