งานกิจการนักศึกษา

ปรัชญา :

"ส่งเสริมกิจกรรม ชี้นำปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิต"

 

วิสัยทัศน์ :

ภายในปี 2555-2559 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีระบบการทำงานที่มีศักยภาพ
และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาถิบาล เพื่อให้นักศึกษามีลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านคุณธรรม วิชาการ สิ่งแวดล้อม กีฬานันทนาการ
โดยยึดหลักประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 
             


SC GALLERY :ภาพกิจกรรม