โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 อาจารย์อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ ผู้อำนวยการศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.ปลาย ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร Cr. Npru Stem

สถานที่: โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่: 2017-08-20