งานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพ

# หัวข้อข่าวสาร
1 แบบฟอร์มกรอกรายชื่อกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
2 แบบฟอร์มรายงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน
3 แบบฟอร์มตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
4 รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของสกอ. ที่อยู่ในลิสของ TQR
5 รายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน ระดับหลักสูตรของสกอ.
6 กำหนดการและแผนงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
7 ขั้นตอนการขอไปอบรมพัฒนาตนเอง
8 ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดโครงการและกิจกรรม
9 มาตรการปฏิบัติการไปนำเสนอผลงานวิจัย
10 แบบฟอร์มปฏิทินการดำเนินงานการบริหารหลักสูตร
11 แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลอาจารย์
12 แบบฟอร์มขอยกเลิกตัวบ่งชี้
13 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
14 แบบประเมินสำหรับนักศึกษา
15 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
16 แบบฟอร์มลงนามตรวจประเมิน
17 แบบสำรวจการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
18 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน
19 แบบฟอร์มจัดทำแผน ปี 2561
20 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
21 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557
22 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
23 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร
24 ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
25 เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
26 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2558
27 ผลการวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557-2561 กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2561
29 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558
30 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557
31 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
32 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
33 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
34 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 [ร่าง]ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ฉบับประชาพิจารณ์)
36 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556
37 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
38 บันทึกข้อตกความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา (MOU)
39 ผู้รักษาราชการแทนคณบดี ระหว่างวันที่ 3 - 9 พ.ค. 57
40 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557
41 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
42 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2557
43 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
44 ฟอร์มรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
45 ขอเชิญร่วมส่งผลงานร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
46 ประกาศการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
47 สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับกลุ่มโปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน(สกอ.) และภายนอก(สมศ.)

 

 

 

ย้อนกลับ