คณะผู้บริหารคณะ

คณะผู้บริหารคณะ
Chief executive

รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

   
   

อาจารย์วจินี อารีรอบ

ผศ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม

ผศ.ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

   
   

อาจารย์ ดร.ปิติพล พลพบู

อาจารย์อนัญญา ทองสิมา

อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานสาขาวิชา


ผศ.ดร.เมธานี หอมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา

ผศ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ศรัณยา จังโส
สาขาวิชาการจัดการอาหาร

ผศ.ดร.ภารณี นิลกรณ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติวินสกุล
สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาจารย์ ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผศ.จ.ส.อ.ธานิล ม่วงพูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

รศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์

อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ผศ.อรรถพล พลานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ผศ.อภินันท์ จุ่นกรณ์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

อาจารย์ฐาฤทธิ์ ส่งแสง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ.รพีพร ชัยชนะ
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ