Big cleaning day

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 การเข้าร่วม Big cleaning day ของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้ง 4 ชั้นปี บริเวณลานด้านหลังสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย #กิจกรรมดีๆ #สิ่งดีๆเริ่มที่การมีจิตอาสาข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Big cleaning day
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ