งานวิจัยและบริการวิชาการ

# หัวข้อข่าวสาร
1 Prof.Dr.B. DEVA PRASAD RAJU
2 Prof. Ken Kurosaki
3 ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัย ในระบบ NRMS
4 ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. จำนวน 4 ประเภ
5 ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
6 อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558
7 ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558
8 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
9 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
10 อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558
11 กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานภาษาอังกฤษในบทควมวิจัยที่จะนำเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ 2558
13 คู่มืองานบริการวิชาการ
14 คู่มือบริหารงานวิจัย
15 แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ
16 ประกาศ เรื่องแก้ไข แจ้งผลการพิจารณาโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
17 ประกาศเปิดรับคำของบประมาณโครงการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี : รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2557
18 ประกาศเปิดรับคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 

 

ย้อนกลับ