หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
Course Offered

สาขาวิชาชีววิทยา

Program of Biology

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
: Bachelor of Science (Biology) 
ชื่อย่อ    : วท.บ. (ชีววิทยา)
: B.S. (Biology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Program of Mathematics

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
: Bachelor of Education (Mathematics) 
ชื่อย่อ    : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
: B.Ed. (Mathematics)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาการจัดการอาหาร

Program of Food Management

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร

ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร
Bachelor of Arts Program in Food Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอาหาร) 
: Bachelor of Arts (Food Management) 
ชื่อย่อ    : ศศ.บ. (การจัดการอาหาร)
: B.A. (Food Management)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Program of Public Health

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Baechelor of Science Program in Public Health

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
: Bachelor of Science (Public Health) 
ชื่อย่อ    : วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
: B.S. (Public Health)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

Program of Crop Production Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Bachelor of Science Program in Crop Production Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
: Bachelor of Science (Crop Production Technology) 
ชื่อย่อ    : วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
: B.Sc. (Crop Production Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Program of Food Science and Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
: Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
ชื่อย่อ    : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
: B.S. (Food Science and Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาเคมี

Program of Chemistry

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
: Bachelor of Science (Chemistry) 
ชื่อย่อ    : วท.บ. (เคมี)
: B.S. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปI


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


กองกลางคณะวิทย์

Faculty of Science and Technology

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Program of Occupational Health and Safety

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Program of Software Engineering

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Bachelor of Science Program in Software Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
: วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
ชื่อย่อ    : Bachelor of Science (Software Engineering)
: B.Sc. (Software Engineering)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Program of Information Technology

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
Bachelor of Education Program in Computer

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
: Bechelor of Education (Computer) 
ชื่อย่อ    : ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
: B.Ed. (Computer)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

Program of Computer Education

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
: Bachelor of Science (Information Technology) 
ชื่อย่อ    : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
: B.Sc. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Program of Multimedia Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Program of Computer Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
: วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ    : Bachelor of Science (Computer Technology)
: B.Sc. (Computer Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Program of Computer Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ    : Bachelor of Science (Computer Science)
: B.Sc. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี4ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Program of Electrical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
:  
ชื่อย่อ    : วศ.บ.
:

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
: Bachelor of Engineering (Electronics Engineering) 
ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
: B.Eng. (Electronics Engineering)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาจุลชีววิทยา

Program of Microbiology

จุลชีววิทยา

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
: Bachelor of Science (Microbiology) 
ชื่อย่อ    : วท.บ. (จุลชีววิทยา)
: B.S. (Microbiology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 4สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์

Program of Science and Physics

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

Program of Industrial Arts

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

Program of Industrial Computer Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Computer Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 
: Bachelor of Science(Industrial Computer Technology) 
ชื่อย่อ    : วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
: B.Sc.(Industrial Computer Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

Program of Data Science

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Civil Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
: Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
: B.Eng. (Civil Engineering)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 ระดับปริญญาตรี 4 ปี


เอกสารประกอบเพิ่มเติม


สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

Program of Agricultural Innovation and Management

ย้อนกลับ