โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. อ.พงษ์ดนัย จิตติวิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดี รักษาราชการแทนคณบดี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1 ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง C309 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเกียรติ ช่อเหมือน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากร
ผู้เข้าร่วมอบรม 21 สาขาวิชา