อาจารย์อรรถพล พลานนท์ และ อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

อาจารย์อรรถพล  พลานนท์ และ อาจารย์ขนิษฐา  แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ 11th   National Conference on Information Technology  ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562