การจัดสัมมนา

การจัดสัมมนา เรื่อง การเรียนการสอนชีววิทยาในยุคThailand 4.0  โดย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 60/16 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการสังเกตและการมีส่วนร่วมปฎิบัติในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดสัมมนา
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ