ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน

# หัวข้อข่าวสาร ข้อมูลจาก
1 หลักสูตร การพัฒนาระบบ IoT ด้วย M5stack (ระดับกลาง) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2 หลักสูตร การพัฒนาระบบ IoT ด้วย Raspberry Pi (ระดับสูง) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
3 หลักสูตร การพัฒนา IoT M5stack ด้วย UI Flow (ระดับพื้นฐาน) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
4 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ" (1-3 ต.ค.2562) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5 การจัดสัมมนา สาขาวิชาชีววิทยา
6 Roleplay สาขาวิชาชีววิทยา
7 นิเทศ ฝึกสอน สาขาวิชาชีววิทยา
8 สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 โครงการอบรมอัคคีภัยการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10 โครงการศึกษาดูงานดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11 ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวมทุกขนาดตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความร้อนตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14 "โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 "โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16 "โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17 ปฏิบัติการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18 ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความดังเสียงตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20 Big cleaning day สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21 โครงการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้องโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ สาขาวิชาชีววิทยา
23 กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ Moon & Srar of Science 2019 สาขาวิชาชีววิทยา
24 การนำเสนอผลงานวิชาการ (ภาคบรรยาย) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สาขาวิชาชีววิทยา
25 กิจกรรม Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
26 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา
27 โครงการความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อการศึกษาทางชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
28 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา
29 การสังเกตและการมีส่วนปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา
30 นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์เอก สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา
31 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาชีววิทยา
32 ติดตามผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาชีววิทยา
33 ติดตามผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาชีววิทยา
34 ติดตามผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาชีววิทยา
35 การจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาชีววิทยา
36 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
37 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
38 การอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
39 ลงพื้นที่ ณ ตำบลคลองนกกระทุง จ.นครปฐม เพื่อสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหรัญญา พันสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 60/41 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเรียนดีของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
41 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระและบายศรีสู่ขวัญรับน้อง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
42 คณิตจิตอาสา...สืบสานศาสตร์พระราชา ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
43 ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร สีแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หมู่เรียน 58/5 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเรียนดีของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
44 โครงการอบรมการหาคุณภาพเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อสอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
45 โครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 20, 21 และ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
46 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนลินรัตน์ วงค์วราศัย หมู่เรียน 59/5 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางไกลจาก Universitas Muhammadiyah Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
47 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ บุญชนะ และนางสาวกัญฐณาพร พุทศรี หมู่เรียน 59/5 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางไกลจาก Universitas Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
48 บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
49 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day: รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่...คืนความสดใสให้ราชภัฏ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
50 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
51 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
52 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)!!! สาขาวิชาคณิตศาสตร์
53 ติดตามรับฟังความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม และราชบุรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
54 10 มิถุนายน 2562 อาจารย์อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ติดตามรับฟังความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดม่วง และโรงเรียนบางแคเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
55 กิจกรรมปณิธานความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
56 ขอแสดงความยินดีกับ นายวรดร เอกนภากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล "นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี" ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
57 Moon & Star of Science 2019. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
58 พิธีบายศรีสู่ขวัญ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2562. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
59 เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ #ITNPRU สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
60 ประชุมชี้แจงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ #ITNPRU สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
61 30 มิถุนายน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กิจกรรม Big Cleaning Day สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
62 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเพื่อการเรียนรู้วิถีชุมชน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
63 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา วท.บ. เคมี ปี 4 หมู่เรียน 59/26 สาขาวิชาเคมี
64 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นักศึกษา ค.บ. เคมี ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมฟังสัมมนาฝึกสอน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างเวลา 8.30-11.00 น. สาขาวิชาเคมี
65 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมี
66 ผู้เข้าการประกวดนักศึกษาต้นแบบสาขาเคมี MSS2019 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาเคมี
67 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีพื้นฐานในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมี
68 นางสาวอาภัสรา สิงห์ยะบุศย์ นักศึกษา ค.บ. เคมี รหัส 584149020 นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง "Wastewater treatment using Water Hyacinth for the removal of heavy metals" สาขาวิชาเคมี
69 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ นางสาวอาภัสรา สิงห์ยะบุศย์ สาขาวิชาเคมี
70 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวนีรชา ปานขวัญ สาขาวิชาเคมี
71 อาจารย์สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวสิริธร เชื้อทอง สาขาวิชาเคมี
72 นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนายเทิดศักดิ์ สกุลสุข สาขาวิชาเคมี
73 นายยุทธชัย อุสุพาณิชย์ นักศึกษา วท.บ. เคมี สำเร็จการศึกษาปี 2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "The antioxidant activity of aqueous extract from Dillenia indica fruits using ABTS scavenging assay" สาขาวิชาเคมี
74 สสวท. ขอเชิญครู นักวิชาการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (ECaP) ครั้งที่ 4 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (CSEd) สาขาวิชาเคมี
75 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดี ร่วมต้อนรับ ทีมเจ้าหน้าที่สำนักโภชนการ กรมอนามัย จ.นนทบุรี ในการจัดโครงการทำเกณณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต สาขาวิชาเคมี
76 สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอม 1/2562 ของนางสาวมัลลิกา ศรีโสภณ สาขาวิชาเคมี
77 สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอม 1/2562 ของนางสาวหริณรัญชนา มาสถิตย์ สาขาวิชาเคมี
78 สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอม 1/2562 ของนางสาวขวัญพร โพธิ์ทอง สาขาวิชาเคมี
79 สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนายพลากร คูหาพัฒนากูล สาขาวิชาเคมี
80 สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนายเจษฏากร ปุจฉาการณ์ สาขาวิชาเคมี
81 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
82 งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความยินดีกับนายชนะกานต์ ส่งบุญ นักศึกษาเรียนดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
83 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
84 โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา 19 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
85 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเอฟพีที สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
86 จิตอาสาทำความสะอาดรอบอาคารเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
87 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
88 งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความยินดีกับนายชนะกานต์ ส่งบุญ นักศึกษาเรียนดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
89 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ถ่ายทอดความรู้เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
90 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
91 โครงการการวางระบบเครือข่ายเฉพาะที่ด้วยอุปกรณ์เครือข่าย Zyxel (26-28 มิถุนายน 2562 ) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
92 โครงการอบรม Machine Learning (24 - 28มิถุนายน 2562) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
93 อบรมการบริหารการจัดการและการวางแผนการผลิตในยุค 4.0 ในโครงการอบรมการจัดการระบบคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
94 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (24 มิถุนายน 2562) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
95 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
96 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
97 ออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บ.แพคกอน จำกัด สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
98 ออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน ณ บ.แอดไวซ์ พนมทวน จำกัด สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
99 ออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
100 การประชุมกลุ่มย่อยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9" สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
101 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
102 ปฐมนิเทศก์นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ระยะที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
103 การพัฒนานักศึกษา สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ณ บริษัท ม่อฮ่อม จำกัด สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
104 การพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ณ บริษัท เอิร์ธ อินฟอร์เมชัน เดเวล็อปเมนท์ จำกัด สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารเชิงวิชาการ ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
107 โครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหมู่เรียน 58/7 และ 58/8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
108 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ระยะที่ 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
109 ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
110 สมัคร TCAS62 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสสาขา 2455 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
111 การประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
112 เข้าร่วมฟังเสวนาสนุกกับพฤกษศิลป์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาชีววิทยา
113 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการพัฒนา IoT สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
114 อบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
115 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบมาตรฐาน CCNA2 Academy ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
116 นำเสนอผลงานโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
117 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
118 โครงการสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Disruption และการปิจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
119 ประกาศเรื่องการรับน้องและการใช้สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
120 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติ เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
121 เปิดจองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส59 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
122 นิเทศนักศึกษาสาขาไอที เมื่อวันที่ 29/4/62 ณ จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
123 ชนะเลิศในการประกวด Food Innovation Contest 2018/2019 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
124 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี สาขาวิชาชีววิทยา
125 นักศึกษาชั้นปี 4 มาหาความรู้นอกสถานที่ Thaifex 2019 ,31 May 2019 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
126 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและหลักกฎหมายที่สำคัญในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา
127 จัดประประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา
128 อบรมเบเกอรี่เพื่อการประกอบอาชีพ 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
129 ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระด้บดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาชีววิทยา
130 ศึกษาดูงานสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี สาขาวิชาชีววิทยา
131 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
132 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
133 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์" ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
134 "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
135 การบริการวิชาการทำไอศกรีมเชอเบต มัลเบอรี่ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
136 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำไอศกรีมกะทิ แก่กลุ่มแม่บ้านคลองนกกระทุง ในวันที่ 22 พ.ค.62 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
137 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ระยะที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
138 อบรม Beverage Technology ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
139 รายชื่อนักศึกษารุ่น 62 แยกตามหมู่เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาแยกตามหมู่เรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
140 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
141 อาจารย์อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
142 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
143 ยินดีต้อนรับนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
144 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือนเมษายน 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
145 โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 -​26 เมษายน 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
146 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเคมีปี 4 หมู่เรียน 58/29 สาขาวิชาเคมี
147 โครงการเตรียมความพร้อมมาตรฐานความรู้เคมี ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเคมี
148 อบรม NB-IoT สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
149 สัมมนาและปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
150 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
151 ริสแบนรุ่นใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
152 สายห้อยคออเนกประสงค์สำหรับเด็กใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
153 อาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสิริณธร 25/12/2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 

 

 

ย้อนกลับ