แนวทางการใช้งานระบบ SCI-PIYA : คณาจารย์สามารถดูข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่คณาจารย์สามารถเปลี่ยนและแก้ไขได้คือ "ภาระงาน"และ"การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" เท่านั้น ข้อมูลส่วนต่างๆ เจ้าหน้าที่คณะฯ จะเป็นผู้ดูแล และข้อมูล งานวิจัย การบริการวิชาการ การเขียนความ การนำเสนอผลงานวิชาการและการผลิตเอกสารตำรา ต้อง Download แบบฟอร์มจากหน้า Web และส่งที่คุณขวัญสุมน สีเหลืองเท่านั้น Download คู่มือใช้งาน