สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น) ในรายวิชา การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น) ในรายวิชา การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม ตึกสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น) ในรายวิชา การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น)
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ