โครงการศึกษาดูงานดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

📣📣วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จัดโครงการศึกษาดูงานดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด วังศาลา
👉เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
👉และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ระหว่างสถานประกอบการที่มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัยข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศึกษาดูงานดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ