แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
Strategy

แผนยุทธศาสตร์ / Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ / Strategic Issues 1 Develop Management System

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน / Strategic Issues 2 Develop curriculum and instructional management processes.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ / Strategy 3: Develop research to be accepted in Rajabhat Universities nationwide.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน / Strategic Issues 4: Academic Services for Sustainable Local Development

 

เป้าประสงค์

 

1.บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและมีผลประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / Graduates have desirable characteristics acceptable to the graduate students and have a satisfaction rating of not less than 80%.

2.ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรองเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ / Works published in national or international journals in the database are certified as the number one in Rajabhat Universities nationwide.

3.ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมงานทุกด้าน / Management information system covering all aspects.

 

ย้อนกลับ