บุคลากร

Staff

 

สังกัดสำนักงานคณะ


คุณขวัญสุมน สีเหลือง

คุณกรรณิกา ทองถนอม

คุณฉวีวรรณ สีสุข

คุณสุกัญญา ทับทิม

คุณชิตพงศ์ คล้อยอรุณ

คุณขวัญชัย ชีวโรจน์ณรงค์

คุณดวงใจ อุ่มอารมย์

 

สังกัดสาขาวิชา


คุณรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ

คุณสิวารัตน์ นุชสวาท

คุณอรสา จั๊กจั่น

คุณวันเพ็ญ แก้วพุก

คุณสุกัญญา แย้มสรวล

คุณภูริชญา วิวัฒน์กาญจนา

คุณนฤดล ล้ำประเสริฐ

คุณระพีพร สัมพันธ์กาญจน์

คุณบรรเจิด เจริญพันธ์

คุณนิรัช ชัยหา

คุณศิริญา เกียรติบุญศรี

คุณอนุชิต ฉุยฉาย

คุณอรรถพล ฉวีวรรณ

คุณธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์

คุณมัสยา มีบำรุง

คุณอุดมสุข เชี่ยวชาญนา

ย้อนกลับ