คณะผู้บริหารคณะ

คณะผู้บริหารคณะ
Chief executive

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ

อาจารย์อนัญญา ทองสิมา

อาจารย์สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์

คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

   
   

อาจารย์ วิศวะ สื่อสุวรรณ

อาจารย์ ดร.ภารณี นิลกรณ์

อาจารย์ พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานสาขาวิชา


อาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา

ผศ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ศรัณยา จังโส
สาขาวิชาการจัดการอาหาร

อาจารย์วาริศา เพชรธีรานนท์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.บัญญัติ วารินทร์ใหล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผศ.จ.ส.อ.ธานิล ม่วงพูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ผศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์

อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

อาจารย์อรรถพล พลานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล