ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561

รายการกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

 

ลำดับที่

สาขาวิชา

ชื่อกิจกรรม

เป้าหมาย

ประเภท

1

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

(ผศ.ดร.พฤฒิพล  ลิ้มกิจเจริญภรณ์)

โทร. 083-287-5820

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "โครงงานฟิสิกส์อุตสาหกรรมเพื่อชุมชน"

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2-3 คน

2

วิทยาการคอม

(อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี)

โทร. 086-779-1896 

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2 คน

โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

3

ชีววิทยา

(อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร)

โทร. 089-776-5009

การแข่งขันการเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อพืช

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2 คน

โรงเรียนละ 1 ทีม

รับ 20 โรงเรียน

4

จุลชีววิทยา

(อาจารย์ ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล)

โทร. 089-805-8871

อาจารย์ ดร.จารุชา  ยี่แสง

โทร. 086-324-9916

การแข่งขัน “การย้อมสีแบบแกรม”

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2 คน

โรงเรียนละ 1 ทีม

รับ 20 โรงเรียน

5

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน)

โทร. 089-224-3620

การแข่งขันตอบปัญหาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(สายวิทย์-คณิต)

ทีม 2 คน

6

เทคโนโลยีการผลิตพืช

(อาจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี)

โทร. 084-318-3674

การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย +

อาชีวศึกษา

ทีม 2 คน

7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ)

โทร. 081-721-6379

การแข่งขันตอบปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร 

ครั้งที่  11

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2 คน


8

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(อาจารย์แก้วใจ  อาภรณ์พิศาล)

โทร. 089-004-9881

การแข่งขันการนำเสนอข้อมูล

แบ่งเป็น 2 ประเภท แบ่งตามการใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำเสนอ ดังนี้

1. การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013

2. การใช้โปรแกรม Prezi

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2 คน


9

วิศวกรรมไฟฟ้า

(อาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธ์)

โทร. 086-312-6760

การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปวช. ปวส.

ทีม 3 คน

10

ฟิสิกส์ / วิทยาศาสตร์

(ผศ.ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ)

โทร. 087-246-8669

การแข่งขันการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2-3 คน

11

มัลติมีเดีย

(อาจารย์โกวิทย์  ชนะเคน)

โทร. 087-852-0763

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ทีม 3 คน

12

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

(อาจารย์สมเกียรติ  ช่อเหมือน)

โทร. 095 612 1637

การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ Ozobot ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2 คน

13

วิทยาการข้อมูล

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม)

โทร. 089-182-9683

การแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS-Excel

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2 คน

14

วิทยาการข้อมูล

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม)

โทร. 089-182-9683

การอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ยุคไทยเลน 4.0 ด้วย Rapid miner

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยม

โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน (โครงการ จำนวน 25 คน)


15

สาธารณสุขศาสตร์

(อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร)

โทร.  095-517-9286

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

หัวข้อ “ดูแลสุขภาพอย่างไร ในยุคไทยแลนด์ 4.0

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน

16

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(อาจารย์อวยไชย  อินทรสมบัติ)

โทร. 081-858-2376

การแข่งการเขียนแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม 2 คน

(โรงเรียนละ     ไม่เกิน 2 ทีม)

 

 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

FAX. 034-261065

E-Mail : k.thongtanom@gmail.com

ติดต่อส่วนกลาง  คุณกรรณิกา  


-------------  เอกสารใบสมัคร  -----------------------


-------------  เอกสารรายละเอียดแต่ละกิจกรรม  -----------------------


 

เมื่อ : 2018-07-19

 

 

 

ย้อนกลับ