การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง และ อาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา Cr. Winai Phengpinyo

สถานที่:

วันที่: 2017-08-23