การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ" (1-3 ต.ค.2562)

วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร สวนทอง อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง อาจารย์วรารัตน์ สานนท์ สาขาวิชาการจัดการอาหาร อาจารย์วจินี อารีรอบ และอาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13, The 13th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2019) “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ: Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สรุปรายงานการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13, The 13th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2019) “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ: Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being”
https://drive.google.com/open…

🍍🍒รู้จักกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
http://pgm.npru.ac.th/fst
http://pgm.npru.ac.th/fst_en
🍉🥝รู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://sc.npru.ac.th/newsc/index.php
🍏🍇รู้จักมหาวิทยาลัย
http://www.npru.ac.th