วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ(พ.ศ.2557-2561)
VISION & DUTY

 

วิสัยทัศน์ / Vision

 

"ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ บูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

To produce high quality graduates and to integrate in science and technology for a long-term development.

 

พันธกิจ / Duty

 

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ / To produce high quality graduates.

2. วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน / To research and develop local areas in long-term.

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล / To upgrade the administration system for better efficiency and effectiveness.

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย / To maintain Thai culture and to preserve Thai traditions.

 

ย้อนกลับ