Knowledge management (KM)

# หัวข้อข่าวสาร
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
2 การจัดการความรู้ด้านการบริหารหลักสูตร
3 การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย KM
4 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
5 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
6 แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอนวิชาคำนวณ
7 แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์
8 การลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค
9 มาเป็นหมอ ดูแลตัวเองกันเถอะ
10 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราเข้าใจกันดีแค่ไหน ?
11 นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
12 การประเมินค่า Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย
13 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

 

 

 

ย้อนกลับ