Science and Technology Faculty

Nakhon Pathom Rajabhat University

About Me

ชื่อ : อ.ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม

สังกัด : สาขาวิชาเคมี

การศึกษา :
- วท.ม. (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ค.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

RESEARCH

COURSE

Contact Us

อีเมล์ :-

โทรศัพท์ :-