การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา 11.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

เมื่อ : 2019-03-06

 

 

 

ย้อนกลับ