วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ(พ.ศ.2557-2561)
VISION & DUTY

ปรัชญา/Philosophy

""วิทยาศาสตร์สร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น"

Science builds people, Invented Wisdom and Development location

 

วิสัยทัศน์ / Vision

 

"ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน"

Produce graduates in science and technology with a high quality of local development through research and academic services to be recognized in the ASEAN community.

 

พันธกิจ / Duty

 

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม / Produce graduates with double merit qualities.

2.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย / Highlighting Thai culture and traditions.

3.วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล / Research and development local to international standards.

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล / Develop effective and effective management system.

 

ย้อนกลับ