ระเบียบการ
    1. ออกรายปี (ปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม)
    2. การบอกรับการเป็นสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไป ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกพร้อมค่าบำรุง ปีละ 100 บาท ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน
      ไปรษณีย์หรือชำระด้วยตนเองที่บรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับราชภัฏนครปฐม
    3. การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (รายละเอียดในคำแนะนำสำหรับผู้เขียน) ::รับสมัครบทความตลอดทั้งปี::
    4. การยอมรับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่อง
      ที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง
    5. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์และอาจจะส่งเรื่องคืนมายังผู้เขียนให้เพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับบ
      ใหม่แล้วแต่กรณี

สมัครสมาชิกวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
 
รูปแบบบทความวารสาร
    บทความวารสารภาษาไทย
    บทความวารสารภาษาอังกฤษ
    แบบฟอร์มส่งบทความ
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
    Download