ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" (Public Speaking)

 

 

 

ย้อนกลับ