ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรรถพล พลานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564


 

เมื่อ : 2021-03-09

 

 

 

ย้อนกลับ