เชิญศาสตราจารย์ อาคันตุกะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ได้เชิญการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยชั้นสูงด้านพลังงาน ได้แก่  Prof. Pham Hong Minh เชิญ Professor Dr.H.J.Kim ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562