งานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพ

# หัวข้อข่าวสาร
1 ขั้นตอนการขอไปอบรมพัฒนาตนเอง
2 แบบฟอร์มกรอกรายชื่อกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
3 แบบฟอร์มรายงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน
4 แบบฟอร์มตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
5 รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของสกอ. ที่อยู่ในลิสของ TQR
6 รายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน ระดับหลักสูตรของสกอ.
7 กำหนดการและแผนงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
8 ขั้นตอนการขอไปอบรมพัฒนาตนเอง
9 ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดโครงการและกิจกรรม
10 มาตรการปฏิบัติการไปนำเสนอผลงานวิจัย
11 แบบฟอร์มปฏิทินการดำเนินงานการบริหารหลักสูตร
12 แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลอาจารย์
13 แบบฟอร์มขอยกเลิกตัวบ่งชี้
14 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
15 แบบประเมินสำหรับนักศึกษา
16 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
17 แบบฟอร์มลงนามตรวจประเมิน
18 แบบสำรวจการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
19 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน
20 แบบฟอร์มจัดทำแผน ปี 2561
21 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557
23 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
24 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร
25 ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
26 เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
27 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2558
28 ผลการวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557-2561 กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2561
30 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558
31 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557
32 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
33 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
34 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
35 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 [ร่าง]ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ฉบับประชาพิจารณ์)
37 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556
38 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
39 บันทึกข้อตกความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา (MOU)
40 ผู้รักษาราชการแทนคณบดี ระหว่างวันที่ 3 - 9 พ.ค. 57
41 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557
42 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
43 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2557
44 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
45 ฟอร์มรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
46 ขอเชิญร่วมส่งผลงานร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
47 ประกาศการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
48 สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับกลุ่มโปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน(สกอ.) และภายนอก(สมศ.)

 

 

 

ย้อนกลับ