การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ. 2020

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ .....5825...ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562...............5825...ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562.........ได้สั่งให้ข้าพเจ้าไปร่วม....เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ. 2020......

สถานที่..โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ...... เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562


ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรม สัมมนา ประชุมฯ ดังต่อไปนี้


ชื่อเรื่อง(การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ. 2020

ผู้จัด มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สถานที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  ระยะเวลา 

หน่วยงานที่เข้าร่วม สถานบันของรัฐ, มหาวิทยาลัย, บริษัทเอกชน และชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ  ฯลฯ


จุดมุ่งหมาย

นำเสนอสถานการณ์ที่ผ่านมาและการปรับตัวในอนาคตในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พร้อมทั้งเชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ. 2020 โดยสะท้อนมุมมองจากภาคส่วนต่างๆ 


หัวข้อในการอบรม/สัมมนา/ประชุมฯ

1. สถานการณ์ที่ผ่านมาและการปรับตัวในนาคตในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

2. เชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยหลังปี ค.ศ. 2020


สรุปเนื้อหาแต่ละหัวข้อ

1. สถานการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

     ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศต่างๆ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ จากการประเมินสถานภาพบางส่วน พบว่า มีสัตว์เริ่มสูญพันธุ์ และมีแนวโน้มชนิดชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเพิ่มมากขึ้น 

     ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นประเด็นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ระบุให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล กำหนดให้รัฐคอยควบคุมดูแลกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

     ประเทศไทยได้จัดทำกรอบนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สำหรับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ถือเป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ขึ้น 2 ระยะ สำหรับแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.  2560-2564 ได้กำหนดเป้าหมายระดับชาติไว้จำนวน 25 เป้าหมาย 

    ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับชาติ 4 ด้าน ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1. บูรณาการคุรค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่ 2. อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่ 3. ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

    ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรสากล


ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางที่จะนำมาปรับปรุงงานใหม่ในหน่วยงาน

ได้ทราบถึงกรอบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ. 2020 และนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำเนินที่ผ่านมา


รูปภาพประกอบ


โดย : ผศ.ดร.เมธานี หอมทอง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ. 2020
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ