ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ
 
บุคคลภายนอก
 
  1.   รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ 18. อ.ดร.จิตรา เกตุแก้ว
  2.   รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร 19. อ.ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์  
  3.   รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ 20. อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
  4.   รศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร 21. อ.ดร.มะลิ แมตธงไชย  
  5.   รศ.ดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก 22. อ.ดร.กาญจนา เชียงทอง  
  6.   ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต 23. อ.ดร.นภาพร แก้วดวงดี
  7.   ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ 24. อ.ดร.อำมร อินทร์สังข์
  8.   ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา 25. อ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ
  9.   ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 26. อ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล
  10. ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ 27. อ.ดร.นิลุบล ทองชัย
  11. ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี 28. อ.ดร.อนันตพร ศรีสวัสดิ์
  12. ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ 29. อ.ดร.คทา ประดิษฐวงศ์
  13. ผศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 30. อ.ดร.วงกต ศรีอุไร
  14. ผศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช 31. อ.ดร.นัทที นิภานันท์
  15. ผศ.ดร.อนงคณ์ หัมพานนท์ 32. อ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
  16. อ.ดร.ภูสิต ปุกมณ๊ 33. อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์
  17. อ.ดร.ตรีเดช กิตติอัชวาลย์  
     
บุคคลภายใน
     
  1.   รศ.ชลีรัตน์ พยอมแย้ม 6.   อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
  2.   รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 7.   อ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
  3.   ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี 8.   อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
  4.   อ.ดร.สมปอง ทองงามดี 9.   อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
  5.   อ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง 10. อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม