ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ช่อเหมือน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562

Cr: หน่วยกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ