คณะผู้บริหารคณะ

คณะผู้บริหารคณะ
Chief executive

รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

   
   

รศ.ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

ผศ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม

อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

   
   

อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร

อาจารย์มนัส รงทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประธานสาขาวิชา


ผศ.ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
สาขาวิชาชีววิทยา

ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ดวงกมล เเสงธีรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอาหาร

อาจารย์ชิราวุธ ปุญณวิช
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

อาจารย์อุษา พันฤทธิ์ดำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติวินสกุล
สาขาวิชาเคมี

อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาจารย์ ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผศ.จสอ.ธานิล ม่วงพูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

รศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์

อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ผศ.ดร.อรรถพล พลานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ผศ.อภินันท์ จุ่นกรณ์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

อาจารย์ ดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ.รพีพร ชัยชนะ
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ