ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

Cr: หน่วยกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ