"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ"

จิตอาสานักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมดำนาใน "โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" ณ ศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ"
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ