ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม/Activity Gallery

วันที่: 2018-03-14

ศึกษาดูงานประกัน มศว.

วันที่: 2017-08-25

สาขาชีววิทยามาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research EXPO 2017

วันที่: 2017-08-23

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันที่: 2017-08-23

การผลิตสื่อการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชให้แก่อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ

วันที่: 2017-08-20

โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่: 2017-08-17

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี

วันที่: 2017-08-15

การจัดห้องเรียน ห้องสมุด และการเล่นกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ มรน. & ตชด.

วันที่: 2017-08-15

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

วันที่: 2017-08-14

โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่: 2017-08-11

โครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี)

วันที่: 2017-08-09

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

วันที่: 2017-08-08

NPRU Road Show 61

วันที่: 2017-08-08

เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่: 2017-08-07

ประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 20

วันที่: 2017-08-05

คอมพิวเตอร์ศึกษา เตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ 256

วันที่: 2017-08-05

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2017-08-05

#MSS2017#

วันที่: 2017-08-05

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่: 2017-08-05

พัฒนาบุคลิกภาพ MOON & STAR OF SCIENCE 2017

วันที่: 2017-08-04

สวดมนต์และปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งคืน "ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ"

วันที่: 2017-08-03

สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู

วันที่: 2017-08-03

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วันที่: 2017-08-02

กิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่: 2017-08-02

บริการวิชาการอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

วันที่: 2017-08-02

ทำหมี่กรอบชาววัง

วันที่: 2017-08-02

กิจกรรมปฐมนิเทศ จุลชีววิทยา

วันที่: 2017-08-01

ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่: 2016-09-19

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่: 2016-08-03

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ '59

วันที่: 2016-07-08

พิธีถวายตัวเป็นลูก และฝากตัวเป็นศิษย์ '59

วันที่: 2016-07-07

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงาน

วันที่: 2016-06-16

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

วันที่: 2016-06-16

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

วันที่: 2016-06-13

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้

วันที่: 2016-06-03

การประชุมประจำปีเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและนโยบาย

วันที่: 2016-05-18

การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

วันที่: 2016-05-17

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ การลดเวลาเรียน เพิ่มเลารู้

วันที่: 2016-03-24

บูรณาการทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

วันที่: 2016-03-23

ปัจฉิมนิเทศ'58

วันที่: 2016-03-20

โครงการเสริมสร้างความรู้ (เบเกอรี่)

วันที่: 2016-02-19

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 9 และบริการวิชาการ (ACTIS & NCOBA2016)

วันที่: 2016-01-28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาชุดรับส่งข้อมูลผ่านระบบการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นและการประยุกต์ใช้งาน

วันที่: 2015-12-25

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM)

วันที่: 2015-12-25

งานกีฬาสายสัมพันธ์ ชาววิทยาศาสตร์

วันที่: 2015-12-25

งานเลี้ยงสายสัมพันธ์ ชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่: 2015-12-24

ทำบุญเลี้ยงพระเพล ปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่: 2015-12-07

การศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่: 2015-08-25

"งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558"

วันที่: 2015-07-24

World Robot Olympaid Thailand 2015

วันที่: 2015-07-15

ประชุมเครือข่ายคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง

วันที่: 2015-05-29

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

วันที่: 2015-05-18

คณาจารย์มหาวิทยาลัยจากประเทศลาวศึกษาดูงาน

วันที่: 2015-05-12

บรรยายพิเศษ เรื่อง ความต้องการของตลาดแรงงานและการเตรียมความของนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงานในประเทศและอาเซียน

วันที่: 2015-05-08

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่: 2015-04-16

มหาสงกรานต์ 2558

วันที่: 2015-03-24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่: 2015-02-26

ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2015-02-13

การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 201

วันที่: 2015-01-08

งานปีใหม่ 2558

วันที่: 2014-12-26

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่: 2014-12-19

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่: 2014-11-07

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย

วันที่: 2014-10-10

การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

วันที่: 2014-10-10

การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

วันที่: 2014-09-23

อาจารย์อกนิษญ์ ศรีภูธร (รองคณบดี) เข้ารับพระราชทานรางวัลการประกวดงานเขียน งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่: 2014-09-03

สภาวิศวกร บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์

วันที่: 2014-08-26

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

วันที่: 2014-08-14

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงาน

วันที่: 2014-08-05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่: 2014-07-11

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า

วันที่: 2014-07-10

ทำบุญเลี้ยงพระเพล และการชี้แจงเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่: 2014-07-07

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่: 2014-07-02

"พิธีถวายตัวเป็นลูก และฝากตัวเป็นศิษย์"

วันที่: 2014-06-26

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่: 2014-06-18

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2014-06-18

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่: 2014-06-17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มโปรแกรมวิชา

วันที่: 2014-05-19

โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคลากรและการเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ

วันที่: 2014-05-19

กิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

วันที่: 2014-04-22

การสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่: 2014-04-21

การสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่: 2014-04-11

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

วันที่: 2014-04-01

อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

วันที่: 2014-03-25

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ การบรรยายพิเศษ"ความเป็นครูราชภัฏ"

วันที่: 2014-03-11

การตรวจเยี่ยมของสภาวิศวกร สาขาวิศวโทรคมนาคม

วันที่: 2014-03-01

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการออกค่ายตามแนวพระราชดำริ

วันที่: 2014-02-18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2557

วันที่: 2013-12-04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตักบาตรทำบุญ เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ

วันที่: 2013-11-20

การแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์

วันที่: 2013-11-11

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานระบบัญชี การเงิน พัสดุ ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่: 2013-11-01

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดปราจีณบุรี 1-3 พ.ย. 2556

วันที่: 2013-10-03

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล

วันที่: 2013-09-07

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น.ศ.IT

วันที่: 2013-07-13

กีฬาคณะ เฟื่องฟ้าเกมส์55

วันที่: 2013-06-21

ดาวเดือนพ.จ.น.ก.ครั้งที่๓๕

วันที่: 2013-06-17

ดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี2555

วันที่: 2013-05-22

รับน้อง CIT+COM1

วันที่: 0000-00-00

NPRU LEADER PCNK2012

วันที่: 0000-00-00

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม และ โรงเรียนสามัคคีพิทยา

วันที่: 0000-00-00

อบรมการทำอาหารว่างและอาหารไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ให้กับกลุ่มสตรีวังตะกู