ข่าวสารวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

# หัวข้อข่าวสาร
1 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/2560
2 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ
3 รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 การทำความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ มรน. กับคณาจารย์ AIT
6 สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 9 ส.ค. 2560
7 ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559
8 กำหนดการภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคปกติ
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนสอบ Redesigned TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
10 ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน กลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2559
11 คำสั่งคุมสอบกลงภาค ภาคปกติ 2_2559
12 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รวมทุกคณะฯ)
13 ตารางสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับแก้ไข)
14 แบบฟอร์มใบแจ้งสอบซ้อนกลางภาค
15 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนสชดเชย
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปรการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)
17 รายชื่อนักศึกษาภาคปกติแจ้งสอบซ้อนกลางภาค 1/2559
18 ตารางสอบกลางภาค 1/2559 (ฉบับแก้ไข)
19 แบบฟอร์มประเมินเอกสารประกอบการสอน
20 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา
21 แนวปฏิบัติการเปิด - ปิดหลักสูตร
22 ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์หลักสูตร
23 template การจัดทำหลักสูตรปีการศึกษา 2559
24 ใบแจ้งสอบซ้อน
25 แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ
26 เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557
27 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
28 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
29 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
30 ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557
31 มาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขาวิชาระดับปริญญาตรี
32 ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาที่เป็นคนดี
33 ประกาศคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557
34 ประเด็นพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมคือ "จิตสาธารณะ"
35 จรรยาบรรณของบุคลากร
36 ไฟล์ส่งข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2556
37 แจ้งด่วน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับรองวุฒิ 41 หลักสูตร สามารถสอบครูผู้ช่วย
38 แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ
39 เอกสารรูปแบบการทำโครงการผู้ใช้พบบัณฑิต ปี 2557
40 ตารางเวลา คาบ ปีการศึกษา 2557
41 ประกาศกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียน1/2557 ปกติ และ กศ.พป
42 การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อให้ถูกหลักของราชบัณฑิต
43 ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
44 ตัวอย่าง การทำ มคอ.3
45 การงดการเรียนการสอนในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2556
46 แบบสอบถามความต้องการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
47 รายชื่อคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พนักงานมหาวิทยาลัย)
48 รายชื่อคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้าราชการ)
49 เชิญชวนประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2557 ในหัวเรื่อง
50 ประกาศให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 

 

ย้อนกลับ