ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา

# หัวข้อข่าวสาร
1 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
2 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภารณี คงศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
3 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวณี คงศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
4 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรรถพล พลานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
5 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วนิดา ชัยชนะ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
6 อาจารย์อรรถพล พลานนท์ และ อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
7 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
8 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
9 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า
10 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
11 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา
12 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
13 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สาททอง
14 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
15 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
16 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
17 ขอแสดงความยินดีกับ ผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
18 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
19 Pumpkin & purple paper รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
20 นักศึกษามัลติมีเดียคว้ารางวัลการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน
21 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
22 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
23 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
24 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป
25 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล
26 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกนรา จันดา
27 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
28 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
29 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
30 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
31 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
32 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
33 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
34 อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป ได้รับรางวัล Best poster presentation award
35 โครงการวิจัยจาก Glass labได้รับรางวัล "Silver Award"
36 ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
37 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
38 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
39 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
40 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
41 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
42 ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร
43 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ รับโล่นักวิจัยดีเด่น
44 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลิดา ตระกูลสุนทร
45 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
46 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
47 อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา ได้รับรางวัล BEST PAOER AWARD
48 ผศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล PAPER AWARD
49 อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานดีเด่น
50 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ

 

 

 

ย้อนกลับ