ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้เข้ามา
อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอให้นักศึกษา
มีความตั้งใจ ขยัน และ อดทน เพื่อให้สำเร็จการศึกษา
ภายใน 4 ปี ตามที่หวังไว้จะได้สามารถไปทำงานดีๆ
ทดแทนบุญคุณ ของผู้ปกครองที่ท่านได้เลี้ยงดูเรา
มาเป็นระยะเวลานาน
       อาจารย์และบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยฯ
มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะช่วยให้ นักศึกษา
ประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยดี ซึ่งจะไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ถ้านักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือ
กับอาจารย์ ดังนั้นการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ให้มี
ภูมิคุ้มกัน นักศึกษาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม (เรียน
เป็นเรียน เล่นเป็นเล่น) และควรตระหนักไว้เสมอว่า
"ยอมลำบากสี่ปี แต่จะสบายและมีความสุขไปตลอดชีวิต"
       สุดท้ายขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านมีความสุขและ
ความสบายใจที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จนสำเร็จการศึกษา
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
 
       ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่รัก..สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอให้พวกเธอริ่มเดินเข้าสู่ภารกิจการศึกษาในสถาบันนี้ ด้วย
ความอุตสาหะขอให้พวกเธอสะสมความรู้ที่ผ่านเข้าแต่ละวัน
อย่างเป็นระบบ และใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ
ในสาขาวิชาที่สนใจ ขอให้ก้าวเข้ามาร่วมงานในกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาตนเองด้านสังคมอย่าง "ปลาเป็น-
ว่ายทวนน้ำเสมอ" คือกระตือรือร้น ค้นหาความหมายและเลือก
เฟ้นสิ่งที่ดี เพื่อให้ภาคภูมิใจ ใน "เพื่องฟ้า-แดงชมพู" คงอยู่
เสมอเมื่อย้อนคิดถึงอดีต
ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
 
       ยินดีต้อนรับเฟื่องฟ้าชื่อใหม่ สู้บ้านหลังใหม่แห่งนี้ ชีวิตนักศึกษา
ที่เราฝันใฝ่เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีแต่ความทรงจำอันแสนประ
ทับใจของทุกคน สุขใจเมื่อคิดถึงหลังจากที่เราผ่านพ้นช่วงวัยนี้
ไป และช่วงชีวิต 4-5 ปีต่อจากนี้ไป ขอให้เราทุกคนมีความเข้มแข็ง
พร้อมเผชิญ ต่อสู้กับความหวาดกลัวในตัวเรา เอาชนะมันให้ได้ ให้
โอกาศตัวเอง มุ่งมั่นและตั้งใจจริง เพื่อโอกาศและพื้นฐานที่ดีในวัน
ข้างหน้า ทำเพื่อคนที่เรารักให้พวกท่านมีรอยยิ้มแห่งความภาค
ภูมิใจในตัวเรา สู้และแกร่งให้ท่านเห็น บ้านหลังนี้หวังจะกล่อม
เกลาให้เราทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ อย่าปล่อยให้โอกาศผ่านเลยไปง่ายๆ พร้อมกับวันเวลา
แล้วเราจะได้พบแต่ความสุขใจเมื่อได้คิดถึง
อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
   

Untitled Document
     
  อาจารย์ศิริชัย โสภา
  ประธานที่ปรึกษา
     
  อาจารย์ไพโรจน์ โจลัตห์สากุล
  ที่ปรึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
     
  อาจารย์วจินี อารีรอบ
  ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ
     
  อาจารย์ชลิดา ตระกูลสุนทร
  ที่ปรึกษาด้านหารประเมินผล
     
  อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
  ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมม
     
  อาจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
  ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
     
  อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
  ที่ปรึกษา
     
  อาจารย์ ดร.ปิติพล พลพบู
  ที่ปรึกษาด้านทุนการศึกษาและศิษย์เก่า
     
;
   
   

Untitled Document
     
  นางสาวกนกกาญจนา เจริญสุข
  นายกสโมสร
     
  นายชัยสุวรรณ เหล่ากัง
  รองนายกฯฝ่ายบริหารและกีฬานันทนาการ
     
  นายโชตินันทร์ ปฏิการ
  รองนายกฯฝ่ายวิชาการ
     
  นายณัฐวัฒน์ สุกแดง
  เลขานุการ
     
  นายพลากร คูหาพัฒนกูล
  ที่ปรึกษา
     
  นายธีรชัย ครองระวะ
  ที่ปรึกษา
     
  นางสาวกชกร โรจนลิขิตกุล
  ที่ปรึกษา
     
;