แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
Strategy

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
Strategic Issues 1: To produce high quality graduates well-versed in practical science and technology.

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Strategic Issues 2: To produce integrated research and innovation for long-term development.

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Strategic Issues 3: To promote educational service for long-term local development according to the sufficiency economy approach.

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
Strategic Issues 4: To create an effective administration system.

 

ย้อนกลับ