เอกสารดาวน์โหลด

Documents

# หัวข้อเอกสาร คำอธิบาย  
1 02-เอกสารแนบเบิกภาระงานเกิน15คาบ

02-เอกสารแนบเบิกภาระงานเกิน15คาบ  ------  กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  -------

Download
2 01-แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ-และสอนเกินภาระงาน

01-แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ-และสอนเกินภาระงาน ----  กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด - ------

Download
3 (5-6-2561) แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน

(5-6-2561) แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน ... กดเพื่อดาวน์โหลด ...

Download
4 (21-05-2561) แบบฟอร์มเช็คเอกสารไปราชการ

แบบฟอร์มเช็คเอกสารไปราชการ >> Download <<

Download
5 (21-05-2561) เอกสารสำหรับแนบ การจัดซื้ด จัดจ้าง

 เอกสารสำหรับแนบ การจัดซื้ด จัดจ้าง  >> Download <<

Download
6 (18-5-2561) แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ-และสอนเกินภาระงาน-ประจำภาคเรียน-2 ปี 2560

แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ-และสอนเกินภาระงาน-ประจำภาคเรียน-2 ปี 2560 Download :: Click

Download
7 (18-5-2561) แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-มรน.นครปฐม

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-มรน.นครปฐม  Download :: Click

Download
8 (18-5-2561) แผนยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัยุ 62-66 สภาอนุมัติ

แผนยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัยุ 62-66 สภาอนุมัติ  Download :: Click

Download
9 (18-5-2561) แบบสรุปการเขียนโครงการ 2562

แบบสรุปการเขียนโครงการ 2562 :: Download => Click

Download
10 แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (word) Download
11 เอกสารแบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี Download
12 ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
13 เอกสารแนบ การขอไปราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
14 แบบฟอร์มเบิกค่าสอนกศ.พป Download
15 แบบฟอร์มเบิกภาระงานสอนเกินภาคเรียนที่ 1/2560 Download
16 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการวัสดุ ซื้อ/จ้าง Download
17 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ Download
18 แบบฟอร์มใบแจ้งสอบซ้อนกลางภาค แบบฟอร์มใบแจ้งสอบซ้อนกลางภาค Download
19 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนสชดเชย แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนสชดเชย Download
20 แบบรับรองภาระงาน รอบ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 59 แบบรับรองภาระงาน รอบ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 59 Download
21 แบบฟอร์มคำของบลงทุน(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มคำของบลงทุน(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 Download
22 แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] Download
23 แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] Download
24 แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] Download
25 แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] Download
26 แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] Download
27 แบบฟอร์มประเมินเอกสารประกอบการสอน แบบฟอร์มประเมินเอกสารประกอบการสอน Download
28 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 Download
29 แบบประเมินการปฏฺิบัติงานในศูนย์-สำนัก Download
30 แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] Download
31 แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] Download
32 แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] Download
33 แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] Download
34 แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] Download
35 แบบฟอร์มขอปฏิบัติงานภายในอาคารหลังเวลาราชการ แบบฟอร์มขอปฏิบัติงานภายในอาคารหลังเวลาราชการ Download
36 แบบฟอร์มแนวทางการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร Download
37 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน Download
38 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ Download
39 แบบฟอร์มสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Download
40 แบบฟอร์มความพึงพอใจสำหรับอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร Download
41 แบบฟอร์มความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตร Download
42 แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต Download
43 แบบฟอร์มรูปแบบการพิมพ์หลักสูตร Download
44 แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม-ปรับปรุง Download
45 แบบรายงานสรุปโครงการ_ฉบับปรับปรุงงบปี 59 แบบรายงานสรุปโครงการ_ฉบับปรับปรุงงบปี 59 Download
46 แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครงการ_ฉบับปรับปรุงงบปี 59 แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครงการ_ฉบับปรับปรุงงบปี 59 Download
47 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงระดับสาขาวิชา แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงระดับสาขาวิชา Download
48 แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] Download
49 แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] Download
50 แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] Download
51 แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] Download
52 แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 58] Download
53 แบบฟอร์ม มคอ.7 แบบฟอร์ม มคอ.7 ฉบับปรับปรุง สำหรับรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Download
54 แบบฟอร์ม มคอ.7 ฉบับใหม่ แบบฟอร์ม มคอ.7 ฉบับใหม่ Download
55 แบบฟอร์ม มคอ.3 ฉบับใหม่ 26พ.ค.58 แบบฟอร์ม มคอ.3 Download
56 แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติการสอนพิเศษ-และสอนเกินภาระงานเทอม 2-57 แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติการสอนพิเศษ-และสอนเกินภาระงานเทอม 2-57 Download
57 แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] Download
58 แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] Download
59 แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] Download
60 แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] Download
61 แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 58] Download
62 แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครการ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 เรียนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียด ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเขียนขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2558 โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. การเขียนขออนุมัติที่ส่งหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครการ ฉบับปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมิน(ตามเอกสารที่แนบ) 2. ให้ระบุความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ.ระดับหลักสูตร และตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ โดยไม่ต้องระบุตัวบ่งชี้ของ สมศ. จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ Download
63 แบบฟอร์ม มคอ.3 ฉบับปรับปรุงปี 57 แบบฟอร์ม มคอ.3 ฉบับปรับปรุงปี 57 Download
64 แบบสำรวจการจัดกิจกรรมงานราชภัฏวิชาการ ปี 58 แบบสำรวจการจัดกิจกรรมงานราชภัฏวิชาการ ปี 58 วันที่ 13-15 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Download
65 แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ ปี 2559 คณาจารย์สามารถ Download เพื่อจัดทำคำขอครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดินปี 2559 Download
66 แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ รอบประเมิน[1 เม.ย. - 30 ก.ย. 57] กรอกข้อมูลแล้วส่งที่คุณดวงใจภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 Download
67 แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ รอบประเมิน[1 เม.ย. - 30 ก.ย. 57] กรอกข้อมูลแล้วส่งที่คุณดวงใจภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 Download
68 แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ รอบประเมิน[1 เม.ย. - 30 ก.ย. 57] กรอกข้อมูลแล้วส่งที่คุณดวงใจภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 Download
69 แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ รอบประเมิน[1 เม.ย. - 30 ก.ย. 57] กรอกข้อมูลแล้วส่งที่คุณดวงใจภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 Download
70 แบบฟอร์มภาระงานวิจัย รอบประเมิน[1 เม.ย. - 30 ก.ย. 57] กรอกข้อมูลแล้วส่งที่คุณดวงใจ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 Download
71 แบบลงเวลาปฏิบัติการสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน เทอม 1/57 แบบลงเวลาปฏิบัติการสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน เทอม 1/57 Download
72 แบบสอบถามเก็บข้อมูลสถานประกอบการ(ตัวอย่าง) แบบสอบถามเก็บข้อมูลสถานประกอบการ(ตัวอย่าง)จาก ส่งเสริมวิชาการ เพื่อประกอบการสอบถามผู้ใช้บัณฑิต Download
73 แบบฟอร์มตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาขาวิชา ปี 58-62 แบบฟอร์มตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาขาวิชา ปี 58-62 สำหรับเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระดับสาขาวิชา Download
74 แบบฟอร์มเสนอโครงการสำหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 57 แบบฟอร์มเสนอโครงการสำหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 57 อาจารย์ผู้เสนอโครงการสามารถ ส่งกลับที่ e-mail: sc-npru@hotmail.com Download
75 Template slide เพื่อการจัดทำเอกสารสำหรับนำเสนอ Template slide เพื่อการจัดทำเอกสารสำหรับนำเสนอ Download
76 แบบลงเวลาปฏิบัติการสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน 2/2556 แบบลงเวลาปฏิบัติการสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน 2/2556 Download
77 แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ รอบประเมิน[1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57] แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ รอบประเมิน[1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57] จัดส่งเอกสารพร้อม file ข้อมูลที่คุณดวงใจ(ยุ้ย) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 Download
78 แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ รอบประเมิน[1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57] แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ รอบประเมิน[1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57] จัดส่งเอกสารพร้อม file ข้อมูลที่คุณดวงใจ(ยุ้ย) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 Download
79 แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ รอบประเมิน[1 ต.ค. 56- 31 มี.ค. 57] แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ รอบประเมิน[1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57] จัดส่งเอกสารพร้อม file ข้อมูลที่คุณดวงใจ(ยุ้ย) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 Download
80 แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ รอบประเมิน[1 ต.ค. 56- 31 มี.ค. 57] แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ รอบประเมิน[1 ต.ค. 56- 31 มี.ค. 57] จัดส่งเอกสารพร้อม file ข้อมูลที่คุณดวงใจ(ยุ้ย) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 Download
81 แบบฟอร์มภาระงานด้านงานวิจัย รอบประเมิน[1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57] แบบฟอร์มภาระงานด้านงานวิจัย รอบประเมิน[1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57] จัดส่งเอกสารพร้อม file ข้อมูลที่คุณดวงใจ(ยุ้ย) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 Download
82 แฟ้มสะสมงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน_pdf Download
83 แฟ้มสะสมงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน_word Download
84 แฟ้มสะสมงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ_pdf Download
85 แฟ้มสะสมงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ_word Download
86 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ซึ่งต้องใช้ใบสำคัญรับเงินดังกล่าวเป็นหลักฐานการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร สามารถ Download ได้จาก Link ด้านล่าง Download
87 แบบฟอร์มตอบรับการเป็นวิทยากร สำหรับประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร แบบฟอร์มตอบรับการเป็นวิทยากร สำหรับประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร สามาร Download ได้จาก Link ข้างล่าง Download
88 แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 58 แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 58 Download
89 แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 1/2556 หมายเหตุ 1.โปรดแนบตารางสอน 2.วันหยุดราชการ ไม่สามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ 3.กรณีไปราชการหากทำบันทึกสอนชดเชยสามารถเบิกค่าสอนได้(โปรดแนบหลักฐาน) 4.กรณีแลกตารางสอนหรือเปลี่ยนตารางสอน(โปรดแนบหลักฐาน) 5.ภาระการสอนเกิน 15 คาบต่อสัปดาห์ ต่อภาคเรียนแต่ไม่เกิน 21 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน Download
90 แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การจัดโครงการสามารถตอบรายละเอียดและเป็นหลักฐานในการตรวจประกันคุณภาพและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะรวมถึงสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัด สกอ.และสมศ. จึงขอให้ลงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อเพื่อความชัดเจน Download
91 แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อประกอบการจัดทำฎีกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อประกอบการจัดทำฎีกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้แบบรายงานสรุปโครงการสามารถตอบรายละเอียดและเป็นหลักฐานในการตรวจประกันคุณภาพและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะรวมถึงสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัด สกอ.และสมศ. Download
92 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(แบบ ป.01) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(แบบ ป.01) สามารถ Download file ได้ที่ Link ด้านล่าง Download
93 แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สามารถ Download file ได้จาก link ด้านล่าง Download