ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. อ.อนัญญา ทองสิมา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวตอนรับพร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณ คณะผู้แทน จาก บริษัท แสงโสม จำกัด ในเครือ Thai Beverage public company Limited ที่ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 16,900 บาท ให้กับ นางสาวกรรณิการ์ สามงามพา นักศึกษาชั้นปีที่ี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หมู่เรียน 58/23 อ.ธนัชพร มุลิกะบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา

 

เมื่อ : 2019-03-08

 

 

 

ย้อนกลับ