รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

1. การแข่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (ปวช.)

2. การแข่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (ปวส.)


รายการที่ 1-2 ยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากผู้สมัครไม่มีผู้สมัคร


ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "โครงงานฟิสิกส์อุตสาหกรรมเพื่อชุมชน"

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนสามพรานวิทยา นายธีระกานต์  ทีรวม
    นายสหรัฐ  สวัสดี
    นายเบียร์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายบรรลือฤทธิ์  พูนศรี
    นางสาวลดาวัลย์  รุ่งเรือง
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายนัฐพล  จันทจิตร์
    นางสาวภาสินี  เมืองนก
    นายศิวกร  บัวพา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวมยุรัตน์  ตั้งวิชัย
    นายภัทรพงศ์  สงวนจีน
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช นางสาวณัฐมล  ทองปาน
  บวรนิเวษศาลายา นางสาวผลานันท์  สุขสัมกิจ
    นางสาววริศรา  เวชกุล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายแสวง  ทองปาน
    นางสาวสุนิษา  อาจอ่อนศรี
4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ นายดุลยวัต  เรืองจรูญ
    นายนวพล  โรยนรินทร์
    นายปรเมศร์  สุนันทะ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางขนิษฐา  วรฮาด
    นางมัทนี  เสียงเสนาะ


การแข่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นายวศิน  จุ๊ยแจ๊ง
    นายยสินธร  หมู่โยธา
    นางสาวกนกกาญจน์  ลาวัลย์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายวัชรพงษ์  ธรรมวิจิต
    นายญาณภัทร  กาจันทร์
2 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นายกฤษณะ  คงดี
    นายอรุณวัช  ดุเหว่า
    นายอัฐพล  จันทร์สุวงษ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพิมพ์ใจ  อุยยาหาญ
    นางสาวขวัญศิริ  รัตนาชาตรี
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นางสาวธนัญญา  ภาสุวณิช
    นางสาวนภัสวรรณ  ภู่ธงทอง
    นางสาวจิณท์วรา  อารีย์รบ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพิชามญธ์  เหมือนจินดี
    นางสาวภิรญา  เสถียศภัทร
4 โรงเรียนคงทองวิทยา นางสาวชลพินท์  วงศ์ธรรม
    นางสาวสโรชา  นนทศิริ
    นางสาวสุภัทธทรา  อินทะศร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายอภิชาติ  เหลืองเพิ่มสกุล
    นายพีระพัฒน์  เหล่านรากิตติ
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร นายพิพัฒน์  พลพวก
  นิเวศศาลายา นายธนวัฒน์  บุญพิทักษ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายแสวง  ทองปาน
    นางปทิตตา  อากาศฤกษ์
6 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
    นายฐิติวัฒน์  สุวรรณหงษ์
    นางสาวนทนันท์  อินทปัตย์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายพงษ์ดนัย  ศรีวิเชียร
    นายยุทธ  ศรีบุญมี
7 โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย นางสาวจุฑามาศ  ฐิติถาวรวงศ์
    นางสาวณัฐนรี  ฝางนอก
    นางสาวอัครฉัตร  ปฐมไพบูลย์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสุทธิวิชญ์  พงษ์ธนาวิสิฐ
    นางกุหลาบ  มิตตานนท์สกุล


การแข่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (มัธยมศึกษาตอนต้น) 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนคงทองวิทยา เด็กชายชญานนท์  มณีบุตร
    เด็กหญิงสุชาดา  สามฉิมโฉม
    เด็กหญิงพัธราภา  แจ่มเสมอ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    ว่าที่ร้อยตรีปิยะ  โสเสมอ
    นางสาวภัททิยา  โสมภีร์


การแข่งการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (มัธยมศึกษาตอนต้น) 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เด็กชายกอบฤทิ์  ไทรชมภู
    เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินทะนิน
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสมวรรณ  ทองดอนน้อย
2 โรงเรียนสามพรานวิทยา เด็กหญิงภูริชญา  น้ำสมบูรณ์
    เด็กหญิงสุกัญญา  โสดากุล
    เด็กหญิงสุภาวดี  พยุง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
    นางสาวภัทรวรรณ  ตุ้มประชา
3 โรงเรียนคงทองวิทยา เด็กชายพัทธนันท์  สามชูศิลป์
    เด็กหญิงรัตนา  ช่างศรี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิจักร
4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เด็กชายอภิวัชญ์  เสร็จกิจ
    เด็กชายสัจจธรรม  คงลำธาร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางศิวพร  กาจันทร์
    นายญาณภัทร  กาจันทร์
5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เด็กชายวัฒนาวุฒิ  ยอดย่า
     
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวบุปผชาติ  วงษ์ตาผา
    นางสาวจิราภรณ์  คำชุวง
6 โรงเรียนสามพรานวิทยา เด็ฏชายปณิวัฒน์  เลิศธนวงค์
    เด็กหญิงญนันทพร  บุญจันทร์
    เด็กหญิงณัธฐินันท์  เชยกิจ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์


การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นายพนาดร สุนทรแสง
    นายนิพนธ์ เจริญกุล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววิลาวรรณ เพ็งองุ่น
    นายเอกรินทร์ อิ่มรส
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวมัณฑนา คงอุดร
    นางสาวสุจิรา รอดภัย
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายธัชภูมิ เผ่านิ่ม
    นายถิรวัฒน์ พงศะทัตกิจ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
4 โรงเรียนบางลี่วิทยา นายกฤษณะ อรรควิมล
    นางสาวศิริลักษณ์ มณฑาทัด
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางทฤฒมน มากระจันทร์
    นายดนุพล บุญชอบ
5 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นายวุฒิพงษ์ ภูวิวัฒนกุล
    นายวีรภัทร รัตนวิมล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายธีรยุทธ รูปทอง
    นางสาวบำรุง แจ้งจิตร 
6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายนิธิกร รอดมณี
    นางสาวพิชญาดา วงษ์งามขำ
7 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายศุภนัฐ ขาวงาม
    นายวสุธา สุทธิสา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์
    นายอนุรักษ์ บุญมี
8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร เด็กชายภานุรุจ ศิริณาไพศาล
    เด็กชายอัฎฐพร ศรีเขียว
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสราวุธ วงษ์จู
    นานอภินันท์ อัชชพันธ์
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นายภูวนัตถ์ มีอยู่เต็ม
    นางสาวชญาภา เชาวนปรีชา
10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาววรกมล ฤกษ์บางพลัด
    นางสาวเอมวิภา แสงคำกุล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์
    นางสาวน้ำว้า ลับจันทร์


การแข่งขันการเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อพืช

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนทวาราวดี นางสาวอารียา อินทะโชติ
    นายณัฐเขต ช้อยฉิมพลี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวกนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์
2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นายณัฐภัทร ทุเรียน
    นางสาวพรรณปพร ไพรวรรณ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสุพรรษา ชูเมฆ
    นายสรายุทธ แก่นหอม
3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นางสาววริศรา มาดี
    นางสาวทิฆัมพร เอกรักษา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวศศิมา อินทนะ
    นางสาวมินตรา อุทัยฉาย
4 โรงเรียนดอนคาวิทยา นางสาวอภิญญา หงส์เวียงจันทร์
    นางสาวดาริกา แสนสิงห์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวจรีพร วังคีรี
5 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นางสาวปรีดาพร ภู่แสง
    นางสาวปิยาภรณ์ หอมสุ่น
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายชัยณรงค์ ใจวงค์ด้วง
    นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ
6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวอัมภิสา เข้มแข็ง
    นางสาวนิชดา แซ่คู
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร
7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวสุทธิดา พุทธโคตร
    นางสาวอภิญญา โพธิ์ศรีเรือง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์
8 โรงเรียนสามพรานวิทยา นางสาวทิพธัญญา ทรัพย์มั่นคง
    นางสาวอัญฌิตา ประการ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์
    นางสมควร หมั่นดี
9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นางสาววนิดา กลิ่นเกษร
    นายธนธรณ์ แก้วเรือง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวอารีรัตน์ ปั้นปล้อง
    นางสาวกนกวรรณ โสวรรณรัตน์
10 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นางสาวอธิชนันต์  ภารนันต์ 
    นางสาวอโนชา  สถิตทรงวิบูลย์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวลัดดาวัลย์  ปั้นเพ็ง
    นางสาวกฤติรดา  สอิ้งทอง
11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 นางสาวโสภิตา  โดยคำดี
    นางสาวกรวรรณ  จันทน์เทศ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวจิราพร  ลิ้มประเสริฐ
    นางสาวลินดา  จุฬาวรรณ
12 โรงเรียนบางหลวงวิทยา นายอำมฤทธิ์  อัชชธนะ
    นางสาวจันจิรา  เตียเพชร์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพิชามญธุ์  รัตนะวัน
13 โรงเรียนหนองโพวิทยา นางสาวจณิสตา  นำทะโชติ
    นางสาวสุพัตรา  ง่วนพริ้ง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสมศรี  ยงค์อำนวย
    นางสาวสิริรัตน์  เหลนปก
14 โรงเรียนบางลี่วิทยา นายธนาธร  พุทธเจริญ
    นางสาวธารทิพย์  มาลีรส
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวศศิธร  พงษ์โภคา
    นางสาวคุณัญญา  เปรมอาษา
15 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นางสาวธนาภรณ์  ต้องอุดม
    นางสาวปาริชาต  อนันตศิริ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางกนกพร  สายสวัสดิ์
16 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ นายเมธี  สังวร
    นางสาวกัญจนพร  วู่ฉาย
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสิทธิพงษ์  เพ็ชรดำ
    นางสาวบุปผชาติ  วงษ์ตาผา
17 โรงเรียนศรีปนระจันต์ "เมธีประมุข" นางสาวธนปัญญา  เอี่ยมฉลวย
    นางสาวอุทัยวรรณ  แก้วสีงาม
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายธนภัทร  เทพสถิตย์
18 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นางสาวชลธชา  กิจมั่นคง
    นางสาวสุวิจักษ์  สร้อยทองค่า 
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางปาริชาต  ไทยเจริญ
19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวกมลชนก  จายะพันธุ์
    นางสาวนภัสสร  ลับมี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพรนภา  ขาวประเสริฐ
    นางสาวจินตนา  ภูศรี
20 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นายบอส  เปรี่ยมโปร่งวิทย์
    นางสาวสุกัญญา  มากลัด
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายประกิต  อนุมาศ
    นางสาวกุลจิรา  ทนงศิลป์


การแข่งขัน “การย้อมสีแบบแกรม”

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นางสาวอภิญญา  เจริญยิ่ง
    นางสาวณิชาภา  สกุณา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางกันยารัตน์  เจริญยิ่ง
2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นางพงศกร  สุขคง
    นางสาวรัตนาภรณ์  จันทะลือ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสรายุทธ  แก่นหอม
    นางสาวสุพรรษา  ชูเมฆ
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวมุกดา  ใจตรง
    นางสาวปิ่นอนงค์  บุญไธสงฆ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางจิตภินันท์  ศรีชูพิพัฒน์
4 โรงเรียนสามพรานวิทยา นางสาวนันทิยา  กินนะสี
    นางสาวปัณฑรีย์  ลงหมด
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวภันทรวรรณ  ตุ้มประชา
    นางสาวธมลวรรณ  รุ่งวิภูษณะ
5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นายธนกานต์  หงษ์สุพรรณ
    นางสาวอินทรัตน์  ทิมพทักษ์สกุล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    อาจารย์อารีย์รัตน์  ปั่นปล้อง
    อาจารย์กนกวรรณ  โสวรรณรัตน์
6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี นางสาวจิรพรรณ  ยิ้มศรีแพร
    นางสาวสุทธินี  สายสมบูรณ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางพรรำไพ  วรรณโท
    นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว
7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 นางสาวยอดพธู  ก้องแดนไพร
    นางสาวสร้อยระย้า  ก้องดอนไพร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวลินดา  จุฬาวรรณ
    นางสาวจิราพร  ลิ้มประเสริฐ
8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายจิณณวัตร  พังอุดมเจริญ
    นางสาววิสสุตา  เงินเจริญผล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางกนกพร  สายสวัสดิ์
9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ นางสาวนฤภร  ศุภเอม
    นายพจนัศภัค  เจียมรุ่งรัศมี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสิทิพงษ์  เพ็ชรดำ
    นางสาวบุปผชาติ  วงษ์ตาผา
10 โรงเรียนราชินีบูรณะ นางสาวจุฬาลักษณ์  ธัญญาพิทักษ์
    นางสาวจิณต์นิภา  ภิรมย์รักษ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพัชรมัย  ปิ่นละออ
11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวกนกวรรณ  ประเสริฐนพคุณ
    นางสาวสุภัทรชัย  ศรีปานวงศ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางจินตนา  ภูศรี
    นางสาวพรนภา  ขาวประเสริฐ


การแข่งขันตอบปัญหาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นายรักพงศ์  ทองคล้าย
    นางสาวสมิตานัน แตนิจ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสุกานต์  เลิศเจริญธรรม
    นายสรายุทธ  แก่นหอม
2 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นายอภิสร  พรเจริญ
    นายญาณวรุฒ  ทรัพย์สิทธิ์ธารา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวขวัญศิริ  รัตนาชาตรี
    นางสาวพิมพ์ใจ  อุยยาหาญ
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายณัฐกิตติ์ ทองดอนจุย
    นางสาวหทัยรัตน์ บุญมี
4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายปุญญกานต์  วรานนท์วนิช
    นายนวรวัส ตะก้อง
5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายธนากร จ้อยร่อย
    นางสาวชลธิชา มูลทองชุน
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์
6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวโชติมา บุตรี
    นางสาวภัณฑิรา มาอินทร
7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวไพรินทร์ สว่างศรี
    นางสาวโมไนย ภูศรี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา
    นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์
8 โรงเรียนสามพรานวิทยา นางสาวขวัญจิรา ลุนพงษ์
    นางสาวสุทธิพร พันเพชร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรี
    นายปิยะบุตร บูรพนาวิบูลย์
9 โรงเรียนคงทองวิทยา นางสาวสุธาทิพย์ ศรีอรุณ
    นางสาวอารียา เปียปาน
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายพีระพัฒน์ เหล่าพรากิตติ
    นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
10 โงเรีนบอสโกพิทักษ์ นางสาวอิสริยา แจ่มสว่าง
    นายณัฐกิจ สุขกุมภาพันธ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพัชรา ผันนะลา
    นางสาวศิลาวินี สังข์ทอง
11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นายกีรติ แพนพันธ์ล้าน
    นายนันทวัฒน์ โพธิ์ภานุพงศ์ 
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    อาจารย์อารีรัตน์ ปั้นปล้อง
    ดร.ศิวพร กาจัทร์
12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 นายวิศรุต บัวเอี่ยม
    นางสาวนภสร ปรีสงค์
13 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 นายจักรกฤษณ์ แป้นทองคำ
    นางสาววราภรณ์ มะลิซ้อน
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง
    นางกรริสา จันทร์สุรรณ
14 โรงเรียนบางหลวงวิทยา นางสาวอรทัย ตุ้มนิลการ
    นายชัยชนะ เทสพันธ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพิชามญธุ์ รัตนะวัน
15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นางสาวสุนิสา ต้นสีนนท์
  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นางสาวรัตติกาล นิ่มศรีนวล
16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นายณรงศักด์ คุ้มคลองโยง
  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นายหัฏฐกร สงค์จันทร์
17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นางสาวขนิษฐา จ่างศรี
  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นางสาวธิดาวรรณ เอี่ยมลือนาม
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศรี
    นางปทิตตา อากาศฤกษ์
18 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายกิตติพงษ์ เสถียรดำเนิน
    นางสาวสุกัลยา เครือเทศ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางกนกพร สายสวัสดิ์
19 โรงเรียนเทพมงคลรังษี นางสาวรุ่งฟ้า สืบศักดิ์
    นางสาวบณฑิตา สุขเอี่ยม
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางโสภี สิงห์จันทร์
    นางวารุณี สะอาดดี
20 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" นายธีรภัทร ไชยวงค์
    นายจีวัฒน์ สุวรรณประทีป
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวกรรณิการ์ ร่มพิมาย
    นางสาวศศิกานต์ กุลดี
21 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นางสาวน้ำผึ้ง ขอนแก่น
    นางสาวกมลวรรณ โชคสุกิจนันท์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางปาริชาต  ไทยเจริญ
22 โรงเรียนบางลี่วิทยา นางสาวเกวลิน  วิทยาเกษตร์
    นางสาวบุญชู  แสงสว่าง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายวีรยุทธ  เลาหเรณู
    นางพสิษฐ์ตา  สมบูรณ์ 
23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวพัชรินทร์  สืบเนียม
    นางสาวพัชรา  สืบเนียม
24 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวธิติพร  สมรูป
    นางสาวภูษณิศา  วสนาท
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววนาไพร  ชัยณรงค์
    นางสาวออนจิลา  บัวประเสริฐ


การแข่งขันตอบปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร ครั้งที่  11

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นางสาวคณิตรา ชาญชัย
    นางสาวอัญชลี จักรแสง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางกัญยารัตน์ เจริญยิ่ง
2 โรงเรียนทวาราวดี นางสาวอนัญญา บูชา
    นางสาวยลดา สิงห์อัมพร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวกนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์
3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นายยศภัทร กาษษร
    นางสาววิลาศินี ปัสสา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม
    นางสาวสุพรรษา ชูเมฆ
4 โรงเรียนดอนคาวิทยา นางสาวมณฑกานต์ ศรีสุราษฎ์
    นางสาววณิชยา หนูทอง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวจรีพร วังคีรี
5 โรงเรียนดอนคาวิทยา นางสาวปิยนุช บุญดอนคา
    นางสาววิลาวรรณ ชูช่วย
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวอัญชลี เกรียวเงิน
    นางสาวศุกรดา สุนทรภัณฑ์
6 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นางสาวขวัญฤดี อิมณี
    นายปฐมชัย อินนอก
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวอลิสา ปู่น้อย
    นางสาวราลี ทองอ่อน
7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายพีรพล พลอยแก้ว
    นางสาวอันนา แก้วมะไฟ
8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายพลกฤษณ์ วัฒนกาญจน์
    นางสาวศุภาวีร์ สร้อยทรัพย์
9 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวสตรีเพชร ช้างป่าดี
    นางสาวพรศิริ พานาเรียง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง
10 โรงเรียนสามพรานวิทยา นางสาวกิติพร ปุนอรุณ
    นางสาวพิมพ์ประภัส โพธิ์สะเดา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์
    นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์
11 โรงเรียนสามพรานวิทยา นางสาวอภิชญา บุญปัญญา
    นางสาวอรรถวดี จันทร์เดช
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์
    นางสาวอรอนงค์ แดนจา
12 โรงเรียนคงทองวิททยา นายนพดล พันมี
    นางสาวกุลนันท์ วงษ์นุช
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ
    นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
13 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  นายศักด์ชัช จิรศักดิ์สกุล
    นางสาวกิรชาภา เข็มทอง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวอารีรัตน์ ปั้นปล้อง
    นางสาวกนกวรรณ โสวรรณรัตน์
14 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นางสาวรัฐกานต์ วงษารัฐ
    นางสาวศุภนิดา สำราญสุข
15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นางสาวศรีอุบล สีทอง
    นางสาวธาราภรณ์ ทองเหม
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวศศิมา อินทนะ
    นางสาวพรรณิภา สระทองแซว
16 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์  นางสาวจุฑามาศ บุตรศรีด้วง
    นายสันตพงศ์ สนธี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวน้ำอ้อย วิชาวงษ์
    นางสาวลัดดาวัลย์ ปั้นเพ็ง
17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  นายสิทธินันท์ ลัยวงษ์
    นางสาวจริยา ไกรทอง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสุภาพร แหลมแก้ว
    นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ
18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  นางสาวกชพร แย้มมี
    นางสาวอมรรัตน์ พลายละหาร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสุภาพร แหลมแก้ว
    นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง
19 โรงเรียนบางหลวงวิทยา นางสาวสุรีพร จิตต์มั่นการ
    นางสาวพิชญ์ชิชา กวินสิริหิรัญ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพิชามญธุ์ รัตนะวัน
20 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา นายอัครพล พิกุลวาว
    นางสาวสุนันทา มณีแสง
21 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา นางสาวอริสรา แซ่ลี้
    นางสาวธนพร สกุลณี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายปราโมทย์ เอมมา
22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นางสาวเกวลี แต้ภักดี
    นางสาวณัชชา อินทรนิกูล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางกนกพร สายสวัสดิ์
23 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาวอวัศยา สุทธิงาม
    นางสาวประภาพร มีเสมา
24 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาวเกศแก้ว นิ่มทรงประเสริฐ
    นางสาวมธุวัน มูลทองจาด
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางภาวิณี โกศลศุภกิจ
    นางสาวนิสิตา บุญรอด
25 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"  นางสาวมณฑาทิพย์ ลิภา
    นางสาวสุภาพร นวนพิจิตร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวศศิกานต์ กุลดี
    นายธนภัทร เทพสถิตย์
26 โรงเรียนเทพมงคลรังษี นางสาวสุธีธิดา รามเมือง
    นางสาวดารุณี รักษ์วงษ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางโสภี สิงห์จันทร์
    นางวารุณี สะอาดดี
27 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นายอนันต์ เลี้ยงอำนวย
    นายเอกสิทธ์ โพธิ์ทอง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววันจันทร์ สวัสดี
28 โรงเรียนบางลี่วิทยา นางสาวจุฬาลักษณ์ ขาวผ่อง
    นางสาวจุฬาลักษณ์ ธิติพิไลรัตน์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายวีรยุทธ เลาหเรณู
    นางพลิษฐ์ตา สมบูรณ์
29 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวปภาภรณ์ พินิจสุวรรณ
    นางสาวนารี สอนสุภาพ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางจินตนา ชูศรี
    นางสาวกานดา ขาวประเสริฐ
30 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวพรพรรณ  นุชจ๋าย
    นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์เดือน
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวธนิษฐ์นันท์  สมจันทร์
    นางสาวสรรัตน์  กองแก้ว บุญญะหงษ์
31 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช นายณัฐวุฒิ  ทิพย์เจริญศรี
  บวรนิเวศศาลายา นางสาวศศิกานต์  องอาจ
32 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช นางสาวภริตพร  อมรวิลาศ
  บวรนิเวศศาลายา นางสาวศรัชต์ชญา  ฤทธิ์ทองพิทักษ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสิปป์แสง  สุขผล
    นางสาวจิราพร  นิลาพันธ์


การแข่งขันการนำเสนอข้อมูลการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  เด็กหญิงศรัญญา แผนสมบูรณ์
    เด็กชายโสภณัฐ วงษ์สุวรรณ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววิลาวรรณ เพ็งวัน
    นายเอกนรินทร์ อิ่มรส
2 โรงเรียนบางลี่วิทยา นางสาววชิรศาณ์ กุฬา
    นางสาวอุ้มศิริ อนุไสย์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางทฤฒมน มากระจันทร์
    นายวัลลภ ศรีรุ่งเรือง
3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นายรังสิมันต์ จิวะราพงศื
    นายปรินทร เกิดพละ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางอรรคพร ทับทิมทอง
    นางสาวศิริลักษณ์ ทองพราว
4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นายสุทธินาจ บุญประเสริฐ
    นายพงษ์เพชร เชาวนพงษ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวบำรุง แจ้งจิตร
5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นางสาวสุกฤตา ระดมกิจ
    นางสาวพิมพ์มาดา สังข์อยุทธ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์
    นางสาวนฤมล ส่งชัย
6 โรงเรียนบางหลวงวิทยา นายธนพล ท้วมแสนงาม
    นางสาวรวิวรรณ นิลทานี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพิชชามญธุ์ รัตนะวัน
7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร นางสาวกัญญารัตน์ กัญจา
    เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เลิศธาดา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสราวุธ วงษ์จู
    นายอภินันท์ อัชชพันธ์
8 โรงเรียนนารีวุฒิ นางสาวชนกนันท์ ณ วังขนาย
    นางสาวปาณิสรา พุชพงษ์ 
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวอังคณา กิจดำรงวินิจกุล
9 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"  นางสาวนภาพร ดอกสาคู
    นายกอบศักดิ์ ศรีโสภา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายธนภัทร เทพสถิตย์
    นางสาวกรรณิการ์ ร่มพิมาย
10 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"  นางสาวสุภนิดา บริสุทธิ์ 
    นางสาวปาลิตา สุวรรณประทีป
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางจีรพรณัฎฐ์ เอมโกษา
    นางสาวจารุวรรณ เพรงบุบผา
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช- นางสาวอริชา งามเงิน
  บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นางสาวฉันทพิชา เผ่าเกียรติเจริญชัย
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวโชษิตา มะลิทอง
12 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวเขมณัฐ โพธิ์ประสิทธ์
    นายภูรพงษ์ เด่นมาลัย
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้
    นางสาวภารดี ไฝดีโบ๊ต


การแข่งขันการนำเสนอข้อมูลการใช้โปรแกรม Prezi 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่วงษ์อั๋น
    เด็กหญิงญาณภัทร  ศรีรักษ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววิลาวรรณ  เพ็งอุ่น
    นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2 โรงเรียนบางลี่วิทยา นางสาวเบญจภรณ์  ว่องไววิริยกิจ
    นางสาวรุจรวี  พันประสงค์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางทฤฒมน  มากะจันทร์
    นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
3 โรงเรียนมุทรสาครบูรณะ นายศุภกิตติ์  ปานเถื่อน
    นางสาวสร้อยนาค  ห้วยธาร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
    นางสาวอภิญญาวดี  วีระมาศ
4 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นายกอบศักดิ์  ศรีโสภา
    นางสาวปฐมพร  สนธิเณร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางจีรพรณัฏฐ์  เอมโกษา
    นายสุทธิพงษ์  เกตุประทุม
5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เด็กชายรัฐธพงษ์  สกุลจน
    เด็กหญิงพรรณทิภา  นุ้ยสาย
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสามารถ  เพ็งเลา
    นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้


การแข่งขันการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนธาวัฒนาเสนี เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์กล่อม
    เด็กหญิงจิรานุช  ทองอ่วม
    เด็กหญิงธัญชนก  ธนวัฒนพงศ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสนองภัทร  สุธีวงศ์
    นางสาวภูริชญา  เล้าศศิวัฒนพงศ์
2 โรงเรียนธาวัฒนาเสนี เด็กหญิงธนัญญา  ชื่นบุญมา
    เด็กหญิงพรนัชชา  สีขำมะณี
    เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลาด
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสราวุธ  สุธีรวงศ์
    นางสาวอัมรา กัสปะ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา เด็กหญิงสุธีรา  บุญรอด
    เด็กชายรชานนท์  อินเล็ก
    เด็กหญิงวริศรา  สุขสี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายพีระพัฒน์  เหล่านรากิตติ
    นายสิทธิเดช  ฐานบัญชา
4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เด็กชายอนวัช  ขุนทอง
    เด็กชายตุลา  สีภูมี
    เด็กชายธนกฤษ  เทพสถิตย์ศิลป์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายพัลลภ  เพ็ชรรุ่ง
    นางสาววิไลลักษณ์  ปานกล่ำ
5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เด็กหญิงเขมิกา  เกษมไพบูลย์
    เด็กหญิงศุภัสรา  วงษ์ศรีเพ็ง
    เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลีลาส
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางศิวพร  กาจันทร์
    นางสาวอารีย์  มั้นปล้อง
6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา เด็กหญิงแพรวา  ชูสุข
    เด็กหญิงโยธกา  เรืองวร
    เด็กหญิงอาภัสรา  วรรณเขตต์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสุชญาภัค  กฤษหว่าง


การแข่งขันการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นางสาวอภิญญา จันทร์ตรา
    นางสาวศิริลักษณ์ นกสิงห์
    นายสุธา หนองแสง
2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นางสาวอัญชลี จักรแสง
    นางสาวณิชาภา สกุณา
    นางสาวสิริวิมล บุตรจินดา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางกันยารัตน์ เจริญยิ่ง
3 โรงเรียนทวาราวดี นางสาวสังวรี อรุณเลิก
    นางสาววิไลรัตน์ แช่มเลย
    นางสาวพรรณิภา ชัยขุนทด
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวกนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์
    นายธรรมรัตน์ สามเพชรเจริญ
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นายเอกชัย เดชะ
    นายอาชว์ สุนทระศานติก
    นายศิวกร วิจิตรบรรณการ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววจริยาภรณ์ ป้อมสุข
    นางเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นายปฏิพล อรุณเลิศรัศมี
    นายวายุ เจียนระลึก
    นายสิรวิชญ์ ภมร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวพิชามญช์ เหมือนจินดา
    นางสาวภริญา เสรียศภัทร
6 โรงเรียนคงทองวิททยา นางสาวพรรณวศา คงแจ่ม
    นางสาววราภรณ์ แย้มสำราญ
    นางสาวสุพรรษา สุขสมกิจ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ
    นางสาวปนิดา กาพิมาย
7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  นายธราธิป อินทร์สุข
    นายวีรภัทร พานิชวงษ์
    นางสาวอารยา แก้วหอม
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายวัชรพงษ์ ธรรมวิชิต
    นายพิลลภ เพชรรุ่ง
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาวธนัชญา แก้วสุนทร
    นางสาวธัญชณัฐ์ ขินวงค์พรหม
    นางสาวศรัญญา ห้วยหงษ์ทอง
9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นายนครินทร์ กระแสโท
    นางสาวธันวรัชย์ เตียเพชร
    นางสาวณัฎฐ์ปภาสรณ์ อุทัยฉาย
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางขนิษฐา วรฮาด
    นางมัทนี เสียงเสนาะ
10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาวสุณิสา  โตนาค
    นางสาวฐิติพร  สามสาหร่าย
    นางสาวธัญวรรณ  ยอดศรีทอง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสิทธิพงษ์ เพียรดำ
    นางมัทนี เสียงเสนาะ
11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวจุฬาลักษณ์ โชติวุฒินิรันดร์
    นางสาวบุลพร ศรีสุพพัตพงษ์
    นางสาวเมธาวี บุญนิมิตร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐ
    นางสาววรัญญา คงแก้ว
12 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาววรรณพร กลิ่นอุบล
    นางสาวลุจิรา จันทร์เพ็ญ
    นางสาวอัญชิสา หลวงพล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวฐิติรัตน์ กันนะ
    นางสาวสุธิดา กองแดง


การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นายนิพนธ์ ภาวนา
    นายธนัช หงษ์ศรีสุวรรณ์
    นายพงศ์พล ลิ้มตระกูล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววิลาพรรณ เพ็งอุ่น
    นายเอกรินทร์ อิ่มรส
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายพรรษพล แสงอุไรประเสริฐ
    นายจิรวศิน เนตรเอี่นม
    นางสาวชลธิชา ลิ้มเจริญ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายศักดิ์สกุล บุญมา
3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายชัชเวท ปาทองคำ
    นายปัณณวัฒน์ สีหนาถ
    นางสาวอารียา เนตรวงศ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์
    นางสุรเดช เผ่าล้วนงาม
4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร นายธนกร แก้วประเสริฐ
    นายวุฒิพงษ์ นาคเฮง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสราวุธ วงษ์จู
    นานอภินันท์ อัชชพันธ์
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ นางสาวสุพรรษา พุ่มยาธรรม
  ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นายธนลักษ์ โสรดี
    นางสาวภัคจิรา พิศมร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวดวงใจ ไชยคุณ
6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เด็กหญิงนฤภัทร บัวเบา
    เด็กหญิงเบญจวรรณ ธนพรโพธา
    นางสาวพรณภา มหาวันชัย
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสามารถ เพ็งเลา
    นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์


การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ Ozobot ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายชนม์ธนวัฒน์ แก้วกัณฑ์
    นายสิทธิพงศ์ จงรุ่งสำราญ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
    นายกัณฑ์เอนก สุภัทรศักดา
2 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นายรัชต พินธุประดิษฐกร
    นายพรเทพ ยางสมบูรณ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวบำรุง แจ้งจิตร
    นางองอาจ พวงชุ่มชื่น
3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นายไททัศน์ ทองคำ
    นายปัณณวิชญ์ แซ่เฮง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวบำรุง แจ้งจิตร
    นายวรวัฒน์ วัชรศักดิ์ไพศาล
4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นายพรชัย สุวรรณวิจิตร
    นายธนกฤต คล้ายเครือ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสามารถ เพ็งเลา
    นางสาวภารดี ไฟดีโบ๊ต


การแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS-Excel

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนสามพรานวิทยา นายวงศธร  ถาวรโลหะ
    นางสาวณิชชาวีณ์  รวีศักดิพัฒน์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวธนาภรณ์  แสงทอง
    นายเอกพล  เรืองสกุล
2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นายยุทธนา  นรสิงห์
    นายภาณุภน  เดชศิริพงษ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววิลาวรรณ  เพ็งอุ่น
    นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวชลดา  ชื่นเจริญ
    นางสาวปาลีวิสาข์  ธัญชวินสิน
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
    นายกัณฑ์เอนก  สุภัทรศักดา
5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายธนากร  ซุ่นเจา
    นายธนะกฤษฏิ์  เลิศธนะไพศาล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
    นายสราวุธ  มุขโต
6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร นายนพกร  สุดแดง
    นางสาวฐิติยา  สังข์เปรม
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสราวุธ  วงษ์จู
    นายอภินันท์  อัชชพันธ์
7 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นางสาวปภัสรา  ศิลยานันท์
    นางสาวศิริรัตน์  อัมพรรัตน์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายนุกูล  แจ้งสว่าง
    นางสาวพรเพ็ญ  คำกิ่ง
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช นางสาวศรัณยา  เกิดภู่
  บวรนิเวศศาลายา นางสาวดลฤทัย  ภิรมย์พร
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายวีระพงษ์  วิชัย
9 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นายวีรภัทร  มีจิตต์
    นายอานนท์  ปิยพงศ์รัตนกุล
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์ 
    นางสาววันดี  สงวนศักดิ์


การอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ยุคไทยแลน 4.0 ด้วย Rapid miner 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นายรชต  มีพงษ์เภา
    นายปรายเวช  แก้วเขียว
    นายดลภชัย  หมื่นสิน
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววิลาวรรณ  เพ็งอุ่น
    นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2 โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย นางสาวณัฐนันท์  พงษ์ธนาวิสิฐ
    นายณรงค์  เถาว์เกตุ


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ดูแลสุขภาพอย่างไร ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นางสาวสุปรียา  ตะวงษ์
2 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นางสาวชลลดา  เอี่ยมสำอางค์ 
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวอลิสา  ปูน้อย
    นางสาววราลี  ทองอ่อน
3 โรงเรียนสามพรานวิทยา นางสาวนิศาชล  วิทยาภาสิทธิ์
4 โรงเรียนสามพรานวิทยา นางสาวธัญญาภรณ์  ขาวละออ
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
    นางสมควร  หมั่นดี
5 โรงเรียนคงทองวิทยา นางสาวรวิสรา  ศรีจันทร์
6 โรงเรียนคงทองวิทยา นางสาวพิมพ์ชนก  แก่นนรบสี
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายอภิชาติ  เหลืองพิมสกุล
    นายพีระพัฒน์  เหล่านรากิตติ
7 โรงเรียนเทพมงคลรังษี นางสาวจารุวรรณ  สิงสุขา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวธวัลรัตน์  สีหานาจ
    นางวารุณี  สะอาดดี
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช นางสาวชลธิชา  พงวศรี
9 บวรนิเวศศาลายา นางสาวปนัดดา  จารุพงศ์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวสุนิษา  อาจอ่อนศรี
    นางปทิตตา  อากาศฤกษ์
10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ นางสาววารินทร์  รอดอยู่
11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ นายภัทรดนัย  คำพา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางภาวินี  โกศลศุภกิจ
    นายอภิณัฐ  โกศลศุภกิจ
12 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นางสาวภควดี  สุขวิจิตร์
13 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นางสาวชรัญธร  บำรุงโชค
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายธนภัทร  เทพสถิตย์
    นางสาวศศิกานต์  กุลดี
14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวพลอยจันทร์  กิติราช
15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวเนตรผกา  ผุยรอด
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวปราณีตศิลป์  เจียมทองศรี
    นางสาวนาถนภา  บริบูรณ์เกษตร


การแข่งการเขียนแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์  

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นายทศพล ธัญญ์สุกแสง
    นางสาวพิมพ์ชนก พรหมยะกลาง
2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เด็กชายสุวภัทร เหม็นชัย
    เด็กชายพุฒินัฐ เลิศเวช
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาววิลาวรรณ เพ็งอุ่น
    นายเอกนรินทร์ อิ่มรส
3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นายปฏิภาณ เกตุผดุง
    นายทิเบต เลิศอำนวยอนันต์
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นางสาวบำรุง แจ้งจิตร
    นางสาวรัตนา เหลือน้อย
4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นางสาวนฤวรรณ ช้างพันธุ์
    นางสาวเสาวภาคย์ มาบรรดิษ
5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นางสาวนริศราพร ผยองศักดิ์
    นายวนัสบดี รวดไรว
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายอนุรักษ์ บุญมี
    นางธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์
6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวรัศรินทร์ ภูวชัยหิรัญภรณ์
    นางสาววรกมล วิมุตตา
7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นางสาวฐิติกานต์ เอกปัจฉิมศิริ
    นางสาวสุลัคนา สง่าแสง
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    อาจารย์ริปอง กัลติวาณิชม์
8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวนภสร สุวรรณหงษ์
    นางสาวจิราพร โม่มาลา
    อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
    นายสามารถ เพ็งเลา
    นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์


 

เมื่อ : 2018-08-06

 

 

 

ย้อนกลับ