ศึกษาดูงานประกัน มศว.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตรขึ้น TQR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(เคมี)ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สถานที่: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันที่: 2018-03-14